PITA
La Ginigini Yayuwela
Kabovitouula
Pita igini miyana Pita La Ginigini Yayuwela mwada bidubadu totapwaroru bikalawasi wala. Magila bisilibodi mimilisi tovituloki mina sisasopa, paila si vituloki doudoga wala, e tuvaila availa availa eibokulaisi sopa makwaisina ikapusisi e si bubunela saina gegedu. Pita ilivala kidamwa ibodi totapwaroru biyosisi katetatoula paila Yaubada deli Guyau Yesu Keriso. Matausina eigisaisi Yesu e eilagaisi matauna ivivituloki, matausina goli eimaiyaisi makwaina katetatoula.
Pita saina magila bikiduwosisii matausina eilivalasi kawasi Keriso gala bikaimilavau. Ilivala kidamwa kala gigisa Guyau Yaubada iyobali, mitaga uula isisu. Yaubada “ipeuloki baisa yokomi, e uula gala magila availa biboda kala kodadaimi, mitaga magila komwaidosi bisivilasi metoya osi mitugaga” (3.9).
Buki kala katumimisa
Kala vitouula 1.1-2
Ammakawala Yaubada idou deli inagi 1.3-21
Tovituloki mina sisasopa 2.1-22
Keriso la katotila igau bima 3.1-18
1
Yeigu Saimoni Pita, la towotetila deli la aposetolo Yesu Keriso.
Lagini mi leta yokomi availa availa lokubanaisi mi dubumi makawala yakamaisi ma dubumaisi saina siligaga. Paila da dubumaisi uulela matauna Tobwaila, Yesu Keriso, matauna goli da Yaubadasi deli kada Tokwatumovasi.a
E ulo nigada baisa Yaubada kidamwa bukubanaisi komwaidona la mitakwai e bitalaguva lupomi, paila uula bogwa kunikolaisi matauna Yaubada e deli da Guyausi Yesu.
Yaubada idouwaimi e inagaimi
Metoya ola peula Yaubada bogwa tabanaisi komwaidona avaka bibodaidasi kidamwa bitabubunasi tobumaboma yakidasi. Uula bogwa tanikolaisi matauna Yesu, paila idouwaidasi kidamwa bitakulaisi kala kalugologusab titoulela deli la bubunela kala bwaina. E metoya ola bubunela bogwa isakaidasi semakavi makwaisina avaka ikatotila, makwaisina goli vavagi kwevakaveka deli saina siligaga. E mauula gagabila bukusakaulasi bukusilavaisi avai vavagi saina mtomota deli mineina nona baisa ovalu watanawa, e bukuyosisi kami vilavila Yaubada la bubunela. E mauula baisa bukuvigimamalusi kidamwa mi dubumi kukwatumkulovaisi bubunela bwaina. E mi bubunela bwaina kukwatumkulovaisi kateta. E mi kateta kukwatumkulovaisi nona manum; e ninami manum kukwatumkulovaisi bubunela bumaboma. E mi bubunela bumaboma kukwatumkulovaisi kalubaila. E mi kalubaila kukwatumkulovaisi yebwaili. Vavagi makwaisina ibodaimi bukububunasi makawala. Kidamwa goli kuvigibauwaisi makawala, bogwa bukusalausi bukutovakavekasi, e bukukwatetasi da Guyausi Yesu Keriso. Mitaga availa goli gala iyosi vavagi makwaisina, matauna tomitiguyugwayu e gala gagabila bigisi avaka, deli bogwa ilumwelavi kidamwa Yesu bogwa iwinisau la mitugaga kwaibubogwa.
10 E segwaia, baisa uula ibodaimi bukupwaitukulasi kidamwa mi bubunela bikibuboti nanola Yaubada, paila matauna idouwaimi e inagaimi wala. E kidamwa kuvagaisi baisa gala bukukwapusisi, gala avai tuta goli. 11 E metoya baisa vavagi makwaisina Yaubada bimitukwaiyaimi bitagwala bukusuvisi ola Karaiwaga kwekanigaga da Guyausi kada Tokwatumovasi Yesu Keriso.
12 Baisa uula bakatululuwaiyaimi tuta komwaidona paila vavagi makwaisina. Kalubikoya goli bogwa kunikolaisi makwaisina e bogwa kutotusi peula olopola bigala mokwita avaka lokulagaisi. 13 Adoki baisa duwosisia paila yeigu bakatululuwai ninami paila makwaisina vavagi, igau tomomova yeigu. 14 E anikoli baisa igau makateki batugwali wowogu bikaliga, makawala goli Yesu Keriso da Guyausi ilukwaigu mimilakatila. 15 Bayomamalu bakatubiasi keda paila yokomi kidamwa igau biwokuva ulo tuta bukululuwaisi vavagi makwaisina tuta komwaidona.
Igisaki mitamaisi matauna Yesu saina Tovakaigaga
16 Paila gala kabokulaisi bigautu livalela mwada bakavitulokaimi kidamwa bukunikolaisi saina Topeuligaga bima, matauna da Guyausi Yesu Keriso. Paila yakamaisi titoulemasi igisaki mitamaisi matauna saina Tovakaigaga. 17 E yakamaisi kasisuaisi baisa,c tutala matauna ikau kala kamaiaba deli kala kalugologusa metoya baisa Yaubada Tamala. Tuta baisa kaigila imakaia Yesu metoya baisa matauna Kala Kalugologusa Saina Walakaiwa,d kawala, “Matauna Latugu tombwailigu,e saina iyomwasalaigu.”f+ 18 E yakamaisi goli titoulemasi kalegasi kaigila makaigana leima metoya wa labuma, makwaina tuta yakamaisi deli matauna wa koya kwebumaboma.
19 Mapaila yakamaisi gala kaninayuwasi paila mabigasina avaka ikamitulaisi tovitoubobuta.g Ibodaimi sainela bukugisimlilaisi baisa, paila si kamatula makawala kaitapa visigala baisa odudubila. Ititapi igau avai tuta Yam makwaina bikikivisiga, e Kubwanayam visigala bititapi baisa oninami. 20 Mitaga kwaitala vavagi isiligaga, e ibodaimi bukululuwaisi. gala gagabila avai tau kalamwaleta wala bilakasi kwaitala vitoubobuta metoya wa Buki Pilabumaboma. 21 Paila vitoubobuta livalela gala kwaitala tuta leima metoya baisa tomota ninasi wala. Mitaga Baloma Tobumaboma iviyelu ninasi matausinah tutala ikamitulaisi livalela leima metoya baisa Yaubada wala.
a 1:1 Yesu Keriso, matauna goli da Yaubadasi deli kada Tokwatumovasi. Gagabila bitagini, “Yesu Keriso, deli goli Yaubada kada Tokwatumovasi”. b 1:3 idouwaidasi kidamwa bitakulaisi kala kalugologusa.Mimilisi buki pilabubogwa iginisi, “idouwaidasi metoya okala kalugologusa”. c 1:17 Wa tuta matutona igisaisi Yesu guyugwayula odabala koya. d 1:17 Matauwena Yaubada. e 1:17 Latugu tombwailigu.Gagabila bitagini, “Latugu titoulegu tombwailigu”, kaina “Latugu taitinidesi” kainaga “Latugu matauwena tombwailigu goli”. f 1:17 Kugisi mabigasina isisu Sam 2.7; Vit 22.2; Kak 18.15. + 1:17 1.17-18 Md 17.1-5; Mk 9.2-7; Lk 9.28-35 g 1:19 Kugisi makasana Biga Kala Katumiki. h 1:21 ninasi matausina.Mimilisi buki pilabubogwa iginisi, “ninasi matausina tobumaboma”.