23
Yosaia ikatudidaimi tapwaroru sasopa
Guyau Yosaia idou komwaidosi tokugwala Yuda deli Yerusalem bisigugulasi, e komwaidosi ilosi wa Bwala Kwebumaboma, deli goli matausina tolula, deli availa availa matausina tovitoubobuta, deli komwaidosi tomota kesala, matausina isim si guguwa deli goli matausina gala isim si guguwa. E guyau ikalau mapilana pilamwaidona bukila kabutux omitasi komwaidosi wala matausina, mapilana eibanaisi wa Bwala Kwebumaboma. Matauna bogwa itoli ouula kokola lipumatala e ikabutu baisa Guyau kidamwa bikabikuwoli matauna deli bivagi makwaisina karaiwaga kwekikekita deli kwevakaveka metoya onanola komwaidona deli olopola komwaidona, e deli bivagi avai karaiwaga avai karaiwaga makwaisina isusunapulasi metoya Guyau la kabutu, makawala goli kala ginigini eisisu olumoulela mapilana buki. E deli, komwaidosi tomota ilivalasi si biga katotila mwada bivagaisi makawala kabutu makwaina.
E guyau Yosaia ikaraiwogi Tolula Toveka matauna Ilikaia, matausina tolula eisakaili, deli matausina iyuuyausasi Bwala Kwebumaboma okabosusuvi, kidamwa bisunupuloiyaisi metoya wa Bwala Kwebumaboma makwaisina guguwala tapwaroru baisa Beali, baisa minana yaubada Aserai, e deli goli baisa utuyam. E guyau igabu komwaidona makwaisina guguwa oyosewa, katitaikinela valu Kidironi oitayatila, e oluvi iluki bikauwaisi komwaidona tubumyou bilauwaisi Beteli. + Matauna ivabu tolula matausina availa availa guyoula Yuda eibulamaisi paila bigibugabusi lula metoya osi kabolula olopola mavilousina viluwela Yuda, deli olumoulela makatuposina katuposula katitaikinela Yerusalem - komwaidosi tolula availa availa igibugabusi lula baisa Beali, baisa kalasia, deli tubukona, deli Kubwanayam, e deli utuyam. E matauna ikatudidaimi metoya wa Bwala Kwebumaboma kaikobula minana yaubada Aserai. Ikauwaisi minana metoya ovalu e ilauwaisi oitayatilela Kidironi, e igabwaisi e ivagaisiga kabilikova imila tubumyou e iluvisokaisi odabala si kabobekwa tomata. E ikatudidaimi si bulukubukwabuya matausina tokwalimwalay olumoulela Bwala Kwebumaboma. (Matabudona goli mimilisi vivila ibisibasisi kakapula paila si kabotapwaroru baisa Aserai.) Matauna imai Yerusalem tolula matausina isisuaisi oviluwela Yuda. E viloumwaidona wala si valu ikodidaimi makwaisina kabolula ambaisa ambaisa eigabwaisi si lula. Deli ikodidaimi si kabotapwaroru minasina tokolu migisi makawala gota. Makwaisina eisisuaisi opapala kabosusuvi okalila valu, makaduyona Yosuwa matauna kaidadala valu eikaliai, e makaduyona leimakaia mapilana okikiwama kidamwa availa bisuvi ovalu metoya makaduyona kabosusuvi kaduyoveka. Matausina tolula gala gagabila biwotetilasi olumoulela Bwala Kwebumaboma, mitaga igagabila wala bikamsi makwaisina beredi gala isim kala yisi, avaka bigabwaisi paila sesia matausina tolula.
10 Tuvaila guyau Yosaia ikatudidaimi Topeta, makwaina kabotapwaroru baisa minana ituwoli yaubada oitayatilela Inom, e gala taitala tuvaila gagabila bivigaki latula tau kaina vivila makawala lula kwegubugabu baisa minana yaubada Moleki.z+ 11 Tuvaila matauna iligaiwa minasina wosa mwada guyousi Yuda eikabomaisi paila kabotapwaroru baisa kalasia, e deli igibuwoli makaisina waga kaibibiu paila paisewala makwaina kabotapwaroru. (Vavagi makwaisina isisuaisi obikubaku wa Bwala Kwebumaboma, e katitaikinela wala kalapisila e gala kaduwonaku metoya ola bwala Netani Meleki, matauna tosikwawa toveka.) 12 E kabolula makwaisina guyousi Yuda eikaliaiisi odabala ligisa ambaisa ikibuboti matabudona la kabosisu guyau Eyasi, e makwaisina guyau Yosaia ikatudidaimi. E deli ikatudidaimi makwaisina kabolula guyau Manasa eikaliai olopola makwaisina kwaiyu bikubaku wa Bwala Kwebumaboma. Guyau Yosaia ikatumsomsoli makwaisina e ilavi ilosi oitayatilela Kidironi.+ 13 Yosaia ikatudidaimi makwaisina kabolula guyau Solomoni eikaliai opilibomatu metoya Yerusalem e opilibolimila metoya wa Koya Umilela Olibe, mwada paila si kabotapwaroru makwaina kabommosila baisa minasina tokolu - Asitati minana mina Saidoni si yaubada, Kemosi minana si yaubada mina Mowabi, e deli minana si yaubada mina Amoni.+ 14 Guyau Yosaia ikatumkumku makaisina kokola tokolu dakunawokuva, e ibobu minana tokolu eikabomaisi paila minana yaubada Aserai, e makatupona minasina eititokaisi omitibogwa, ikau totula e ikuboli pwaipwaia.
15 Tuvaila goli Yosaia ikatudidaimi kabotapwaroru mapilana Beteli, makwaina guyau Yeroboam latula Nebati eikaliai, matauwenala eivakadi mina Isireli leisulasi. Yosaia ikodidaimi kabolula, dakuna ikatumsomsoli imili tubumyou. Tuvaila igabu tokolu kaikobula Aserai. + 16 Oluvi Yosaia itotu imitibilibili e igisi mimilisi laka wa koya, e iluki la touwata ilokaiasi iyenaisi e ikauwaisi totuwana imaiyaisi igabwaisi okabolula. Baisa makawala eiyogwali kabolula makwaina, ivigaki makawala tovitoubobuta eilivilibogwi omitibogwa wa paka, wa tuta matutona guyau Yeroboam eitotu okabolula. Guyau Yosaia itotu imitibilibili e igisi kala laka tovitoubobuta matauna availa eivitububoti makwaina vavagi. + 17 E Yosaia ikatupoi kawala, “Availaga kala laka makwaina?”
E mina Beteli ivitakaulokaisi, kawasi, “Baisa kala laka matauna tovitoubobuta metoya Yuda leima, ka, eilivilibogwi vavagi makwaisina biviloubusisi, e baisa tuta lokuuvagi okabolula makwaisina.” +
18 Yosaia iluki, kawala, “Kuligaiwaisi bisisu. Matauna tutuwanela gala bitakauwaisi.”
E mapaila gala wala ikauwaisi tutuwanela matauna tovitoubobuta, e makawala wala gala ikauwaisi tutuwanela matauna tovitoubobuta leima metoya mapilana Sameria.a
19 Vilouvakaveka komwaidona mapilana Isireli guyau Yosaia ikatudidaimi komwaidona si kabotapwaroru tokolu, makwaisina guyousi Isireli eikikaliaiisi. Paila avai tuta eiuvagaisi makawala, eikatumwalaisi Guyau la gibuluwa. Iuvigaki komwaidona makwaisina kabolula avaka bogwa eivigibogwi mapilana Beteli. 20 E komwaidosi tolula leiuwotetilasi baisa tokolu ikatumati osi kabolula titoulesi, deli igabu totula odubasi kabolula kwaitala kwaitala. E oluvi matauna ikaimilavau Yerusalem.
Yosaia ivagi Luvapela Pakala
21 Guyau Yosaia ikaraiwogi la tomota bivagaisi Luvapela Pakala paila kala taimamila Guyau si Yaubada, makawala kala ginigini isisu obukila kabutu. 22 Gala kwaitala Luvapela Pakala availa eivagi makawala makwaina igau osi tuta giyoububogwa guyousi Isireli deli goli guyousi Yuda, avai tuta tokwaraiwaga eivitouulasi eikaraiwogaisi si boda e leima baisa tuta. 23 E tuta baisa goli eipakasi Luvapela Pakala mapilana Yerusalem, okala taitu kweluwotala kwailima kwaitolula Yosaia iguguyau.
Kwaivilesi vavagi tuvaila Yosaia ivigivau
24 E Yosaia magila goli bikatukikiti karaiwaga makwaisina iginisi wa buki mapilana Tolula Toveka Ilikaia leibani metoya wa Bwala Kwebumaboma. Mapaila baisa, guyau Yosaia ikaliyabi komwaidosi matausina tokaisivila deli tokalamimi e isilavaisi Yerusalem. E deli goli ikau komwaidona minasina yaubada osi bwala tomota, deli minasina tokolu, e deli komwaidona guguwa avaka avaka si kabotapwaroru sasopa, e isunupuloi metoya olopola Yerusalem deli kesala mavilousina mapilana Yuda. 25 E gala avai giyoubogwa ipati matauna, paila matauna itapwaroru baisa Guyau olopola komwaidona, onanola komwaidona e ola peula komwaidona, e ikabikuwoli komwaidona Mosese la Karaiwaga. E tuvaila gala taitala guyau ipati matauna ola tuta e leimaga lagaila.
26 Mitaga Guyau la gidaleiya bogwa eikatumwalaisi e igibuluwi mina Yuda paila avaka guyau Manasa bogwa leivagi omitibogwa, e baisa tuta goli gala wala iwokuva la gibuluwa. 27 E Guyau ikaibiga, kawala, “Yeigu bavagi wala baisa mina Yuda makawala goli lavigaki mina Isireli, e bakaliyabi mina Yuda metoya omatagu, deli bapaiki wala Yerusalem, makwaina bogwa lanagi, deli Bwala Kwebumaboma, makwaina lalivala mwada bolela kabotapwaroru baisa yeigu.”
Yosaia la guyau kala vigimkovila
28 E tuvaila vavagi bidubadu makwaisina guyau Yosaia leiuvagi bogwa eiginisi olopola mapilana buki Liliusi Guyousi Yuda. 29 Igau wala ola tuta Yosaia eiguguyau, Neko matauna guyoula Itipita ilau la tokwabilia wa Waya Yupereiti mwada bipilasi guyoula Asiria. E guyau Yosaia ivigikoni mwada bivabodi tokwabilia mina Itipita mapilana Megido, mitaga ikatumataisi matauna metoya okabilia. 30 E la kumatoula ikatubiasaisi wowola e isemoyasi ola waga kaibibiu e ikaimilivauwaisi matauna ilauwaisi Yerusalem, e ibakwaisi matauna okasi laka gweguya.
E mina Yuda inagaisi Yosaia latula yagala Yowaasa bikaimapu tamala, e ibulamaisi matauna iguyau.
Yowaasa guyoula Yuda
31 Yowaasa kala taitu iboda kweluwoyu kwaitolu e ivitouula iguyoi Yuda, e iguguyau olopola Yerusalem natolu tubukona. Matauna inala yagala Amtali minana tamala yagala Yeremaia tolela Libina. 32 Matauna ibokuli si kedakeda tubula, imitugaga baisa Guyau. 33 Matauna la guyau eitotina tuta matutona guyau Neko guyoula Itipita eikatupipi eilau ovalu Ribila oviluwela Amati, e ikaraiwogi Yuda bikabilulasi siliba kala mokaila iboda makawala gulotala taitu uvalima uvavasi (3,400 kg), deli goula kala mokaila makawala lima yuwa petala kaula (34 kg). 34 E guyau Neko ivigaki Yosaia latula yagala Eliakim iguyoi Yuda kaimapula Yosaia, e idouvili yagala idoki Yeoyakim. Guyau Neko ikatupipi Yowaasa ilau Itipita e baisa wala ikaliga. +
Yeoyakim guyoula Yuda
35 E guyau Yeoyakim ikatuyouli si pokala tomota ammakala taitala kala bidubadu la veiguwa, paila bibudoki kala bawa mokaila paila kabilula makwaina avaka guyoula Itipita eikapuloki.
36 Yeoyakim kala taitu kweluwoyu kwailima ivitouula iguyau olopola Yuda, e eiguguyau olopola Yerusalem iboda kweluwotala kwaitala taitu. Matauna inala yagala Sebida, minana Pedaia latula tolela Ruma. + 37 Matauna ibokuli si kedakeda tubula imitugaga baisa Guyau.
x 23:2 Kugisi 2 Gwe 22.8. + 23:4 23.4-6 2 Gwe 21.3; 2 Lil 33.3 y 23:7 Mimilisi mina Yudia tauwau deli vivila eibokulaisi boda ituwoli ituwoli kidikedala doudoga paila tapwaroru, mauula eivigakaisi tokalimwala olumoulela Bwala Kwebumaboma. Tomota idokaisi bibudoki kedala tapwaroru kidamwa bimisiaisi matausina, mwada si bagula bikabinai deli vivila nani bisumasi. z 23:10 Kugisi mailela 13. + 23:10 23.10 Tol 18.21; Yer 7.31; 19.1-6; 32.35 + 23:12 23.12 2 Gwe 21.5; 2 Lil 33.5 + 23:13 23.13 1 Gwe 11.7 + 23:15 23.15 1 Gwe 12.33 + 23:16 23.16 1 Gwe 13.2 + 23:17 23.17 1 Gwe 13.30-32 a 23:18 Matauna gala wala tanikoli yagala, e la viloutoula Beteli, mapilana olopola kabokwaraiwaga Isireli, baisa tuta eidokaisi Sameria. Kugisi 1 Gwe 13.11,31. + 23:34 23.34 Yer 22.11-12 + 23:36 23.36 Yer 22.18-19; 26.1-6; 35.1-19