5
Yesu ikatumovi taitala tau baloma gaga leisikaila
(Md 8.28-34; Lk 8.26-39)
E italaguvasi mapilana ewaiwa,o osi valu mina Gerasa.p Tutala Yesu itobusi, taitala tau isunapula metoya wa lagiq e ibodi Yesu. Paila baloma gagar leisikaila matauna e mapaila mesisiki wa lagi oluwalaisi makwaisina kasi laka tomata. Gala gagabila availa biyuwoli matauna, kaina tanumnumta gala wala sitana. Paila sivabidubadu iyuwolaisi deli katupipi deli tanumnumta, mitaga tanumnumta ikukotuni, katupipi ikatumimisi; gala availa la peula ibodi bikatuminum matauna. Yumyam bugibogi, kaina odibodebula kaina wa koya isisu, iwaiweya, ikatubuyavi wowola odakuna.
Matauna bogwa leigisi Yesu kaduwonaku, isakaula ikavagina omatala, iwaiweya kaigala kaigaveka, kawala, “Avaka bukuvigakaigu, Yesu Latula Yaubada Saina Towalakaiwa? Anigadaim omatala Yaubada taga kuyogagaigu.” Paila Yesu bogwa leiluki matauna, kawala, “Mwa baloma gaga, kusilavi matauna tau.”
Yesu ikatupoi matauna, kawala, “Ami yagam?”
Ivitakauloki matauna, kawala, “Yagagu Tobobawa Sainela,s paila yakamaisit bidubadu.” 10 Saina iyokakapisi baisa matauna, mwada taga biyabi matausina bisilavaisi valu mapilana.u
11 E otapwala koya saina yuwoveka bunukwa ikikabubunasi. 12 Iyokakapisisi baisa matauna, kawasi, “Kuwitalaimasi bakalosi bakasikailasi minasina bunukwa.” 13 E itagwala. E baloma gaga isilavaisi matauna isikailasi bunukwa minasina; mayuwona isakaulasi otagegala koya ikayabusisi obolita idoumsi. E bunukwa kasi bawa kaina lakatuluwoyu.
14 E matausina toyamata bunukwa isakaulasi, isolasi ovalu deli wa bagula. Tomota imaisi mwada bigisaisi avaka ikaloubusi. 15 Tutala imakaiasi Yesu, igisaisi tonagowa matauna wala tokinabogwa bidugaga baloma gaga leisikailasi. E matauna isisu wala, bogwa isikam kala kwama, nanola italapula. E saina ikololasi. 16 Matausina leigisaisi vavagi baisa ilivalasi ammakawala Yesu ivigaki tonagowa, deli tuvaila paila bunukwa.
17 Iyokakapisisi baisa matauna kidamwa bisilavi si valu.
18 Yesu bogwa bisila wa waga, e matauna tokinabogwa eisikailasi baloma gaga iyokakapisi mwada biwokaia.
19 Mitaga Yesu gala itagwala, e kaimapula wala iluki matauna, kawala, “Kulokaia veyamwa kuluki avaka Guyau bogwa leivigakaim, deli ammakawala leimitukwaiyaim.”
20 Mapaila tau matauna ila ikamituli mapilasina Valu Kweluwotalav ammakawala Yesu ipilasi matauna; e tomota komwaidosi itutu uwosi.
Dairusi latula vivila
(Md 9.18-26; Lk 8.40-56)
21 Yesu isilavi mpana isila wa waga e ikaimilavau.w Baisa okawolawa saina tobobawa isiulaisi matauna. 22 E taitala bwala tapwaroru kala tokwaraiwaga ima, yagala Dairusi. Tutala igisi Yesu, ikavagina omatala, 23 iyokakapisi baisa matauna, kawala, “Latugu nakekita makateki bikaliga. Kuma, kusaili yamam baisa minana, kidamwa bibwaina e bimova.”
24 Yesu ila deli matauna. E saina tobobawa ibokulaisi matauna, ileitupaisi matauna.
25 E natana vivila isisu kala katoula buyavila ititalagila,x katoula makwaina isisu kweluwotala kwaiyu taitu. 26 Saina kala mmayuyu, paila bidubadu toyuvisa mwada biyuvisaisi minana, e iyomadimakavi komwaidona la guguwa; mitaga gala sitana ibwaina, iyouloveka wala. 27 Bogwa ilagi bulogala Yesu, e mapaila ilokaia otapwala matauna oluwalaisi tobobawa. 28 Paila minana ikaibiga, kawala, “Kidamwa bakabikoni kaina kala kwama wala, babwaina namwaidogu.”
29 E minana ikabikoni kala kwama, e nanakwa buyavila imada, e ilumkoli owowola bogwa leiwokuva kala lelia. 30 E nanakwa Yesu ilumkoli kidamwa peula leisilavi matauna. Mapaila itovilaki tobobawa ikaibiga, kawala, “Availa ikabikoni agu kwama?”
31 La toligalega ilukwaisi matauna, kawasi, “Kugisi tobobawa ileitupaimsi wala, e yoku kukwaibiga, kawam, ‘Availa ikabikonaigu?’ ”
32 Mitaga Yesu imitibilibili mwada bigisi availa ivagi baisa. 33 Mitaga vivila minana inikoli avaka ikaloubusi baisa minana. Mapaila ima deli kala kokola itatatuva wowola, ikavagina omatala Yesu, e iluki matauna kala kamokwita. 34 Yesu iluki minana, kawala, “Ve! M dubumi bogwa iyomovaim; kula bitalaguva lopom, kam lelia komwaidona bogwa leiwokuva.”
35 Tutala ililivala, mimilisi imaisi metoya ola bwala matauna bwala tapwaroru kala tokwaraiwaga kawasi, “Latum bogwa leikaliga; kaina desi, taga kuyogugwesi Tovituloki.”
36 Yesu ilagi avaka ilivalaisi, mitaga iluki matauwena bwala tapwaroru kala tokwaraiwaga, kawala, “Taga kukokola, kudubumi wala.” 37 Gala itagwala availa deli bilosi, mesinaku wala Pita, Yemesa e bodala Yoni. 38 Imaisi ola bwala matauna e Yesu igisi vanigonigwa, deli ilagi tomota iuvalamsiy ikikavinavinasi sainela. 39 Isuvi wa bwala, iluki matausina, kawala, “Avaka paila kuvanigonigwasi deli kuuvalamsi? Gwadi gala ikaligimolila, immasisi wala.”
40 E igigilaisi matauna. Mitaga Yesu iyabi komwaidosi isunapulasi; e ivakouli ilau tamala inala deli matausina kasitaitolu, isuvisi matabudona ambaisa gwadi mekanaki. 41 Iyosi yamala gwadi iluki minana obonasi mina Iberu, “Talita, koum.” E kidamwa takatumikaisi, “Inagwadi, kutokaia.”
42 E nanakwa inagwadi itokaia, iloula. Minana kala taitu kweluwotala kwaiyu. Igigisaisi e saina itutuvakau uwosi. 43 Yesu saina iluluki matausina taga sitana bilukwaisi availa, e ikaibiga, kawala, “Kusakaisi sitana minana bikam.”
o 5:1 Mapilana opilibomatu. p 5:1 Gerasa: Mimilisi buki pilabubogwa eiginisi Gadara (kugisi Md 8.28), e mimilisi ituwoli eiginisi Gerigesa. Mapilana Gerasa si valu matausina gala mina Yudia isisu sitana kaduwonaku metoya milaveta Galili opilibolimila, kala kaduwonaku Kaibola bitala Vakuta (60 km). q 5:2 Mapilana valu ibakwaisi si tomata wa lagi makwaisina. r 5:3 Kugisi makasana Biga Kala Katumiki. s 5:9 Maigana mina Roum si biga paila budotala tokwabilia mabudona kala bawa lakatuluwolima lakatuluwotala tokwabilia, mauula taginisi “Tobobawa Sainela”. t 5:9 Minasina baloma gaga ililivalasi owodola tau. u 5:10 Mapilana Gerasa. v 5:20 Mapilasina valu baisa si valu matausina gala mina Yudia isisuaisi katitaikina milaveta Galili opilibolimila. Pilatala mapilasina mapilawena Gerasa. w 5:21 Ila mapilana opilikwaibwaga. x 5:25 Uula minana kala buyavi gala wala bwaina. y 5:38 Mina Yudia kasi gulogula bimapwaisi mani baisa touvalam otutala kaliga, bivigaki kala taimamila tomata.