24
Ola tuta Yeoyakim eiguguyau, e guyau Nebukadinesa guyoula Babilonia isugigai Yuda, e kwaitolu taitu olopola ikominimani Yeoyakim bikasali titoulela baisa matauna bikaraiwogi; mitaga matauna ikosomapu. + E Guyau Yaubada iwitali tokwabilia mina Babilonia, mina Siria, mina Mowabi deli mina Amoni bikabiliaisi Yeoyakim paila bikatudidaimisi Yuda makawala Guyau ilivala metoya ola touwata matausina tovitoubobuta bogwa bivagi makawala. Baisa ikaloubusi makawala Guyau la karaiwaga, paila bimweyeya bikaliyabi mina Yuda metoya omatala paila uula komwaidona mitugaga makwaisina guyau Manasa eiyomituli. Uulotoula paila komwaidona tomota tobubwaila leikatumati. Guyau gala wala ibodi binokapisi Manasa paila baisa.
Komwaidona avaka Yeoyakim leivagi isisu obukila Liliusi Guyousi Yuda. Yeoyakim ikaliga e latula yagala Yeoyakini ikaimapu iguyau.
E guyoula Itipita deli la tokabilia gala avai tuta tuvaila wonanesi kabilia paila uula guyoula Babilonia bogwa eiyouligigai komwaidona Itipita la kabokaraiwaga, metoya Waya Yupereiti eivitouula ikabikabi ila okaligeila Itipita mapilana opiliyavata.
Yeoyakini guyoula Yuda
Yeoyakini kala taitu kweluwotala kwailima kwaitolu avai tuta eivitouula eiguyoi Yuda, e isisu olopola Yerusalem iguguyau iboda natolu tubukona. Inala yagala Neyusita, minana Elinatani guma Yerusalem latula. Matauna ibokuli makawala tamala Yeoyakim la kidakeda, mapaila Yeoyakini imitugaga baisa Guyau.
10 Matutona wala ola tuta Yeoyakini eiguguyau, e guyau Nebukadinesa la tosikwawa ikugwaiyaisi tokwabilia mina Babiloni e ikatudelisi ilosi Yerusalem mwada bikabiliasi, e ivaulaisi valu ivapataisi. 11 E igau wala eiuvaulaisi Yerusalem, Nebukadinesa titoulela wala ima Yerusalem, 12 e guyau Yeoyakini deli goli inala, litula, la tosikwawa, deli matausina ligisa kala towotetila ikasalaisi titoulesi baisa mina Babiloni. E olopola kwailima kwaitolula kala taitu Nebukadinesa eiguguyau, matauna ikatupipi Yeoyakini + 13 deli ikau komwaidona veiguwa metoya wa Bwala Kwebumaboma deli wa ligisa e ilau Babiloni. Nebukadinesa ikatuvi komwaidona guguwala tapwaroru goula, makwaisina guyau Solomoni eivagi paila Bwala Kwebumaboma kala paisewa, makawala goli avaka Guyau Yaubada bogwa eilivalabogwa. 14 E Nebukadinesa ikatupipi e ilau mina Yerusalem komwaidosi dalesi gweguya e komwaidosi kaidadala valu, e komwaidosi wala kasi bawa 10,000. Tuvaila matauwena ikatupipi e ilau komwaidosi tokatavatu paila avai paisewa, makawala matausina topaisewa tanumnumta. E kesala iluvaim olopola Yuda, matausina wala saina tonamakava.
15 Nebukadinesa ikatupipi Yeoyakini e ilau Babiloni, e deli goli ikatupipi Yeoyakini inala, la kukova, la tosikwawa e deli matausina todidabala olopola Yuda. + 16 Nebukadinesa tuvaila ikatupipi e ilau komwaidosi kaidadala valu e ilosi Babilonia, kasi bawa komwaidosi 7,000, deli lakatuluwotala tokatavatu paila avai paisewa, makawala matausina topaisewala tanumnumta, e komwaidosi wala tautousi e ibudoki bivigaki la tokwabilia.
17 E Nebukadinesa ivigaki Yeoyakini kadala yagala Matania iguyau mapilana Yuda, e ivabu kala kavilevib idoki Sedekaia. +
Sedekaia guyoula Yuda
18 Sedekaia ibodi kweluwoyu kwaitala kala taitu avai tuta iguguyau Yuda, e matauna isisu olopola Yerusalem iguguyau iboda kweluwotala kwaitala taitu. Inala yagala Amtali, minana tamala Yeremaiac guma Libina. + 19 Guyau Sedekaia isula omatala Guyau Yaubada, e la sula bogwa makawala guyau Yeoyakim leiuvagi omitibogwa. 20 E ivigaki Guyau saina igibuluwi mina Yerusalem deli goli Yuda, mapaila ikaliyabi matausina ilosi kidamwa gala bisisuaisi omatala. +
+ 24:1 24.1 Yer 25.1-38; Dan 1.1-2 + 24:12 24.12 Yer 22.24-30; 24.1-10; 29.1-2 + 24:15 24.15 Isi 17.12 b 24:17 Kugisi tuvaila 2 Gwe 23.24. + 24:17 24.17 Yer 37.1; Isi 17.13 c 24:18 Matauna goli gala matauwena tovitoubobuta. + 24:18 24.18 Yer 27.1-22; 28.1-17 + 24:20 24.20 Isi 17.15