5
Yaubada la yawa
Magigu bamnabaimi, yokomi toekalesia kasi tokugwa, paila yeigu goli taitala tokugwa titoulegu. Yeigu taitala tosilasola paila Keriso kala mmayuyu, deli goli yeigu babani agu vilavila kala kalugologusa avaka biyoumatila. E mauula amnabaimi. Kuyamataisi yuwolela sipi Yaubada la yawa isakaimip paila bukutuuyaisi deli mi salau, makawala goli Yaubada nanola. Gala bibodi bukutuuyaisi deli mi kamagwesi. Bukuwotetilasi gala paila isim mapula wala, mitaga paila kwembwailimi wotetila makwaina. + Gala bibodaimi bukukwaiyolaisi matausina availa availa isakaimi kami pakula mwada bukuyamataisi. Mitaga bukuvigakaimi kabogigisa baisa mayuwona. Mapaila avai tuta toyamata sipi kasi Tokugwaq biyoumatila, bukusikamsi kami kulupaipi saina guyugwayu, kala guyugwayu bikanigaga.
Makawala goli yokomi totubovau bukutugwalaimi titoulemi baisa tommoya. Ibodaimi wala komwaidomi bukusikamsi nona manum kidamwa bukuwotetilasi taitala baisa taitala. Paila Buki Pilabumaboma kala ginigini isisu, “Yaubada ikoulovi matausina ikaiveka ninasi, mitaga imitukwaii matausina ninasi manum.” + E ninami kuvabwaisi bila watanawa, e Yaubada yamala saina kweyapeuligaga bilupaimi ola tuta bwaina bisailimi walakaiwa. + Komwaidona mi nokubukubu bukusakaisi Yaubada paila matauna iyamataimi.
E kuyuuyausasi, kuyamatasi, paila kami tilaula Diabolor makawala laiyoni nagigasisi ititavina iguguvavila igogwau saina peula, inainevi kala tau bikam. E kutotusi peula omi dubumi e bukukoulovaisi matauna Diabolo. Paila kunikolaisi kidamwa semia todubumi baisa ovalu watanawa komwaidona ilumkolaisi kasi mmayuyu makawala yokomi wala. 10 Paila tuta pikekita wala bukubodaisi makwaisina mmayuyu. Mitaga Yaubada matauna uulela komwaidona mitakwai, e makateki bivigivauwaimi bukubwainasi wala. Paila Yaubada ididouwaimi kidamwa bukukeulasi kami vilavila deli Keriso paila kala kalugologusa kwekanigaga. E matauna bisakaimi kabosisu bwaina, e bikatupewolaimi bisakaimi mi tumila tumilatoula. 11 E matauna goli tolipeula, baisa gala biwokuva. Emeni.
Iwitalaisi biga bobwailila
12 E Sailasas ipilasaigu eigini miyana mi leta yakukupi avaka laluki matauna. Matauna goli adoki sodasi tokimadagi. Magigu bakatululutaimi basola kidamwa baisa Yaubada la mitakwai mokwita. E baisa goli bukutotusi peula. +
13 Mabudona semia toekalesia mapilana Babiloni,t mabudona goli bogwa inagi Yaubada. E iwitalaisi kami biga bobwailila; e deli goli kalogu Maka.u+ 14 Bukuvakatusi taitala baisa taitala metoya totapwaroru si yebwaili kala vakatu.
Ibodi komwaidomi yokomi Keriso kala boda bitalapula ninami.
p 5:2 yawa isakaimi.Mimilisi buki pilabubogwa gala ikatumkulovaisi, “paila bukutuuyaisi deli mi salau”. Mimilisi ituwoli gala ikatumkulovaisi, “makawala goli Yaubada nanola.” + 5:2 5.2 Yn 21.15-17 q 5:4 Matauna Yesu Keriso. + 5:5 5.5 Big 3.34 + 5:6 5.6 Md 23.12; Lk 14.11; 18.14 r 5:8 Matauna mitugaga komwaidona kala tokwaraiwaga. Maigana kala kivila, “Totabinona”. s 5:12 Matauwena Paulo sola deli kala topilasi; kugisi VA 15.22—18.5. + 5:12 5.12 VA 15.22,40 t 5:13 Mapilana ikibuboti mapilana Roum (kugisi YG 18.2,21). u 5:13 Matauna igiyuwela Yoni tolela Yerusalem (kugisi Kl 4.10). Mabigana “kalogu” eilivala mwada bivitusi matauna la toligalega kaina kala topilasi. + 5:13 5.13 VA 12.12,25; 13.13; 15.37-39; Kl 4.10; Pm 24