2
Yesu ikatumovi togolia
(Md 9.1-8; Lk 5.17-26)
Igau gala ikalubobawa, Yesu iviloubusivau Kapaneum, e iyoyu butula kidamwa isisu wa bwala.h Bidubadu isigugulasi, e tomota ivakasauwaisi bwala toyo okoukweda goli. Yesu ikamituli Bulogala Bwaina baisa matausina, e ka, mimilisi imiakaisi matauna taitala togolia, taivasi tokeula. Gala sitana igagabila bilokaiasi Yesu paila uula tobobawa. Mapaila ikibolusi katuva walakaiwa ambaisa kibubotala matauna; bogwa ikibolusi ponanai iloyasi kabala togolia. Yesu igisi si dubumi,j e iluki togolia, kawala, “Bodagu,k m mitugaga aligaiwa.”
Mitaga mimilisi toninitalapula paila Karaiwaga deli isilomlasi baisa, inanamsasi oninasi, “Avaka paila matauna ilivala makawala? Ibigigagi Yaubada; availa ibodi biligaiwa mitugaga, mitaga Yaubada kalamwaleta?”
E nanakwa Yesu titoulela inikoli kidamwa ikiumsi inanamsasi makawala, e iluki matausina, kawala, “Avaka paila kunanamsasi makawala? Avakaga gagabila, baluki matauna togolia, kawagu, ‘M mitugaga aligaiwa,’ kaina ‘Kutokaia, kukwatupwi m moi, e kuloula’? 10 Mitaga bavitulokaimi e bukunikolaisi yeigu Latula Tomotal isim ulo karaiwaga baisa ovalu watanawa, kidamwa baligaiwa mitugaga.” Mapaila iluki togolia, kawala, 11 “Mwa! Kutokaia, kukwatupwi m moi, e kula om bwala.”
12 E itokaia, e nanakwa ikatupwi la moi isunapula omitasi komwaidosi. Mapaila saina itutu uwosi sainela, iyakawolaisi Yaubada, kawasi, “Gala kwaitala tuta tagisaisi makawala.”
Yesu idou Libai bibokuli matauna
(Md 9.9-13; Lk 5.27-32)
13 Isunapula tuvaila iuvayali okawolawa; tobobawa komwaidona ilokaiasi itoulaisi matauna; e iuvituloki matausina. 14 Oluvi iulilavi igisi Libaim Alipio latula, isili okabopokala.n Yesu iluki matauna, kawala, “Kubokulaigu.” E itokaia ibokuli matauna.
15 Igau Yesu isili ola bwala Libaio ikamkwamsi. E bidubadu tokougugula pokala toyo tomitugagap isilaisi deli Yesu toyo la toligalega; paila bidubadu ibokulaisi matauna. 16 Mimilisi toninitalapula paila Karaiwaga, matausina Parisi,q igisaisi Yesu ikamkwamsi deli tomitugaga toyo tokougugula pokala. E ilukwaisi la toligalega, kawasi, “Avaka paila matauna ikamkwamsi deli tokougugula pokala toyo tomitugaga?”
17 Yesu ilagi baisa e iluki matausina, kawala, “Tobubwaila gala magisi toyuvisa mitaga tokwatoula wala magisi. Yeigu lama gala badou bimakaiagusi tomitukwaibwaila, mitaga tomitugaga.”
Katupoi paila posuma
(Mk 9.14-17; Lk 5.33-39)
18 Kwaitala tuta si toligalega Yoni toyo Parisi ipusoposumasi. Tomota imaisi ikatupoiyaisi Yesu, kawasi, “Avaka paila la toligalega Yoni deli si toligalega Parisi ipusoposumasi, mitaga m toligalega gala ipusoposumasi?”
19 Yesu iluki matausina, kawala, “Kidamwa tovaivau isisu deli sala, sala gala biposumasi ke? Gala wala. Tutala tovaivau isisu, sala gala biposumasi. 20 Mitaga igau tuta bima, tomota bilauwaisi tovaivau; e sala biposumasi wa tuta matutona goli.
21 “Kidamwa kwama yabogwa iponana, e taitala magila biyaimi, gala biyaimi metoya yaima yavau; kidamwa ivagi makawala, yaima yavau kaipagala bikokisi yabogwa, e ponana biponinaveka. 22 Gala taitala ivigogu wainivau olukwava yabogwa;r kidamwa ivagi makawala, waini bikovi miyana, e waini bitamwau, e lukwava deli. Mitaga ibodi wainivau bivigogwaisi olukwava yavau.”
Toligalega igudaisi waitunela witi wa yam sabate
(Md 12.1-8; Lk 6.1-5)
23 Yesu ivawalai obigulela witi yamla sabate; ililoulasi, e la toligalega igudaisi waitunela witi. + 24 Parisi ilukwaisi matauna, kawasi, “Ki, avaka paila gala ivagaisis makawala Mosese la Karaiwaga?t Paila matauna ikikili yam sabate.”
25 Iluki matausina, kawala, “Kaina gala lokukwalawasi avaka Debida ivagi tutala gala kala kalaga e ikamolu, matauna deli matausina kala tobwakuli ke? + 26 Paila Debida isuvi ola bwala Yaubada,u e ikoma kaula kwaibumaboma leisemakavaisi baisa Yaubada. Ivagi baisa ola tuta Abiatav tolula toveka. Mosese la karaiwaga ibodi tolula wala bikamsi; mitaga Debida leikoma e tuvaila isaiki kala tobwakuli ikamsi.” +
27 E iluki matausina, kawala, “Yaubada ibubuli sabate paila tomota kasi pilasi, galaga ibubuli tomota paila sabate kala pilasi; 28 mapaila yeigu Latula Tomota guyoula sabate goli.”
h 2:1 Kaina la bwala Saimoni (kugisi Mk 1.29) kainaga la bwala titoulela (kugisi Mk 2.15 deli kala katumiki). i 2:4 Kugisi Md 24.17 kala katumiki paila matabudona buligayuwela odabala bwala. Kaimapula katuva bisailisi sisila kai deli yekwesi e bikatumkulovaisi pwaipwaia bitutusi bidudubuna. Mauula saina gagabila bikilikelisi bi kipwanaisi mwada kabosusuvi. j 2:5 Yesu eigisi matausina tokeula deli goli tokwatoula eidubumaisi Yesu gagabila bikatumovi matauna. k 2:5 Baisa bigala kalubaila. l 2:10 Kugisi makasana Biga Kala Katumiki. Mapilana Kabutuvau maigana Yesu wala yagala. m 2:14 Matauna igiyuwela Madiu; kugisi Md 9.9. n 2:14 Uula matauna ikoguguli manila pokala paila mina Roum. Kidamwa tomota mwada bimaiyaisi kaula kaina avai guguwa mwada bigigimwalasi obikubaku, kasi karaiwaga ikugwa bipokalasi oluvi gagabila bigigimwalasi. Mina Yudia tokukolosi matausina tokougugula pokala goli, uula ipilasaisi kasi tilaula e ipakaisi si valu tatousi. o 2:15 ola bwala Libai: Gagabila bitagini “ola bwala Yesu”; kugisi tuvaila Mk 2.1 deli kala katumiki. p 2:15 Matausina si bubunela makawala tokougugula pokala eipakaisi kabikaula baisa bidubadu karaiwaga, makawala mimilisi kaula bomakikila bikamsi deli kasi karaiwaga bomala bikalubailasi deli matausina gala mina Yudia. E kidamwa bipakaisi kasi karaiwaga makwaisina, mina Yudia kasi tokugwa bikoulovaisi matausina bidokaisi tomitugaga. q 2:16 Kugisi makasana Biga Kala Katumiki. r 2:22 Biyoudulaisi miyana metoya kanuvinela mauna. + 2:23 2.23 Kak 23.25 s 2:24 Idokaisi toligalega iuvagaisi makawala paisewala tayoyuwa, e kawasi bomala availa bipaisewa makawala wa yam sabate. Kugisi Sun 34.21. t 2:24 Kugisi makasana Biga Kala Katumiki. + 2:25 2.25-26 1 Sml 21.1-6 u 2:26 Baisa buliyoyova mina Yudia eivigakaisi si Bwala Kwebumaboma. v 2:26 Taitala tolula ituwoli eisaiki Debida, matauna Abiata tamala yagala Aimeleki (kugisi 2 Sam 8.17). + 2:26 2.26 Tol 24.9