3
Taitala tau yamala kwayamata
(Md 12.9-14; Lk 6.6-11)
Tuvaila Yesu isuvi wa bwala tapwaroru, e isisu baisa taitala tau yamala kwayamata. E mimilisi mwada bitabinakaisi Yesu. E iwayausaisi matauna, kaina biyomovi matauna wa yam sabate. Iluki matauna tau yamala kwayamata, kawala, “Kuma baisa.” Ikatupoi matausina, kawala, “Avaka ibodi Mosese la Karaiwaga paila yam sabate? Bitamitukwaiisi kaina bitayogagaisi? Bitayomovaisi kaina bitakatumataisi?”
Mitaga ikapatusi. Igigisi matausina deli la ninamwau siligaga, e deli ikaikai nanola paila saina kasai ninasi. Iluki matauna, kawala, “Kuvitukoli yamam.” Ivitukoli e ka, kwayamomova. Mapaila Parisi isunapulasi, e nanakwa ikikeiwalasi deli mimilisi metoya Erodi ola bodaw paila Yesu, ammakawala bivigakaisi kidamwa bikatumataisi matauna.
Saina tobobawa olumata
Yesu ilokaia olumata milaveta Galilix deli la toligalega, e saina tobobawa ibokulaisi matauna. Baisa mina Galili,y mina Yudia,z mina Yerusalem, mina Idumia,a deli matausina metoyasi Yoridani mapilana ewaiwa, deli katitaikina Taia toyo Saidoni.b Leilagaisi bulogala avaka bogwa ivagi, e mapaila imakaiasi matauna. Iluki la toligalega kidamwa bikatubiasaisi kaitala waga kaikekita paila matauna, paila tobobawa kaina bitopitukwaisi matauna, bikopwailisi wowola. + 10 Bidubadu bogwa leikatumovi, mapaila komwaidosi matausina kasi lelia isisu ikosaikikinasi, mwada bikabikonaisi matauna. 11 Tutala matausina eisikailasi baloma gaga igisaisi matauna ikavaginasi omatala, idouwaisi, kawasi, “Yoku Yaubada Latula.”
12 E Yesu saina iluluki baloma gaga taga bikayayaisi availa matauna.c
Yesu inagi matausina tailuwotala taiyu aposetolo
(Md 10.1-4; Lk 6.12-16)
13 Imwena wa koya, e idou bimakaiasi matauna availa magila. Imakaiasi matauna, 14 e inagi tailuwotala taiyu e idoki matausina aposetolo.d Iluki matausina, kawala, “Lanagaimi kidamwa bukusikailigusi. E igau bawitalaimi kidamwa bukukwamatulasi, 15 deli kidamwa bisim mi karaiwaga bukuyabaisi baloma gaga.”e
16 E inagi baisa makawala. Saimoni matauna idoki yagala Pita; 17 Sebedi latula Yemesa, toyo bodala Yoni, kasitaiyu idoki igasi Bowanagi, e kidamwa takivilaisi, Inala Pilapala; 18 Anideru, Pilipi, Batolomiu, Madiu, Tomasi, Alipio latula Yemesa, Tadiusa, Saimoni guma Kenani,f 19 e Yudasa Isikariota,g matauna igau tokwasesila.
Yesu toyo Bielisibuli
(Md 12.22-32; Lk 11.14-23; 12.10)
20 Yesu isuvi ola bwala.h Tobobawa ilokaiasi isigugulasi tuvaila, mapaila gala gagabila Yesu deli la toligalega bikamsi. 21 E Yesu veyalai bogwa ilagaisi, ilokaiasi mwada bikatupipaisi matauna, paila ikaibigasi, kawasi, “Matauna ikanagowa.”
22 Toninitalapula paila Karaiwaga metoyasi Yerusalem leimaisi ikaibigasi, kawasi, “Bielisibulij eisikaili matauna, e iiyabi baloma gaga paila uula matauna baloma gaga si guyau ikatupewoli matauna.” +
23 Mapaila Yesu idou matausina bimakaiasi matauna, iluki matausina bigavisaiki,k kawala, “Ammakawala Setani biyabi Setani? 24 Kidamwa kabokwaraiwaga ipoisivisisi, e iuvataisi, kabokwaraiwaga makwaina gala bitotu. 25 Kidamwa bwala ikovisi, e iuvataisi, bwala makwaina gala gagabila bitotu. 26 E kidamwa Setani biuvatai baisa titoulela, bogwa ikovisi e gala bitotu. E bogwa biwokuva.
27 “Gala taitala bisuvi ola bwala topeula biveilau la guguwa mitaga ikugwa biyuwolibogwi topeula oluviga biveilau metoya ola bwala.
28 “Kululuwaisi baisa! Yaubada biligaiwa tomota si mitugaga komwaidona, deli avai bigigaga ibigigagaisi Yaubada. 29 Mitaga Yaubada gala biligaiwa la mitugaga availa bibigigagi Baloma Tobumaboma, gala avai tuta goli. La mitugaga gala biwokuva, bikanigaga.” + 30 Yesu ilivala makawala paila uula mimilisi leikaibigasi, kawasi, “Baloma gaga isikaila matauna.”
Yesu inala deli budala
(Md 12.46-50; Lk 8.19-21)
31 Imaisi Yesu inala, budala;l itotusi okoukweda, iwitalaisi biga baisa Yesu mwada bimakaia matausina. 32 Tobobawa isiulaisi Yesu, e ilukwaisi matauna, kawasi, “Ka, inam deli budamwa itotusi okoukweda, magisi wala yoku.”
33 E Yesu ivitakauloki, kawala, “Availa inagu e availa budagwa?” 34 E imitibilibili baisa matausina isiulaisi, ikaibiga, kawala, “Ka! Baisaga inagu budagwa. 35 Paila availa bivagi nanola Yaubada, matauna wala bodagu, luguta, e inagu.”
w 3:6 Mabudona magisi taitala metoya odalela Erodi Toveka biguyoi mina Yudia e ipakaisi matauna guma Roum. Kugisi tuvaila makasana Biga Kala Katumiki. x 3:7 Kugisi Mk 1.16 kala katumiki. y 3:7 Kugisi Mk 1.9 kala katumiki. z 3:7 Mapilana katupotala mina Isireli si valu. a 3:8 Mapilana Idumia si valu mina Isireli isisu opapala opilibolimila. b 3:8 Mapilasina pilayu si valu matausina gala mina Yudia isisuaisi olumata makwaina Bolita Kwaiveka, Galili opiliyavata. + 3:9 3.9-10 Mk 4.1; Lk 5.1-3 c 3:12 Kugisi Mk 1.34 kala katumiki. d 3:14 Kugisi makasana Biga Kala Katumiki. Mimilisi wala buki pilabubogwa gala wala biginisi “e idoki matausina aposetolo.” e 3:15 Kugisi Mk 1.34 kala katumiki. f 3:18 guma Kenani.Mabigana gagabila tuvaila bitagini Toyubayoba (kugisi Lk 6.16). Mimilisi idokaisi uula matauna taitala metoya wa boda mabudona ipakaisi mina Roum si karaiwaga e magisi wala bikatusunupuloiyaisi metoya okabilia. g 3:19 Isikariota.Maigana kala katumiki kaina “guma Keriota”. Mitaga tuvaila gagabila bitakivilaisi “tosasopa” kainaga “tokwasesila”. h 3:20 Makwaina isisu mapilana Kapaneum; kugisi Mk 2.15 kala katumiki. i 3:21 Baisa inala, budala deli luleta; kugisi mailesi 31-35. j 3:22 Maigana idokaisi igiyuwela yagala matauna Diabolo mwada matauna balomagaga kasi tokwaraiwaga. Sitana makawala mina Pilisitia si yaubada yagala Bealisebubi; kugisi 2 Gwe 1.2-3. + 3:22 3.22 Md 9.34; 10.25 k 3:23 Bigavisaiki baisa kukonebu livalela bivituloki uvagila tapwaroru. + 3:29 3.29 Lk 12.10 l 3:31 inala, budala.Mimilisi buki pilabubogwa ikatumkulovaisi “deli luleta.”