22
Yosaia guyoula Yuda
Yosaia kala taitu kwailima kwaitolu avai tuta iguyau olopola Yuda, e matauna isisu mapilana Yerusalem iguyau iboda kwailuwotolu kwaitala taitu. Inala yagala Yedida, minana Adaia latula, vilela mapilana Bosikata. + Yosaia ivagi avai vavagi iyomwasali nanola Guyau. Ibokuli la bubunela tabula guyau Debida, e ikabikuwoli mokwita komwaidona la karaiwaga Yaubada.
Karaiwaga Bukila ibanaisi
Kwailuwotala kwailima kwaitolula kala taitu eiguguyau, e guyau Yosaia iwitali la boda si togini Sapana, matauna Asalia latula e Mesulam tabula, kidamwa bila wa Bwala Kwebumaboma, e guyau ikamitububuli avaka avaka bivagi. Kawala, “Bukulokaia Tolula Toveka Ilikaia bukukwau miyana leigiginaisi avaka kala bawa mani matauna tolula eikikau metoya baisa tomota ola tuta yamata okabosusuvi wa Bwala Kwebumaboma. Kuluki matauna baisa mani bisaiki baisa matausina tauwau eikukugwaiyaisi paila bivigivauwaisi Bwala Kwebumaboma. E metoya baisa bimapwaisi tokamda, tokaliai, deli towai dakuna e deli goli bigimolaisi kai deli dakuna paila kabovigavau. Matausina tokugwala paisewa makwaina saina tokamokwita, mapaila tanikusilaiyaisi wala matausina, paila bogwa biyamataisi magulona mani.” +
Sapana ikau guyau la biga e isaiki Ilikaia tolula. Tuvaila Ilikaia iluki matauna paila Bukila Karaiwagav bogwa leibani wa Bwala Kwebumaboma. Ilikaia isaiki buki mapilana baisa Sapana e Sapana ikalau buki mapilana. Oluvi ikaimilavau baisa guyau e ikamituli kawala, “M touwata bogwa eikauwaisi mani baisa eisisu wa Bwala Kwebumaboma, e leisakaisi baisa matausina eikukugwaiyaisi Bwala Kwebumaboma kala vigavau.” 10 Isaitaula wala ilivala, kawala, “Ka, buki mapilana Ilikaia eisakaigu.” E ikalau baisa guyau.
11 Avai tuta guyau ilagi buki kala kakalawa, ikisi kala kakapula e itakala nanola. 12 E iwitali biga ilokaia baisa tolula Ilikaia, baisa Aikam latula Sapana, baisa Akibori latula Mikaia, e baisa Sapana matauna guyau la boda kasi togini, deli baisa Asaia, matauna guyau la touwata. 13 Kawala, “Bukulosi bukukwatupoisi Guyau Yaubada paila yeigu deli paila mina Yuda komwaidosi, makawala avaka buki mapilana la vituloki. Guyau Yaubada eigibuluwaidasi paila uula wala tubudoiasi gala eivagaisi makawala avaka buki eililivali, taga buki eilivala ibodi wala bivagaisi makawala.”
14 Ilikaia, Aikam, Akibori, Sapana deli Asaia ilokaiasi natana vivila yagala Ulida paila bikatupoiyaisi minana. E minana navitoubobuta isisu mapilana Yerusalem ovilouvau. (Minana la mwala yagala Salum matauna Tikuva latula deli Erasa tabula, e matauna iiyamati tolula kasi kakapula wa Bwala Kwebumaboma.) E matausina kasitailima ilukwaisi minana avaka avaka eikaloubusi. 15 E minana iluki matausina bikaimilavausi baisa guyau e bilukwaisi matauna 16 makawala avaka Guyau eilivala. Paila kawala, “Yeigu bamipuki Yerusalem deli komwaidona tomotala makawala avaka bogwa isim kala ginigini wa buki mapilana guyau eikalau. 17 Matausina eikoulovaigusi, deli igibugabusi lula baisa ituwoli yaubada, e mapaila bogwa eikatumwalaisi ulo gibuluwa metoya komwaidona avaka eiuvagaisi. E ivigaki agu leiya baisa Yerusalem, e gala wala biwokuva. 18 Pailaga guyau titoulela, ka baisa makawala, yeigu Guyau si Yaubada mina Isireli lalivala, kawagu, Yoku bogwa kunakaigali avaka isim kala ginigini wa buki, 19 e lokuninavila metoya om mitugaga deli kuvabwaim titoulem omatagu, e lokukisi kam kwakapula deli m valam, matutona lokulagi ammakawala lavitukokola mwada bamipuki Yerusalem deli tomotala. E bavigaki kala gigisa saina kabovitukokola, e yagala valu makwaina tomota bivigakaisi si kabulubolata. Mitaga bogwa lalagi m nigada, 20 e mipuki makwaina mwada bamipuki Yerusalem gala wala bisunapula tatoula wala yoku bukukwaliga, e oluviga bisunapula. Yeigu batagwala m kwaliga bwainawokuvaw wala.”
E tauwau matausina ikaimilivauwaisi biga baisa matauna guyau Yosaia.
+ 22:1 22.1 Yer 3.6 + 22:7 22.7 2 Gwe 12.15 v 22:8 Tadoki wala mapilana buki Karaiwaga Kwaiyuwela, kainaga katupotala mapilana. w 22:20 Mitaga gala ikaloubusi makawala, paila matauna guyau Yosaia ikatumataisi okabilia; kugisi 2 Gwe 23.29.