9
Iluki matausina, kawala, “Kululuwaisi baisa! Mimilisi kutotusi baisa, gala bukukwaligasi mitaga ikugwa bukugisibogwisi Yaubada la Karaiwagam bima deli peula.”
Yesu wowola idavila
(Md 17.1-13; Lk 9.28-36)
Igau kwailima kwaitala yam bogwa leiwokuva, Yesu ivakouli Pita, Yemesa e Yoni, imwenasi wa koya kwaiveka kasimwaleta isisuaisi. E wowola idavila omitasi. + Kala kwama iguyugwayu ivapupwakau sainela; gala taitala towina isisu gagabila biwini biyapupwakau bipati. E toligalega igisaisi Ilaitia sola Mosese; e ibigatonasi deli Yesu. Pita ikawota iluki Yesu, kawala, “Guyau, saina bwaina yakamaisi kasisuaisi baisa; ibodi bakakaliaiisi kwaitolu buliyoyova; kwaitala paila yoku, kwaitala paila Mosese, kwaitala paila Ilaitia.” Kasi kokola sainela, mapaila gala inikoli avaka bikaibigi.
E lowalowa ikuboli matausina. E kaigila metoya olowalowa leima, kawala, “Baisa Latugu tombwailigu; kulagaisi matauna.” + E nanakwa imitavilasi, mitaga gala igisaisi availa, mitaga Yesu wala deli isisuaisi.
Ibubusisi metoya wa koya, e Yesu iluki matausina, kawala, “Gala bukulukwaisi availa avaka bogwa lokugisaisi, igau avai tuta yeigu Latula Tomotan batokaia bamovavau.”
10 Yesu la biga ikabikuwolaisi, mitaga ikikatumikisi taitala baisa taitala, kawasi, “Matauna kawala, ‘Batokaia bamovavau.’ Ammakawala baisa?” 11 Ikatupoiyaisi matauna, kawasi, “Avaka paila toninitalapula paila Karaiwagao ikaibigasi kidamwa bibodi ikugwa bima Ilaitia?”p+
12 Iluki matausina, kawala, “Mokwita Ilaitia ikugwa bima bikatubiasi vavagi komwaidona; mitaga ammakawala Buki Pilabumaboma eigini kidamwa biyogagaigusi yeigu Latula Tomota vavagi bidubadu, deli bikoulovaigusi? 13 Mitaga alukwaimi, bogwa leima Ilaitia,q e ivigakaisi matauna avaka magisi, makawala Buki Pilabumaboma kala ginigini paila matauna.”
Yesu ikatumovi gwadi baloma gaga leisikaila
(Md 17.14-18; Lk 9.37-43)
14 Tutala toligalega leimakaiasi sesia igisaisi saina tobobawa itoulaisi matausina, e toninitalapula paila Karaiwaga deli ikominimanisi. 15 E bogwa igisaisi Yesu nanakwa tobobawa komwaidona saina itutu uwosi, e isakaulasi ibodasi matauna. 16 Ikatupoi la toligalega, kawala, “Avaka kukominimanaisi toyo matausina?”
17 Taitala metoya tobobawa ivitakauloki matauna, kawala, “Tovituloki, amiakaim latugu, paila baloma gagar eisikaila e mauula matauna tokutabu. 18 Avai tuta baloma gaga iyosi matauna, ilavi opwaipwaia, polu owodola ipuluseula, deli ikadilakia kudula, e wowola itola. Ayokakapisi m toligalega mwada biyabaisi baloma gaga;s mitaga gala ipeulasi.”
19 Yesu iluki matausina, “Ki yokomi gala kudubumaigusi? Ammakawala woulola basikailimi? Ammakawala woulola bapeuloki baisa yokomi? Kumiakaigusi magudina.” 20 Imiakaisi magudina.
E avai tuta baloma gaga igisi Yesu, e nanakwa magudina iloulewa ikapusi opwaipwaia, ititapipina deli polu owodola ipuluseula. 21 Yesu ikatupoi gwadi tamala, kawala, “Ammakawala kala malola baloma gaga eisikaila matauna?”
E matauna ivitakaula, kawala, “Metoya ola tuta gwadi. 22 Sivabobawa ililavi matauna wa kova kaina obolita, mwada bikatumati; mitaga kidamwa igagabila bukuvagi sitana avaka, kunokapisaima, kupilasaima.”
23 Yesu iluki matauna, kawala, “Ki kulukwaigu, kawam, ‘Kidamwa igagabila’? Komwaidona vavagi igagabila baisa todubumi.”
24 E nanakwa gwadi tamala ikawota minimani, kawala, “Adubumi; taga sitana wala. Kupilasaigu.”
25 Yesu igisi tobobawa isisakaulasi bimakaiasi, mapaila ibuyoyu baloma gaga, iluki matauna, kawala, “Mwa baloma! Yoku uula gwadi ikutabu deli ikatuli; kusilavi matauna; taga tuvaila bukusikaila matauna.”
26 Baloma bogwa iwaiweya deli saina iloulewa, e ililavi matauna; e gwadi kala gigisa makawala tomata; e tobobawa ikaibigasi, kawasi, “Bogwa ikaligimolila.” 27 Mitaga Yesu iyosi yamala, itomiliwoli matauna; e itokaia.
28 Igau Yesu isuvi wa bwala, e la toligalega ibigikiwadasi ikatupoisi, kawasi, “Avaka paila yakamaisi gala gagabila bakayabaisi baloma gaga?”
29 Iluki matausina, kawala, “Baloma gaga makawala baisa gala avaka biyabi mitaga nigada wala.”t
Yesu ivitububoti tuvaila la kaliga
(Md 17.22-23; Lk 9.43-45)
30 Isilavaisi mapilana isuwalaiyaisi mapilana Galili,u e Yesu gala magila availa binikoli. 31 Paila iuvituloki la toligalega kawala, “Bikasalaigusi yeigu Latula Tomota oyumasi tomota e bikatumataigusi; e tutala bogwa eikatumataigusi igau yam kwaitolu batokaia bamovavau.”
32 Mitaga gala ikatetasi mabigana. E imwau udosi bikatupoiyaisi matauna.
Availa isiligaga?
(Md 18.1-5; Lk 9.46-48)
33 Iviloubusisi Kapaneum,v isuvisi wa bwala e Yesu ikatupoi matausina, kawala, “Avaka kukominimanaisi wa keda?”
34 Mitaga ikapatusi wala; paila wa keda leikominimanaisi taitala baisa taitala availa idoki isiligaga. + 35 E Yesu isili, idou matausina tailuwotala taiyu; iluki matausina, kawala, “Kidamwa availa magila bikugwa, ibodi bivigaki titoulela tovabodanim deli kasi topilasi komwaidosi.” + 36 E ivakouli taitala monagwadi imai magudina oluwalaisi; ikopwi magudina, iluki matausina, kawala, 37 “Availa metoya agu tobwakuli bikamiabi guditala makawala magudina, matauna ikamiabaigu; e availa ikamiabaigu, gala ikamiabaigu wala mitaga ikamiabi matauna leiwitalaigu.” +
Availa gala ipakaidasi ipilasaidasi
(Md 10.42; Lk 9.49-50)
38 Yoni iluki matauna, kawala, “Tovituloki, kagisaisi taitala ikavitagi yagam kidamwa biyabi baloma gaga, e isunapulasi; e kasilibodaisi matauna, paila gala ibokulaidasi.”
39 Mitaga Yesu ikaibiga, kawala, “Taga kusilibodaisi matauna, paila kidamwa availa bikavitagi yagagu kidamwa bivagi kwaitala vavagi siligaga gala igagabila nanakwa bikaluwouwaigu. 40 Paila availa gala ipakaidasi, ipilasaidasi. + 41 Kululuwaisi baisa! Availa bivimomwaimi sopi paila uula yokomi ulo tomota yeigula Keriso, mokwita bibani kala mapu. +
Paila kabokwapusi
(Md 18.6-9; Lk 17.1-2)
42 “Kidamwa availa bivakapusii taitala matausina tokikekita idubumaigusi ibodi sainela kidamwa bisipwaisi kwaitala uyuwa kwaiveka okaiyola e bilavaisi obolita. 43 E kidamwa yamam bivakapusiaim, kubobu makwayana; ibodi sainela bukusuvi omomova tosiekupuna, mitaga gala ibodi bisim kwayayu yamam e bilavaimsi wa Eli, wa kova gala bimata.w+ 45 E kidamwa kaikem bivakapusiaim, kubobu makwayana; ibodi sainela bukusuvi omomova tosiekupuna, mitaga gala ibodi bisim kwayayu kaikem e bilavaimsi wa Eli.x 47 E kidamwa matam bivakapusiaim, kukwau mapilana; ibodi sainela bukusuvi ola Karaiwaga Yaubada matam pilakesa, mitaga gala ibodi bisim matam pilayu e bilavaimsi wa Eli. + 48 Baisa ‘si mwatemwata gala bikaligasi, deli kova gala bimata.’ +
49 “Paila mokwita taitala taitala bibani kala pilasi metoya wa kova makawala yona ikabwaili kaula.
50 “Yona bwaina; mitaga kidamwa yona kakamwenala bitamwau, ammakawala bitavigaki biwaki makwaina?
“Iboda yona bisisu olumoulemi, deli bukusibwabwailasiy taitala baisa taitala.” +
m 9:1 Kugisi makasana Biga Kala Katumiki. + 9:2 9.2-7 2 Pt 1.17-18 + 9:7 9.7 Md 3.17; Mk 1.11; Lk 3.22 n 9:9 Kugisi makasana Biga Kala Katumiki. o 9:11 Kugisi makasana Biga Kala Katumiki. p 9:11 Kugisi Mk 6.15 kala katumiki. + 9:11 9.11 Mal 4.5; Md 11.14 q 9:13 Yesu ililivala paila Yoni Tobapitaisi, paila Yaubada eilivala biga katotila kidamwa biwitali tovitoubobuta Ilaitia bima bikatubiasi la keda Mesaia (kugisi Mk 6.15), e leivigimkulovi metoya baisa matauna Yoni Tobapitaisi. Kugisi Mk 6.15 kala katumiki. r 9:17 Kugisi makasana Biga Kala Katumiki. s 9:18 Kugisi Mk 1.34 kala katumiki. t 9:29 nigada wala. Mimilisi buki pilabubogwa ikatumkulovaisi “deli goli pusoposuma.” u 9:30 Kugisi Mk 1.9 kala katumiki. v 9:33 Kugisi Mk 1.21 kala katumiki. + 9:34 9.34 Lk 22.24 + 9:35 9.35 Md 20.26-27; 23.11; Mk 10.43-44; Lk 22.26 + 9:37 9.37 Md 10.40; Lk 10.16; Yn 13.20 + 9:40 9.40 Md 12.30; Lk 11.23 + 9:41 9.41 Md 10.42 w 9:43 Mimilisi wala buki pilabubogwa ikatumkulovaisi mailela 44, iginisi, “ 44 Baisa ‘si mtemwata gala bikaligasi, deli kova gala bimata.’ ” (Kugisi mailela 48.) + 9:43 9.43 Md 5.30 x 9:45 Mimilisi wala buki pilabubogwa ikatumkulovaisi mailela 46, iginisi, “ 46 Baisa ‘si mtemwata gala bikaligasi, deli kova gala bimata.’ ” (Kugisi mailela 48). + 9:47 9.47 Md 5.29 + 9:48 9.48 Ais 66.24 y 9:50 Mabigana kala katumiki mokwita goli bibodasi kasi lamadada, mitaga bibodi bisibwabwailasi deli sesia tobwakuli Yesu. + 9:50 9.50 Md 5.13; Lk 14.34-35