10
Yesu la vituloki paila vaipaka
(Md 19.1-12; Lk 16.18)
Yesu isilavi baisa, ila ovalu Yudia,z deli mapilana Yoridani ewaiwa;a tobobawa ilokaiasi isigugulasi omatala e makawala la bubunela iuvituloki matausina.
Parisi imakaiasi mwada biwakolaisi matauna, e ikatupoiyaisi matauna, kawasi, “Ki, ibodi Mosese la Karaiwaga kidamwa taitala tau bivaipaka?”
Yesu ivitakauloki matausina, kawala, “Avaka Mosese ikaraiwogaimi?”
Ikaibigasi, kawasi, “Mosese itagwala taitala bigini vaipaka kala ginigini, e bivaipaki minana.” +
Mitaga Yesu iluki matausina, kawala, “Mosese igini karaiwaga makwaina paila yokomi, paila uula saina kasai ninami. Mitaga tokinabogwa ibubuli valu, ibubuli tomota, tau deli vivila. + Baisa uula tau bisilavi tamala inala, bivakouli la kwava,b+ e kasitaiyu bivigaki uwosi makawala taitala. Mapaila gala tuvaila si sisu bilivisisi makawala taiyu tomota, paila uwosi makawala taitala tomota wala. Mapaila taga tomota bitanekwaisi avaka Yaubada bogwa eisipu.”
10 Igau wa bwala la toligalega ikatumikaisi matauna ammakawala makwaisina vavagi. + 11 Iluki matausina, kawala, “Avai tau bivaipaki la kwava e bivaivau nayuwela, matauna bogwa eikailasi. 12 E kidamwa minana bivaipaki la mwalac e bivaivau taiyuwela, eikailasi wala.”
Yesu ikabwaili gugwadi tokikekita
(Md 19.13-15; Lk 18.15-17)
13 Imiakaisi gugwadi baisa Yesu, kidamwa bikabikoni magudisina; mitaga la toligalega ibuyoyaisi matausina. 14 Mitaga tutala Yesu igisi, e imwau nanola, iluki toligalega, kawala, “Ibodi gugwadi bimakaiagusi; taga kusilibodaisi matausina; paila Yaubada la Karaiwaga tomotala makawala magudisina. 15 Kululuwaisi baisa, availa gala bikamiabi Yaubada la karaiwaga makawala gwadi, gala goli bisuvi baisa.” + 16 Ikopwi, e ikabikoni magudisina deli ibigibwaili mwada Yaubada binokapisi baisa taitala taitala.
Toulatila matauna saina bidubadu la guguwa
(Md 19.16-30; Lk 18.18-30)
17 Yesu bogwa ivitouula bililoula, e taitala isakaula imakaia matauna, ikavagina omatala, ikatupoi matauna, kawala, “Tovituloki, saina bwaina yoku. Avaka ibodi bavagi kidamwa bayosi momova kwekanigaga?”
18 Yesu iluki matauna, kawala, “Avaka paila kudokaigu saina bwaina? Gala isisu taitala tobwaila, mitaga Yaubada kalamwaleta. 19 Yoku kunikoli karaiwaga makwaisina:d ‘Taga kukwatumata, taga kukwailasi, taga kuveilau, taga kutabinona, taga kusepuloki, kutemmali tamam deli inam.’ ” +
20 Matauna iluki Yesu, kawala, “Tovituloki, makwaisina vavagi komwaidona bogwa lavigilabi igau tokekita yeigu e lagaila.”
21 Yesu igigisi e iyebwaili matauna; iluki matauna, kawala, “Ibodaim wala kwaitala vavagi kukwatumkulovi; kula, kugimoli m guguwa komwaidona, e kukwau mapusi kusaiki tonamakava, e bukuyosi m veiguwa wa labuma; e kumaga bukubokulaigu.” 22 Mitaga idavila migila paila biga makwaina, e ila, saina ikiuta nanola goli; paila saina bidubadu la guguwa.
23 Yesu imitavila, iluki la toligalega, kawala, “Saina kasai kidamwa matausina saina bidubadu si guguwa mwada bisuvisi ola Karaiwaga Yaubada.”
24 Saina itutu uwosi la toligalega paila la biga. Mitaga Yesu tuvaila iluki matausina, kawala, “Gugwadi, Yaubada la Karaiwaga kala suvi saina kasai.e 25 Igagabila kidamwa natana kameli bisupwani oponanela vasia, mitaga ikasai kidamwa taitala tau saina bidubadu la guguwa mwada bisuvi ola Karaiwaga Yaubada.”
26 Saina itutuvakau uwosi e ikatupoiyaisi taitala baisa taitala, kawasi, “Mitaga availa bibani katumova?”
27 Yesu imitakavati matausina, e ikaibiga, kawala, “Baisa tomota gala igagabila bivagaisi, mitaga kidamwa baisa Yaubada, gala makawala tomota - paila komwaidona vavagi igagabila baisa Yaubada.”
28 Pita ikawota iluki matauna, kawala, “Ka, yakamaisi bogwa kaligaiwaisi vavagi komwaidona e lakabokulaimsi.”
29 Yesu ikaibiga, kawala, “Kululuwaisi baisa. Availa bogwa isilavi la bwala, tuwala, bodala, luleta, veyala, litula kaina baleku paila yeigu deli paila Bulogala Bwaina, 30 e matauna bibani wa tuta matutona lakatutala, bwala, tuwʹala, budala, lulʹeta, inʹala, litula, baleku, e deli tuvaila lamadada; e tutala igau bima bibani momova kwekanigaga. 31 Mitaga bidubadu ikugwasi bivabodasinim; e tovabodanim bikugwasi.” +
Yesu sivitolula ivitububoti la kaliga
(Md 20.17-19; Lk 18.31-34)
32 Ililoulasi, bilokaiasi Yerusalem. Saina itutu uwosi toligalega, mapaila Yesu ilobogwa; e matausina ibokulaisi ikokolasi tuvaila. Tuvaila ivakouli matausina tailuwotala taiyu titoulesi, ivitouula biluki matausina igau avaka bisunapula baisa matauna, 33 e ikaibiga, kawala, “Ka, bitawaisi Yerusalem; e bikasalaigusi yeigu Latula Tomota baisa tolula kasi tokugwa toyo toninitalapula paila Karaiwaga; e bikaraiwagasi bakaliga, e bikasalaigusi baisa matausina gala mina Yudia;f 34 matausina biyosokanaigusi, bigiusailigusi, bilogumtaigusi, bikatumataigusi; e yam kwaitolu oluvi batokaia bamovavau goli.”
Yemesa sola Yoni si nigada
(Md 20.20-28)
35 Yemesa sola Yoni, matausina litula Sebedi, imakaiasi Yesu, ilukwaisi matauna, kawasi, “Tovituloki, magima avaka bakanigadaim bukuvagi paila yakama.”
36 Yesu ikatupoi matausina, kawala, “Avaka magimi bavigakaimi?”
37 Ilukwaisi matauna, kawasi, “Kidamwa bukusili om takaikaia walakaiwa kutugwalaima bakasili taitala om kwakata, taitala om kikiwama.”g
38 Mitaga Yesu iluki matausina, kawala, “Gala kunikolaisi avaka kuninigadaisi. Ki, kudokaisi gagabila bukumomsi viga mkwelana igau bamom? Kaina bukubapitaisasi makawala yeigu igau babapitaiso?” +
39 Ilukwaisi matauna, kawasi, “Baisa gagabila wala.”
Yesu iluki matausina, kawala, “E mokwitala bukumomsi viga mkwelanah igau bamom, deli bukubapitaisasi makawala yeigu igau babapitaiso.i 40 Mitaga gala gagabila yeigu banagi availa bisili ogu kwakata kaina ogu kikiwama; mitaga availa availa Yaubada bogwa leinagi bisilaisi wala ambaisa eikatubiasi kabasi.”
41 Tutala matausina tailuwotala ilagaisi biga, isegibuluwaisi Yemesa sola Yoni. 42 E Yesu idou matausina bimakaiasi, iluki matausina, kawala, “Kunikolaisi kidamwa matausina mwada kasi tokwaraiwaga mina watanawa isisiguyausi matausina, deli tuvaila si gweguya ikikaraiwogaisi matausina. + 43 Mitaga yokomi gala makawala; mitaga availa magila bitomgwaga, matauna budami. + 44 E availa magila bisisu kami tokugwa matauwena bitugwali la momova komwaidona biwotitalaimi komwaidomi. 45 Paila yeigu Latula Tomota goli ama gala paila tomota biwotitalaigusi, mitaga bawotitali matausina, e batugwalaigu okaliga kaimapusij tomota bidubadu.”
Tokwau yagala Batimio imitalala matala
(Md 20.29-34; Lk 18.35-43)
46 Imakaiasi Yeriko;k Yesu bogwa bisilavi Yeriko deli la toligalega toyo saina tobobawa, e taitala tokwau isisu osiusiula keda. Matauna Timio latula yagala Batimio e toninigada matauna. 47 E tutala ilagi kidamwa Yesu guma Nasaredil leima, ikawota, kawala, “Yesu, yoku Latula Debidʹa!m Kunokapisaigu.”
48 Bidubadu ibuyoyaisi matauna, ilukwaisi bikapatu; mitaga ikawotavau saina minimani, kawala, “Latula Debidʹe! Kunokapisaigu.”
49 Yesu itom, ikaibiga, kawala, “Kudouwaisi bima.”
Idouwaisi tokwau, e ilukwaisi matauna, kawasi, “Kumwasawa; kutokaia, matauna ididouwaim.”
50 Matauna ilavi kanunuva, iyuweitaula, ilokaia Yesu.
51 Yesu ikatupoi matauna, kawala, “Avaka magim bavigakaim?”
Tokwau iluki Yesu, kawala, “Guyau, magigu bimitalala matagu.”
52 Yesu iluki matauna, kawala, “Kula, m dubumi bogwa iyomovaim.”
E wa tuta matutona imitalala matala, e ibokuli Yesu wa keda.
z 10:1 Kugisi Mk 3.7 kala katumiki. a 10:1 Mapilana opilibomatu. + 10:4 10.4 Kak 24.1-4; Md 5.31 + 10:6 10.6 Vit 1.27; 5.2 b 10:7 bivakouli la kwava.Mimilisi buki pilabubogwa gala wala iginisi “bivakouli la kwava”. + 10:7 10.7-8 Vit 2.24 + 10:10 10.10 Md 5.32; 1 Kr 7.10-11 c 10:12 Mina Roum kasi karaiwaga gagabila vivila bivaipaki la mwala, mitaga mina Yudia kasi karaiwaga gala wala gagabila. + 10:15 10.15 Md 18.3 d 10:19 Kugisi Sun 20.12-16. Mitaga karaiwaga makwaina “Taga kutabinona” gala wala isisu baisa. + 10:19 10.19 Sun 20.12-16; Kak 5.16-20 e 10:24 saina kasai. Mimilisi buki pilabubogwa ikatumkulovaisi “paila matausina idubumaisi si guguwa”, e mimilisi ituwoli buki iginisi “paila matausina toliguguwa bidubadu”. + 10:31 10.31 Md 20.16; Lk 13.30 f 10:33 Yesu ililivala paila matausina mina Roum. g 10:37 Kabokwaraiwaga la tomota tovakaveka bisilaisi makawala opapala guyau ola kakata ola kikiwama. + 10:38 10.38 Lk 12.50 h 10:39 Baisa kabutuvitusila mmayuyu. i 10:39 Yesu ililivala paila la bapitaiso avaka bikaloubusi igau oluvi mwada bikibuboti kala mmayuyu makateki goli bilumkoli. + 10:42 10.42-43 Lk 22.25-26 + 10:43 10.43-44 Md 23.11; Mk 9.35; Lk 22.26 j 10:45 batugwalaigu okaliga kaimapusi.Obonasi mina Girisi si biga paila “kaimapu” mimilisi tuta kala kivila “taitala bimapu mani kwaiveka mwada mapula tokwatupipi bisilavi kala katupipi”. k 10:46 Mapilana valu wa Waya Yoridani mapilana opilikwaibwaga, e Yerusalem opilibomatu kala kaduwonaku Kaduwaga bitala Kaibola (24 km). l 10:47 Kugisi Mk 1.24 kala katumiki. m 10:47 Maigana igatala mina Yudia kasi tokwatumova mwada matauna odalela giyoubogwa Debida deli igau biyosi la guyau.