11
Yesu isila wa ase iviloubusi Yerusalem
(Md 21.1-11; Lk 19.28-40; Yn 12.12-19)
Bogwa imaisi katitaikinela Yerusalem; e tutala iviloubusisi Bedipeigi toyo Bedanin wa Koya Umilela Olive,o Yesu iwitali taiyu la toligalega, iluki matausina, kawala, “Kuviloubusisi valu makwainap omitami. E tutala bukuyoulapulasi ovalu, bukubanaisi natana ase nagwadi isikolaisi, gala kwaitala tuta availa bisila minana; kutanekwaisi minana, kumiakaigusi. Kidamwa availa bikatupoiyaimi, kawala, ‘Avaka paila kuvagaisi makawala?’ bukukwaibigasi, kawami, ‘Tomoyaq magila minana e nanakwa biwitali bikaimilivau minana.’ ”
Ilosi, ibanaisi ase nagwadi isikolaisi okalapisila; itotu okoukweda omilakatila; e itanekwaisi. Mimilisi tomota itotusi baisa ikatupoiyaisi matausina, “Avaka paila kutanekwaisi ase nagwadi?”
Ilukwaisi matausina makawala Yesu leilivala, e itagwalasi bilosi. Ase nagwadi imiakaisi Yesu, iyavaisi kasi kwama otapwala minana; e Yesu isila otapwala. Bidubadu iyavaisi kasi kwama wa keda; mimilisi yekwesila kai iteyasi iyavaisir wa keda. Matausina ikugwasi, e matausina ibokulaisi, ivatalasi, kawasi, “Osana, Yaubada biyomwasali matauna imaima ikavitagi yagala Guyau. + 10 Kala mwamwasila la karaiwaga tabudasi Debida imaima; Osana saina walakaiwa sainela.”
11 Yesu iviloubusi Yerusalem, isuvi Bwala Kwebumaboma, e immitavila igigisi vavagi komwaidona. Mitaga bogwa ikoyavi, e isunapula ila Bedani deli matausina tailuwotala taiyu.
Yesu ibuloti gidawebu
(Md 21.18-19)
12 Iga eiyam, bogwa isilavaisi Bedani, Yesu ikamolu. 13 Igisi kaitala kai makawala gidawebu itotu kaduwonaku isim yekwesila; ila mwada bibani sitana uwala; bogwa ilokaia makaina, mitaga gala avaka ibani baisa mitaga yekwesiwokuva, paila gala kala kweluva kawailuwa makaina. 14 Iluki makaina, kawala, “Gala availa bikam uwam lagaila yumyambwata.”
E la toligalega ilagaisi baisa.
Yesu ikatumigileu Bwala Kwebumaboma
(Md 21.12-17; Lk 19.45-48; Yn 2.13-22)
15 Imakaiasi Yerusalem, e Yesu isuvi Bwala Kwebumaboma, ivitouula biyobutubutu matausina igigimwalasis wa Bwala Kwebumaboma, ikatukovi si kabosakaila mani matausina tokwatumapu mani,t deli kabasi matausina igigimwalasi bubuna; 16 gala itagwala kidamwa taitala bikeula avai vavagi bivawalai Bwala Kwebumaboma.u 17 Oluvi ivituloki matausina, kawala, “Ki, gala isisu Buki Pilabumaboma kala ginigini, ‘Yaubada kawala, Ulo bwala bidokaisi bolela nigada paila komwaidosi mina watanawa’? Mitaga yokomi lokuvigakaisi si kabosisu tolibulebu.” +
18 Tolula kasi tokugwa toyo toninitalapula paila Karaiwagav ilagaisi makwaina, inainevisi avai keda bikatumataisi Yesu. Ikukolaisi matauna, paila tobobawa komwaidona itutu uwosi paila la vituloki.
19 Bogwa eibogi e Yesu deli la toligalega isilavaisi valu vilouveka.
Gidawebu imwailela
(Md 21.20-22)
20 Ikikivisiga ililoulasi, igisaisi gidawebu makaina kaimwaidona imwailela. 21 E Pita iluluwai, iluki Yesu, kawala, “Guyau, ka, gidawebu makaina kubuloti, bogwa imwailela wala.”
22 Yesu ivitakauloki matausina, kawala, “Kululuwaisi baisa. Kidamwa kudubumaisi Yaubada,w 23 gagabila bukulukwaisi makwaina koya, kawami, ‘Kumoliku, kula kukwapusi obolita.’ Kidamwa gala sitana kuninayuwasi oninami mitaga kudubumaisi kidamwa avaka lokukwaibigasi bogwa bisunapula, e bisunapula makawala paila yokomi. + 24 Baisa uula alukwaimi, tutala kunigadasi, kidamwa kudubumaisi avaka lokunigadaisi bukubanaisi, e bogwa bukubanaisi. 25 Kidamwa kutotusi paila nigada, bukuligaiwaisi si mitugaga availa eiyogagaimi; e makawala Tamami wa labuma biligaiwa mi mitugaga.”x+
Inevisi avai karaiwaga Yesu iyosi
(Md 21.23-27; Lk 20.1-8)
27 E ikaimilavausi Yerusalem; tutala Yesu ililoula wa Bwala Kwebumaboma, tolula kasi tokugwa deli toninitalapula paila Karaiwaga e deli kaidadala valuy imakaiasi matauna, 28 ikatupoiyaisi matauna, kawasi, “Avai karaiwaga kuuvagi vavagi makwaisina? Availa isakaim kwaraiwaga makwaina bukuvagi vavagi makwaisina?”
29 Yesu iluki matausina, kawala, “Bakatupoiyaimi kwaitala wala katupoi; kidamwa kuvitakaulokaigusi, bakamituli avai karaiwaga avagi makwaisina vavagi. 30 Yoni kala karaiwaga paila bapitaiso metoya baisa Yaubada kaina metoya baisa tomota? Kuvitakaulokaigusi.”
31 Ititamapusi titoulesi, kawasi, “Kidamwa takaibigasi, ‘Metoya baisa Yaubada,’ matauna bikaibiga, ‘Avaka paila gala kudubumaisi Yoni?’ 32 Ki, kaina bitakaibigasi, ‘Metoya baisa tomota’?” - mitaga ikukolaisi tomota, paila komwaidosi idokaisi Yoni tovitoubobutaz mokwita. 33 Mapaila ivitakaulokaisi matauna, kawasi, “Gala kanikolaisi.”
Yesu iluki matausina, kawala, “Yeigu makawala goli gala balukwaimi avai karaiwaga avagi vavagi makwaisina.”
n 11:1 Mapilana Bedipeigi katitaikinela Koya Umilela Olive, e Bedani katitaikina Yerusalem opilibomatu, kala kaduwonaku Oyabia bitala Gusaweta. o 11:1 Makwaina koya katitaikina Yerusalem opilibomatu, wa sakala Kidironi mapilana ewaiwa. p 11:2 Kaina Bedipeigi kainaga Bedani. q 11:3 Tomoya.Gagabila bitagini “Matauna tolimauna”. r 11:8 Baisa makawala mina Yudia mimilisi tuta biyakawolaisi taitala toveka, makawala yakidasi takatugogovasi omatala guyau. + 11:9 11.9 Sam 118.25-26 s 11:15 Togimwala mwada bipilasaisi totapwaroru, paila uula bidubadu leimaisi metoya saina kaduwonaku, e binainevisi igimolaisi avai mauna bibudoki bilulasi wa Bwala Kwebumaboma. t 11:15 Bidubadu totapwaroru metoya wa boda ituwoli ituwoli e si mani migila kala gigisa ituwoli ituwoli. E kidamwa magisi bisemakavisi kaina bigimolaisi mauna paila lula, ibodi biyosisi oyumasi manila Bwala Kwebumaboma. E baisa uula mabudona tokwatumapu mani isisuaisi baisa. u 11:16 Tokeula guguwa ililoulasi makadana Yerusalem bila koya Umilela Olive tuta tuta binainevisi keda kadakukupi, mauula gala bitavinaisi Bwala Kwebumaboma mitaga bivawalaisi wala. + 11:17 11.17 Ais 56.7; Yer 7.11 v 11:18 Kugisi makasana Biga Kala Katumiki. w 11:22 Kidamwa kudubumaisi Yaubada.Mimilisi buki pilabubogwa iginisi, “Kudubumaisi Yaubada. 23 Gagabila...” kaina“Ki, kudubumaisi Yaubada kaina? 23 Gagabila...” + 11:23 11.23 Md 17.20; 1 Kr 13.2 x 11:25 Mimilisi wala buki pilabubogwa ikatumkulovaisi mailela 26, iginisi, “ 26 Mitaga kidamwa gala kuligaiwaisi si mitugaga tomota, makawala Tamami wa labuma gala biligaiwa mi mitugaga.” Kugisi Md 6.15. + 11:25 11.25Md 6.14-15 y 11:27 Kugisi makasana Biga Kala Katumiki. z 11:32 Kugisi makasana Biga Kala Katumiki.