7
Ilaisa ivitakauloki, kawala, “Kunakaigali avaka Guyau bikaibiga! Nabwaia, makala tuta goli, olumoulela Sameria bitagimoli tala petala witi dilimoya e kaina goli yuwa petala bali, mitaga mapusi kwaitala wala siliba.”
Mitaga guyau la touwata kasi tokugwa ikaibiga baisa Ilaisa, kawala, “Ka, kidamwa Guyau titoulela saina nanakwa biwitali kaula metoya wa labuma, e gala goli bikaloubusi makawala yoku lokulivali!”
E Ilaisa ivitakauloki, kawala, “Yoku bukugisi avaka bisunapula mitaga gala wala bukukoma makwaisina kaula.”
Mina Siria si tokwabilia isakaulasi
Taivasi tauwau matausina tokagwaiguya, isisuaisi oyosewala Sameria, ibibigatonasi taitala baisa taitala, kawasi, “Avaka uula bitatulotulasi baisa makateki wala bitakaligasi? Baisa gala avaka kala bwaina bitalosi ovalu, paila molu wala bitakaligasi, mitaga kidamwa bitasisuaisi baisa, e makawala wala bitakaligasi. Mapaila bitalosi okasi kabeikau mina Siria. Kaina bininigagasi, bikatumataidasi - mitaga kaina gala bikatumataidasi, kadai?” Mapaila bogwa eikoyavi eiyoyowa pali ilosi mina Siria okasi kabeikau. Mitaga avai tuta isakailasi valu makwaina, gala wala taitinidesila isisu baisa. Guyau bogwa ivigaki mina Siria ilagaisi butula makawala budotala budoveka tokwabilia luluwasi, deli si wosa, tuvaila si waga kaibibiu. E mina Siria si nanamsa idokaisi guyoula Isireli bogwa eikabi kasi vavila guyousi Itai deli Itipita deli goli si tokwabilia, e bimakaiasi ikabiliasi. Mapaila makwaina wala koyavi mina Siria bogwa isakaulasi paila si momova, iligaimwaisiga si buliyoyova, si wosa, si ase, deli goli isilavaisi kasi kabeikau deli iligaimwaisi wala guguwala komwaidona.
E avai tuta matausina kasitaivasi iviloubusisi omatala okasi kabeikau mina Siria, matausina isuvisi olopola kwaitala buliyoyova e itowaisi ikamsi imomsi avaka olumoulela buliyoyova, e ilitakaisi siliba, goula deli kakapula leibanaisi baisa e ilauwaisi ikatupwanaisi. Oluvi ikeiitasi isuvisi kwaiyuwela e makawala wala ivigakaisi. Mitaga oluvi matausina ititamapusi wala titoulesi kawasi, “Gala ibodi bitavagaisi makawala! Bogwa leitabanaisi bulogala bwaina e gala ibodi bitayosisi paila titouledasi wala. Ka, kidamwa bitatulotulasi igau biyam kaukwau e bitakayayaisi biga, bogwa wala eimati bimipukwaidasi. Ibodi baisa tuta wala bitalosi e bitalukwaisi matausina guyau la tosikwawa!” 10 Mapaila isilavaisi kasi kabeikau mina Siria, ikaimilavausi Sameria e iwakulaisi baisa matausina toyausa kalapisila kawasi, “Eei! Yakamaisi kalosi okasi kabeikau mina Siria, mitaga gala kagisaisi kaina kalagaisi avai tomota. Minasina wosa deli ase gala wala itanekwaisi, e tuvaila mina Siria iligaimwaisi si buliyoyova deli wala guguwala komwaidona.”
11 E toyausa okalapisila ikayayaisi biga e ikamitulaisi wa ligisa. 12 Igau wala bogi, mitaga guyau itokaia metoya okabala e iluki la tosikwawa kawala, “Ka, balukwaim avaka mina Siria eininamsaisi! Matausina bogwa einikolaisi paila molusaula oda valusi, mapaila eisilavaisi kasi kabeikau e leilosiga eisipepunisi piliyuwela valu. E si nanamsa mwada avai tuta bitasilavaisi da valusi bitanevisi kaula, e oluvi matausina biyosaidasi tommomova e biyoulisi valu.”
13 E taitala la tosikwawa ikaibiga, kawala, “Mitaga ka, tomota matausina olopola valu bogwa bidoumsi, makawala matausina bogwa eikaligabogwasi. Mapaila ibodi sainela bitawitalaisi taivila tauwau deli minasina nalima wosa eikesasi, kidamwa bitanikolaisi avaka mokwita eikaloubusi.” 14 Mapaila inagaisi taivila tauwau e guyau iwitali matausina isilasi kaiyu waga kaibibiu deli kasi karaiwaga kidamwa bilosi inevaisi avaka mokwita ikaloubusi baisa mina Siria si tokwabilia. 15 E matausina tauwau isakaulasi ilosʹo itobu kulusi mapilana Yoridani, e avai tuta isisakaulasi wa keda matausina ibubanaisi kakapula deli guguwa makwaisina mina Siria eikidubalaisi avai tuta eisakaulasi ilosi. Oluvi ikaimilavausi ikamitulaisi makawala baisa guyau. 16 E mina Sameria ibulisakaulasi ilosi okasi kabeikau mina Siria e ivayoulisi guguwa komwaidona. E makawala avaka Guyau Yaubada eilivala bikaloubusi, igimolaisi tala petala witi dilimoya kaina yuwa petala bali mitaga mapusi kwaitala wala siliba.
17 Mitaga guyoula Isireli einagi matauna la kapusipwesi paila kasi tokugwa toyausa kalapisilela valu. E tomota iuvalaisi wala matauna tosikwawa ivalimataisi e ikaliga otukolela, makawala avaka Ilaisa bogwa eivitububoti avai tuta guyau leila paila bigisi matauna. 18 Ilaisa bogwa eiluki guyau mwada bugiyu e makala tuta goli bigimolaisi olopola Sameria tala petala witi dilimoya kaina yuwa petala bali mitaga mapusi kwaitala siliba. 19 Mitaga tosikwawa matauna leivitakaula kawala, “Baisa gala ibodi bikaloubusi! Ka, kidamwa Guyau titoulela saina nanakwa biwitali kaula metoya wa labuma, e gala goli bikaloubusi makawala yoku kulivali.” E Ilaisa leivitakauloki matauna, kawala, “Yoku bukugisi avaka bisunapula, mitaga gala wala bukukoma makwaisina kaula.” 20 E vitoubobuta makwaina ikaloubusi makawala baisa matauna, paila tomota ivamataisi okalapisilela valu e ikaliga.