8
Tailakatuluwovasi tauwau ikamsi
(Md 15.32-39)
Igau oluvi tobobawa isigugulasi tuvaila. E gala kasi kalaga. Mapaila Yesu idou la toligalega bimakaiasi, iluki matausina, kawala, “Anokapisi tobobawa, paila ikalatolusi isikailigusi e gala kʹasi. Kidamwa bawitali matausina deli kasi molu bikaimilavausi osi valu, bivigaki kasi mitibiliuya wa keda; paila mimilisi si valu saina kaduwonaku.”
La toligalega ivitakaulokaisi matauna, kawasi, “Ammetoya bitabani kaula bitakamovi matausina ovilouwokuva baisa?”
Ikatupoi matausina, kawala, “Kwaivila beredi kuyosisi?”
Ikaibigasi, kawasi, “Kwailima kwaiyu.”
Iluki tobobawa bisilaisi opwaipwaia. Ikau makwaisina beredi kwailima kwaiyu. Bogwa inokagutoki baisa Yaubada, ikimimisi, isaiki la toligalega bipataisi baisa tomota; e ipataisi baisa tobobawa. Iyosisi sitana yena nakikekita. Bogwa inokagutoki baisa Yaubada paila minasina, iluki bipataisi minasina tuvaila baisa tomota. E ikamsi, ikomatasi; ikatuyoulaisi kasi kobwaga peta lima yuwa ikasewasi. Matausina iboda tailakatuluwovasi tomota. 10 Yesu itali matausina bilosi; e nanakwa isila wa waga deli la toligalega, itapela mapilana Dalimanuda.e
Parisi inigadaisi kabutuvatusi
(Md 16.1-4; Lk 12.54-56)
11 Parisi imaisi ikominimanisi deli Yesu. Mwada biwakolaisi matauna, mapaila inainevisi mwada bivagi vavagi siligaga bikibuboti Yaubada ininabwaila paila matauna. + 12 Itiliawai sainela, e ikaibiga, kawala, “Avaka paila tubwa matubona inainevisi kabutuvatusi? Baisa bukululuwaisi. Gala sitana kabutuvatusi basaiki baisa matubona.” +
13 Isilavi matausina, e isivau waga makaina bilokaia mapilana ewaiwa.f
Parisi toyo Erodi si yisi
(Md 16.5-12)
14 Bogwa ilumwelavaisi bikauwaisi kʹasi; kwaitala beredi wala isisu wa waga. 15 E Yesu iluki matausina, kawala, “Ka! kuyamataimi paila si yisi Parisi toyo la yisi Erodi.”g+
16 Ititamapusi titoulesi, kawasi, “Eilulukwaidasi paila uula gala takauwaisi kada beredisi.”
17 Yesu inikoli baisa, e ikatupoi matausina, kawala, “Avaka paila kutitamapusi gala kami beredi? Gala sitana kugisaisi, kaina gala kukwatetasi kadai? Ammakawami saina kasai ninami? 18 Kugigisasi mitaga gala kugisimlilaisi ke? Kuligalegasi mitaga gala kuligimlilaisi ke? Ki, gala kululuwaisi? + 19 Tuta matutona akimimisi beredi kwailima paila tailakatuluwolima, vila peta ikasewasi kasi kobwaga kukwatuyoulaisi?”
Ivitakaulokaisi matauna, kawasi, “Luwotala yuwa.”
20 Yesu kawala, “E tuvaila tuta matutona akimimisi beredi kwailima kwaiyu paila tailakatuluwovasi, vila peta ikasewasi kasi kobwaga kukwatuyoulaisi?”
Ivitakaulokaisi matauna, kawasi, “Lima yuwa.”
21 E ikatupoi matausina, kawala, “Ki, ammakawami? Kaina gala sitana kukwatetasi, kadai?”
Yesu ikatumovi tokwau mapilana Betisaida
22 Imakaiasi Betisaida.h Imiakaisi taitala tokwau baisa Yesu, iyokakapisisi bikabikoni matauna. 23 E Yesu iyosi yamala tokwau, ivakadi matauna isilavaisi valu; bogwa igiu matala deli isaili yamala baisa matauna, ikatupoi, kawala, “Ki, sita avaka kugigisi?”
24 E tokwau imitalala ikaibiga, kawala, “Agigisi tauwau; mitaga kasi gigisa makawala kai, e ililoulasi makaisina.”
25 Yesu ikibodivau matala; e tuta baisa tokwau itobu matala imitakavata; e bogwa ibwaina, igisimlili vavagi komwaidona. 26 Yesu iwitali bila ola bwala, e ikaibiga, kawala, “Taga sitana kukwaimilavau mapilana valu.”
Pita ikamituli Yesu avai tau matauna
(Md 16.13-20; Lk 9.18-21)
27 Yesu deli la toligalega ititavinasi mapilasina viluwela Sisaria Pilipai;i ililoulasi, e Yesu ikatupoi la toligalega, kawala, “Tomota ililivalasi mwada yeigu availa?”
28 Ilukwaisi matauna, kawasi, “Mimilisi idokaisi mwada yoku Yoni Tobapitaisi; e mimilisi idokaisi Ilaitia;j e mimilisiga taitala metoya osi boda tovitoubobuta.” +
29 Yesu ikatupoi matausina, kawala, “Mitaga yokomi kudokaisi availa yeigu?”
Pita ivitakauloki matauna, kawala, “Yoku Mesaia.”k+ 30 E Yesu ikaraiwogi matausina, kawala, “Taga bukulukwaisi availa paila yeigu.”
Yesu ivitububoti la kaliga
(Md 16.21-28; Lk 9.22-27)
31 E Yesu ivitouula ivituloki matausina kidamwa bibodi Latula Tomota bibani kala mmayuyu bidubadu, kaidadala valu deli tolula kasi tokugwa deli toninitalapula paila Karaiwaga bikoulovaisi matauna. Bikatumataisi; e yam kwaitolu oluvi bitokaia goli. 32 E vavagi makwaisina ikabau. E Pita ivakouli Yesu ilau opayumila e ivitouula ibuyoyu matauna. 33 Mitaga Yesu itovila imitakavati la toligalega e ibuyoyu Pita, kawala, “Kum otapwagu Setani, paila gala magim la vavagi Yaubada mitaga si vavagi tomota.”
34 Mapaila Yesu idou bimakaiasi tobobawa deli la toligalega, iluki matausina, kawala, “Kidamwa availa magila bibokulaigu, ibodi bikatilavi tatoula, bikeula kala korosi, bibokulaigu. + 35 Paila availa magila biyusi tatoula, matauna bitamwau; e availa bikitumou tatoula paila yeigu e paila Bulogala Bwaina, matauna bimova goli. + 36 Avaka kala bwaina baisa taitala, kidamwa iyosi guguwala valu valu komwaidona, mitaga matauna bitamwau? Gala avaka kala bwaina. 37 Gala gagabila availa bisaiki guguwa bimipuvau la momova. 38 Tubwa matubona tubugaga ilumwelavaisi Yaubada. Kidamwa availa matubona immosila paila yeigu deli paila ulo biga,l makawala yeigu Latula Tomota bammosila paila matauna, avai tuta bama ola guyugwayu Tamagu deli matausina anelosi bumaboma.”
e 8:10 Mapilana valu gala tanikoli mokwita tumalela milaveta Galili olumata opilikwaibwaga. Mimilisi buki pilabubogwa gala iginisi Dalimanuda mitaga kaimapula iginisi Magadana (kugisi Md 15.39) kainaga Magidala. + 8:11 8.11 Md 12.38; Lk 11.16 + 8:12 8.12 Md 12.39; Lk 11.29 f 8:13 Mapilana opilibomatu. g 8:15 Matauna Erodi Anitipasa (kugisi Mk 6.14). Mitaga mimilisi buki pilabubogwa iginisi “Erodi la boda”. + 8:15 8.15 Lk 12.1 + 8:18 8.18 Yer 5.21; Isi 12.2; Mk 4.12 h 8:22 Mapilana valu milaveta Galili olumata opilikwaibwagayouya. i 8:27 Mapilana valu isisu sitana kaduwonaku metoya milaveta Galili opiliyavata kala kaduwonaku Giribwa bitala Kuluvitu (40 km). j 8:28 Kugisi Mk 6.15 kala katumiki. + 8:28 8.28 Mk 6.14-15; Lk 9.7-8 k 8:29 Kugisi makasana Biga Kala Katumiki. + 8:29 8.29 Yn 6.68-69 + 8:34 8.34 Md 10.38; Lk 14.27 + 8:35 8.35 Md 10.39; Lk 17.33; Yn 12.25 l 8:38 paila ulo biga.Mimilisi buki pilabubogwa iginisi “paila agu tobwakuli”.