8
Vilela Sunem ikaimilavau
E Ilaisa bogwa ilukwebogwi vivila minana vilela Sunem, minana goli latula tau Ilaisa leikatumovi, kidamwa Guyau bivigaki molusaula biyatai mapilana valu, kala kaduwonaku bikau kwailima kwaiyu taitu, e minana deli dalela ibodi bisilavaisi si valu bilosiga valu ituwoli. + Minana ikabikuwoli Ilaisa e igalasi deli dalela ilosi Pilisitia isisuaisi baisa ibodi kwailima kwaiyu taitu.
Avai tuta kwailima kwaiyu taitu bogwa leiwokuva minana ikaimilavau Isireli e ilokaia guyau inigada paila la bwala deli la pwaipwaia bikaimilivauwaisi bisakaisi. Tuta matutowena iwokaia, guyau ibigatonasi sola Geyasi, matauna Ilaisa la touwata. Guyau magila binikoli paila Ilaisa la kabutuvatusi. E igau wala Geyasi eibigatona deli guyau ammakawala Ilaisa leikatumovi taitala tau e vivila minana ivitakaula ilukwaiwa guyau. E Geyasi iluki matauna kawala, “Mwa, ulo guyau, mavilela minana e latula matauna Ilaisa leikatumovi!” E paila mapula guyau la katupoi, minana ikamokwiti Geyasi kala livala, mapaila guyau idou taitala la tosikwawa iluki matauna bikaimali komwaidona la guguwa bisaiki minana deli komwaidona kabinaila la pwaipwaia olopola kwailima kwaiyu taitu makwaisina minana leisilavi valu.
Ilaisa sola Benadadi guyoula Siria
Kwaitala tuta Ilaisa ila Damasiko tuta matutona Benadadi guyoula Siria ikatoula. Avai tuta ilukwaisi guyau Ilaisa isisu baisa, matauna iluki Asaeli taitala matausina la tosikwawa kawala, “Kukwau kala bobwailila tovitoubobuta kuuyoki e kunigadi matauna bikatupoi Guyau nanola babwaina kaina gala?” Mapaila Asaeli ikatubiasi naluwovasi kameli e ikedidagi otupwasi komwaidona guguwala Damasiko kwemmatabwaila ilokaia Ilaisa. Avai tuta Asaeli ibodi matauna iluki kawala. “Mwa, m touwata guyau Benadadi leiwitalaigu lamakaiam bakatupoiyaim bibwaina kaina bikaliga metoya okala katoula.”
10 E Ilaisa ivitakauloki kawala, “Guyau ivitakaulokaigu matauna bikaliga; mitaga kula kuluki matauna bogwa bibwaina.” 11 E Ilaisa itobu wala matala igigisi matauna tatoula wala Asaeli idavila kala lumkola. E Ilaisa iyovilam ivalam. 12 Asaeli ikatupoi matauna kawala, “Ulo guyau, avaka paila kuuvalam?”
Ilaisa ivitakauloki kawala, “Paila bogwa lanikoli kabommayuyu saina siligaga bukuvagi baisa tomotala Isireli. Bukugabu kalisi si valu, bukukwatumati tubovau tauwau, litusia bukukwatumati bikaligasi, deli bukutapusegi luposi susuma.” +
13 E Asaeli ikatupoi kawala, “Ammakawala yeigu bapeula e bavagi makawala? Yeigu gala wala dimlegu!”
Ilaisa ivitauloki kawala, “Guyau bogwa leivitulokaigu yoku bukuguyoi Siria.”
14 E Asaeli ikaimilavau baisa Benadadi, e Benadadi ikatupoi matauna kawala, “Ammakawala Ilaisa ilivala?”
E Asaeli ivitakauloki kawala, “Ilukwaigu bogwa wala bukubwaina.” 15 Mitaga eiyam Asaeli ikau yatala kanunuva yapoupou, ividagu wa sopi, ituma migila guyau ikaliga. E Asaeli ikaimapu Benadadi iguyoi Siria.
Yeoram guyoula Yuda
16 Olopola kwelimala kala taitu Yoram matauna Eyabi latula eiguyoi Isireli, Yeoram matauna Yeosepata latula ivitouula iguyau olopola Yuda 17 kala taitu tuta makwaina kweluwotolu kwaiyu, e iguguyau olopola Yerusalem iboda kwailima kwaitolu taitu. 18 Matauna la kwava Eyabi latula, e makawala Eyabi dalela si kedakeda doudoga matauna tuvaila ibokuli si kedakeda doudoga guyousi Isireli. Matauna imitugaga baisa Guyau, 19 mitaga Guyau gala itagwala bikatudidaimi Yuda; paila uula bogwa eibiga katotila baisa la touwata Debida kidamwa dalela tuta komwaidona biguguyausi wala. +
20 Ola tuta Yeoram eiguguyau Edom kabokaraiwaga ikosomapu Yuda e ikotutina ivakota la kabokaraiwaga titoulela. + 21 Mapaila Yeoram isebutu la waga kaibibiu komwaidona ilosi ovalu Sairi, e metoya baisa tokabilia mina Edom ivaulaisi ivapataisi matausina. E wa bogi matauna deli la waga kaibibiu si kumatoula ikopwalasi isakaulasi, e la tokabilia isakaulasi ilosi osi bwala titoulesi. 22 Omitibogwa laima baisa tuta Edom la kabokaraiwaga titoulela gala deli Yuda. E tuta matutona wala valu Libina tuvaila ikosomapu.
23 Komwaidona avaka Yeoram leivagi bogwa leiginaisi obukila Liliusi Guyousi Yuda. 24 Yeoram ikaliga e ibakwaisi okasi laka gweguya Debida ola Vilouveka, e latula Eyasaia ikaimapu iguyau.
Eyasaia guyoula Yuda
25 E olopola kweluwotala kwaiyuwela kala taitu Yoram eiguguyau matauna Eyabi latula guyoula Isireli. Eyasaia matauna Yeoram latula guyoula Yuda. 26 Kala taitu iboda kweluwoyu e matauna iguyau olopola Yerusalem iboda kwaitala taitu. E inala yagala Atalaia, minana guyau Eyabi latula e tabula guyau Omri guyoula Isireli. 27 E omitibogwa Eyasaia ivaiya natana Eyabi dalela e matauna imitugaga baisa Guyau makawala matausina Eyabi dalela leiuvagaisi.
28 E guyau Eyasaia sola Yoram guyoula Isireli ikatukwaitalasi ilosi ikabiliaisi guyau Asaeli guyoula Siria. E tokabilia komwaidosi ibisibasisi kabilia ovalu Ramoti mapilana Giliadi e Yoram ikagaguma olopola kabilia. 29 Matauna ikaimilavau ovalu Yesireeli imweli kala kaiyala e oluvi Eyasaia ilokaia ovalu igisi matauna.
+ 8:1 8.1 2 Gwe 4.8-37 + 8:12 8.12-13 1 Gwe 19.15 + 8:19 8.19 1 Gwe 11.36 + 8:20 8.20 Vit 27.40