4
Tovaula kala bigavisaiki
(Md 13.1-9; Lk 8.4-8)
Tuvaila ivituloki okawolawala milaveta Galili. Saina tobobawa isiulaisi matauna. E isili wa waga ikutowada obolita. Tobobawa komwaidona isisuaisi okawolawa. + Ilivala bigavisaiki bivituloki matausina vavagi bidubadu. Ola vituloki iluki matausina, kawala.
“Ka, kulegasi. Taitala tovaula eila mwada bivaula. E ivagi makawala, iviluvaula wala, mimilisi waituna ikapusisi wa keda, e mauna nayoyowa imaisi ikomasi. Mimilisi ikapusisi okabigaga baisa gala ibawa pwaipwaiala; e nanakwa waituna isusinasi, paila gala iveka pwaipwaia. E tutala bogwa itowota kalasia, igabu makaisina; paila gala kaiviliwalisi, e ivakamati itamwau. Mimilisi ikapusisi okaigunigwaini. E kaigunigwaini isusinasi, e ikimataisi makaisina, e gala iuwasi. Mimilisi waituna ikapusisi okabimoya, isusinasi ikaivekasi e iuwasi mimilisi uwasi kweluwotolu, mimilisi kweluwolima kweluwotala, mimilisi kwelakatutala.”
E ikaibiga, kawala, “Availa ilagi ibodi biligimlili.”
Bigavisaiki paila tovaula kala katumiki
(Md 13.10-23; Lk 8.9-15)
10 Tutala isisu kalamwaleta, mimilisi leisiulaisi matauna imakaiasi deli matausina tailuwotala taiyu ikatupoisi paila bigavisaiki. 11 Iluki matausina, kawala, “Bogwa asakaimi kidamwa bukukwatetasi Yaubada la Karaiwaga kala gugunuba; mitaga matausina tosisu okoukweda bilagaisi vavagi komwaidona metoya wa bigavisaiki wala. 12 Makawala biga makwaisina,
‘Bigigisasi, mitaga gala bigisimlilaisi;
biligalegasi, mitaga gala bikatetasi.
Kaina goli bininavilasi baisa Yaubada
e matauna biligaiwa si mitugaga.’ ” +
13 Ikatupoi matausina, kawala, “Gala kukwatetasi makwaina bigavisaiki ke? Ki, ammakawala bukukwatetasi avai bigavisaiki? 14 Tovaula ivali bigala Yaubada. 15 Baisa makwaisina isisuaisi wa keda ambaisa ivali biga; tutala ilagaisi, nanakwa Setani ima ikau mabigana avaka tovaula eivali oninasi. 16 E mimilisi makawala makwaisina ivali okabigaga. Matausina bogwa ilagaisi biga, e nanakwa iyosisi deli si mwasawa. 17 Mitaga gala kaiviliwalisi, tuta pikekita isalausi; igau oluvi ibanaisi kavivia, kaina tomota iyogagaisi matausina paila biga, e nanakwa ikapusisi. 18 Mimilisi tuvaila makawala makwaisina ivali okaigunigwaini, matausina bogwa ilagaisi biga, 19 mitaga igau valu kala kaisisu toyo veiguwa kala kaimwana, e avaka avaka ikau mitasi, isuvisi oninasi iyogagaisi biga e biga gala biuwa oninasi. 20 Mitaga mimilisi makawala makwaisina ivali okabimoya; matausina ilagaisi biga, iyosisi makwaina e iuwasi wala, mimilisi uwasi kweluwotolu, mimilisi kweluwolima kweluwotala, mimilisi kwelakatutala.”
Kaitapa ola kabototu
(Lk 8.16-18)
21 Yesu iluki matausina, kawala, “Ammakawala, bitamai kaitapam mwada bitakatubukoli wa peta, kaina osikowala kebila? Ki, gala bitasaili ola kabototu? + 22 Avaka bitakatubukoli, igau biyoumatila; e avaka bitakiwoli igau bisunapula omilakatila. + 23 Availa ilagi, ibodi biligimlili.”
24 Iluki matausina, kawala, “Kuyamatasi avaka kulagaisi; Yaubada binagi paila yokomi makawala yokomi kunagaisi paila semia. Mitaga yokomi kami naga bisiniveka. + 25 Baisa availa iyosi avaka Yaubada bikatumkulovi paila matauna, mitaga baisa availa gala iyosi avaka Yaubada bikaimili metoya baisa matauna avaka iyosi.” +
Waituna isusinasi kala bigavisaiki
26 E Yesu ikaibiga, kawala, “Yaubada la Karaiwaga makawala tolibagula ivali waituna opwaipwaia. 27 E bimmasisi wa bogi, bililoula wa yam, mitaga waituna isusinasi ikaivekasi, e matauna gala bikateta ammakawala eisusinasi. 28 Uula pwaipwaia, ivitubwi kai, ikugwa itaginapula, oluvi isisi, oluvi iuwa. 29 Mitaga bogwa imatuwa kawailuwa, e nanakwa tolibagula ikau kema ikikapituni, paila tutala tayoyuwa bogwa leima.” +
Mwaiya waitunela kala bigavisaiki
(Md 13.31-35; Lk 13.18-19)
30 E Yesu ikaibiga, kawala, “Avaka bitavisaiki makawala Yaubada la Karaiwaga? Kaina avai bigavisaiki bibodi? 31 Makwaina makawala waitunela mwaiya, makwaina waituna kala kwekekita ikalisau komwaidona waituna ovalu watanawa. E taitala tau ivali opwaipwaia. 32 Oluvi isusina e ikaiveka ikalisuwoli komwaidona avaka avaka isusinasi wa bagula, ilalavi sisivakaveka, e gagabila mauna nayoyowa biyoulasi kasi nigwa okaikonigulela.”
33 Deli bidubadu bigavisaiki makawala ilivali biga baisa tomota, avaka goli igagabila bilagaisi. 34 Metoya bigavisaiki wala ilivala baisa matausina. Mitaga avai tuta la toligalega kasimwaleta deli isisuaisi, Yesu ikatumiki vavagi komwaidona baisa matausina.
Yesu ibuyoyu utuyagila
(Md 8.23-27; Lk 8.22-25)
35 Wa yam makwaina, bogwa ikoyavi, e iluki toligalega kawala, “Bitadoupelasi mapilana valu ewaiwa.”n 36 Isilavaisi tobobawa, ilauwaisi Yesu wa waga makaina eisibogwa. E mimilisi waga deli ilosi. 37 E utuyagila itokaia, kaisai ilupulupula wa waga, e waga bogwa bibeku. 38 Mitaga Yesu isisu omwaiwaga, immasisi ikabaikunu okabaikunu; ivigulaisi matauna, ilukwaisi, kawasi, “Tovituloki, ki, kudoki gala avaka dimlela bitadoumsi?”
39 E Yesu imamata, ibuyoyu yagila, iluki bolita, kawala, “Desi, kumata!” E yagila iluvitaitaia, deli niwavilakutukutu itokaia. 40 Yesu iluki matausina, kawala, “Avaka paila kukokolasi? Kaina gala sitana mi dubumi isisu, kadai?”
41 E saina immakiusasi ikatupoisi taitala baisa taitala, kawasi, “Avai tau matauna? Ka, yagila deli bolita ikabikuwolaisi matauna.”
+ 4:1 4.1 Lk 5.1-3 + 4:12 4.12 Ais 6.9-10 m 4:21 Mina Yudia si kaitapa bisailisi bulamila olive okaboma kaina olukwava e bivakataisi metoya yatala wotunu yakukupi. + 4:21 4.21 Md 5.15; Lk 11.33 + 4:22 4.22 Md 10.26; Lk 12.2 + 4:24 4.24 Md 7.2; Lk 6.38 + 4:25 4.25 Md 13.12; 25.29; Lk 19.26 + 4:29 4.29 Yoe 3.13 n 4:35 Mapilana opilibomatu.