7
Kasi gulogula kaidadala valu
(Md 15.1-9)
Matausina Parisi,v e deli mimilisi toninitalapula paila mina Yudia si Karaiwaga,w leisilavaisi Yerusalem isigugulasi baisa Yesu. E igisaisi mimilisi la toligalega ikamkwamsi mitaga gala ikikilasi paila gala iwinaisi yumasi makawala Parisi si karaiwaga.
Paila Parisi, deli komwaidona mina Yudia ikabikuwolaisi kasi gulogula kaidadala valu; kidamwa gala bisalausi winawina yumasi, gala bikamsi. Tutala bimaisi metoya obikubaku, kidamwa gala bikikilaisi titoulesix gala bikamsi; e tuvaila bidubadu gulogula ikabikuwolaisi makawala kasi wina viga, kulia, tanumnumta ibubulokaisi kaboma, e deli kebila.
Mapaila Parisi toyo toninitalapula paila Karaiwaga ikatupoiyaisi Yesu, kawasi, “Avaka paila m toligalega gala ivagaisi makawala kasi gulogula kaidadala valu, mitaga ikamkwamsi e gala ikikilaisi yumasi?”
Yesu ivitakauloki matausina, kawala, “Mokwita Aisea ivitoubobuta paila yokomi tokwatudewa gaga, makawala kala ginigini, +
‘Yaubada kawala,
Tomota matausina itemmalaigusi kasi udokaiwa wala,
mitaga oninasi gala sitana ikamiabaigusi.
Ikamnumonaigusi mitaga gala avaka dimlela baisa.
Ivitulokisi si karaiwaga tomota wala,
mwada bivigakaisi uulela tapwaroru.’
“Paila yokomi kupakaisi avaka la Karaiwaga Yaubada, mitaga kukwabikuwolaisi kasi gulogula tomota.”
E Yesu iluki matausina, kawala, “Metoya omi kabitam yokomi kupakaisi avaka la Karaiwaga Yaubada, kidamwa bukukwabikuwolaisi kami gulogula. 10 Paila Mosese ikaibiga, kawala, ‘Kutemmali tamam inam’; tuvaila, ‘Availa ikaluwou tamala kaina inala ibodi bikatumataisi matauna.’ + 11 Mitaga yokomi kutagwalasi avaka paila avai tomota, kidamwa biluki tamala kaina inala, ‘Avaka mwada basakaim bogwa ladoki Kobana.’ (Makawala takatumikaisi, bogwa ladoki Semakavi paila Yaubada.) 12 Kidamwa iluki matausina makawala, yokomi kutagwalasi ibodi gala bipilasi tamala kaina inala. 13 E makawala kutakilaisi avaka la Karaiwaga Yaubada paila kami gulogula, e gulogula makwaisina kusupeilisi baisa litumia. Deli bidubadu vavagi kuvagaisi makawala.”
Avaka biyogagi tomota
(Md 15.10-20)
14 Tuvaila idou tobobawa bimakaiasi, e iluki matausina, kawala, “Yokomi komwaidomi kulagaisi ulo biga e bukukwatetasi. 15 Gala avaka gagabila bisuki baisa tomota biyogagi nanola; mitaga avaka bisunapulasi metoya olumoulela tomota, e makwaisina biyogagaisi nanola tomota!”y
17 Yesu isilavi tobobawa isuvi wa bwala. E la toligalega ikatupoiyaisi matauna paila makwaina bigavisaiki. 18 Iluki matausina, kawala, “Ki yokomi tuvaila toninagowa? Ki, gala kukwatetasi? Gala avaka bisuki baisa tomota gagabila biyogagi ninasi. 19 Paila gala isuvi oninasi, mitaga isuvi wa lula, e oluvi bisunapula.” E makawala Yesu ikamituli gala kwaitala kadasi biyogagaidasi.
20 E ikaibiga, kawala, “Avaka bisunapula metoya olumoulela tomota, baisa biyogagi nanola tomota. 21 Paila metoya olumoulela ninasi tomota isusunapulasi nanamsa gaga, ulatila deli kapugula, veilau, katumata, 22 kailasi, mitikewakewa, mitugaga, sasopa, katudewa gaga, mitigaga, silapulu, kamnomwana, dubakasala, kadubadabila. 23 Komwaidona makwaisina vavagi gaga isusunapulasi metoya olumoulela tomota, e makwaisina biyogagaisi nanola tomota.”
Vivila im Pinisia la dubumi
(Md 15.21-28)
24 Yesu isilavi baisa ila mapilana Taiaz katitaikina. Isuvi kwaitala bwala, mwada gala availa binikoli; mitaga gala gagabila bisipepuni. 25 Paila isisu natana vivila sola latula nakekita, e baloma gaga bogwa eisikaila magudina. Bogwa ilagi bulogala Yesu, e nanakwa ima ikavagina omatala. 26 Mitaga minana im Girisi la viloutoula Pinisia mapilana Siria. Iyokakapisi baisa matauna kidamwa biyabi baloma gaga bisunapula metoya baisa latula. 27 Mitaga Yesu iluki minana, kawala, “Ibodi ikugwa bitavakoma gugwadi; paila gala ikwani bitakau gugwadi kʹasi e bitalavi baisa kaukwa.”a
28 Minana ivitakauloki matauna, kawala, “Mokwitala baisa Tomoya; mitaga kaukwa osikowala kebila bikabubunasi kasi silimku gugwadi.”
29 Mapaila Yesu iluki minana, kawala, “Bogwa kukwabwailaki; bwaina, bukula; baloma gaga bogwa isilavi latum.”
30 E minana ikaimilavau ola bwala, ibani inagwadi ikanukwenu okabala, e baloma gaga bogwa leisilavi.
Yesu iyomovi taitala totuli tomtomota
31 Tuvaila ikaimilavau metoya mapilana Taia, isuwalai Saidonib deli mapilana Valu Kweluwotalac e ilokaia milaveta Galili.d 32 Imiakaisi taitala totuli tomtomota, e iyokakapisisi baisa matauna kidamwa yamala bikabikoni. 33 Yesu ilau matauna isilavaisi tobobawa e kasitaiyu wala isisuaisi. Misikwaikwela ivisuvi otaigala, e igiu ikabikoni mayela tokwatoula. 34 Ikounakaila gawata, itiliawai, ikaibiga baisa matauna totuli obonasi mina Iberu, kawala, “Epata”, e kidamwa takivilaisi, “Kutalapula.”
35 E totuli taigala italapula, avaka isipu mayela itaneku, ilivala mimilakatila wala. 36 Yesu iluki tobobawa taga bikamitulaisi baisa availa; iluluki matausina makawala, mitaga saina isalausi si kamatula paila makwaina. 37 E saina itutu uwosi sainela, kawasi, “Ivigibau vavagi komwaidona; ivigaki totuli bilegasi deli tokutabu bilivalasi wala.”
v 7:1 Kugisi makasana Biga Kala Katumiki. w 7:1 Kugisi makasana Biga Kala Katumiki. x 7:4 Tutala bimaisi…bikikilaisi titoulesi: Gagabila bitagini, “Gala bikamsi avaka eigimolaisi obikubaku kidamwa gala biwinibogwaisi”. + 7:6 7.6-7 Ais 29.13 + 7:10 7.10 Sun 20.12; 21.17; Tol 20.9; Kak 5.16 y 7:15 Mimilisi wala buki pilabubogwa iginisi mailela 16, kawasi, “ 16 Matauna ilagi ibodi biligimlili.” z 7:24 Taia.Kugisi Mk 3.8 kala katumiki. Mimilisi wala buki pilabubogwa ikatumkulovaisi “toyo Saidoni” (kugisi Md 15.21). a 7:27 Sivabidubadu mina Yudia biyosokanaisi matausina gala mina Yudia bidokaisi kaukwa. b 7:31 Kugisi Mk 3.8 kala katumiki. c 7:31 Kugisi Mk 5.20 kala katumiki. d 7:31 Kugisi Mk 1.16 kala katumiki.