2
Tovituloki mina sisasopa
E omitibogwa tovitoubobuta mina sisasopai ikaloubusisi oluwalaisi tomota. E makawala goli tovituloki mina sisasopa bikaloubusisi baisa yokomi. Bimaiyaisi vituloki sasopa mwada bikodidaimisi vituloki duwosisia, e biyakalaisi Guyau kasi tokwatumova. Mitaga metoya osi sasopa makwaisina bimaiyaisi kasi silagi titoulesi, saina nanakwa goli. Ilagoli bidubadu bibokulaisi tovituloki mina sisasopa si bubunela gaga, e mauula tomota bikagagaisi makadana kedala mokwita. Matausina tovituloki mina sisasopa biutuutusi kasi liliu baisa yokomi. Saina toyouloveka matausina, bibanaisi si mani kala katumkovila metoya okasi liliu makwaisina. Mitaga omitibogwa e lagaila kasi Toyakala Yaubada itutuli matausina, e matauna goli kasi Tokwatumata iuwayausa wala.
Paila Yaubada gala inokapisi anelosi availa availa matausina imitugagasi, mitaga ilavi wa Eli.j Baisa deli kasi katupipi isisuaisi odudubilak itutulaisi Yamla Yakala. Yaubada gala inokapisi valu watanawa omitibogwa. Mitaga valu watanawa ibeku e mina watanawa tomitugaga idoumsi. Mesinaku ikoli wala Nowa, matauna tokamituli bubunela bwaina, e deli matausina tailima taiyu tomota. + Yaubada ikasali vilouvakaveka makwaisina Sodom deli Gomora e igabu wala. Ivigaki mapilasina valu si kabogigisa tomitugaga, kidamwa bikatetasi avaka avaka bibodaisi metoya osi bubunela. + Yaubada ikoli Lota, matauna tau bwaina. Matauna goli immayuyu nanola paila matausina tokowolova si bubunela gagawokuva wala. + Paila matauwena tau bwaina isisu oluwalaisi matausina. Yam yam igigisi deli ililagi avai vavagi avai vavagi saina mwaugaga; e onanola migileu ibubani kala mmayuyu kwekanuvagasi paila si mitugaga bidubadu. Mapaila Guyau inikoli ammakawala bikoli totapwaroru metoya okasi tamnabi; deli inikoli ammakawala biyusi tomitugaga tutala ibodaisi kasi mipuki igau yam makwaina Yamla Yakala. 10 E isiligaga Guyau inikoli ammakawala biyusi matausina tomitugaga availa availa saina tokwailasi deli tokwatuyausa, e tokowolova Yaubada la karaiwaga.
Matausina tovituloki mina sisasopa saina tokwayayoula deli todubakasala. Gala ikamiabaisi matausina toguyugwayul kabasi walakaiwa, mitaga ibigigagaisi matausina. 11 Matausina tovituloki mina sisasopa isim si peula toyo si karaiwaga. E anelosi goli ikalisuwolaisi matausina, mitaga anelosi gala bitabinakaisi matausina omatala Guyau. 12 E mitaga matausina tovituloki mina sisasopa gala binanamsasi paila avaka, ivigimakavasi wala, makawala goli bolodila, minasina goli tomota bileiyasi kasi sikula bikatumataisi. Paila matausina tovituloki mina sisasopa ikagelisi mimilisi vavagi mitaga gala ikatetasi uula si biga. E makawala bolodila goli bibodasi kasi katumata. 13 E baisa goli mapula si mitugaga, paila bogwa bibodaisi kasi mmayuyu titoulesi. Ka, matausina idokaisi kabomwasawa kidamwa bivagaisi avaka bimwaiki ninasi otutala yam wala. Bitadoki matausina kabommosila deli kaboninamwau, paila isusuvisi omi kamkwam kalubailam mauula wala mwada biyomwasali titoulesi katudewa tuwoli tuwoli. 14 E ikau mitasi tokwalimwala wala e tuta komwaidona ikau ninasi mitugaga wala. Bisailisi si tamnabi omitasi mina mamama mwada bisikolaisi. Ninasi ikatetasi wala youloveka. E Yaubada bogwa ikagagi matausina tovituloki mina sisasopa. 15 Ivapupalaisi keda duwosisia isusuninisi wala. Ibokulaisi makadana la keda Balam, matauna Beori latula. Paila matauna Balam saina mbwailila mani, e mwada bikeula la mani mapula la mitugaga. + 16 Mitaga Balam ibani kala buyoyu paila la mitugaga. Minasina ase gala gagabila bilivalasi, mitaga natana ase ililivala baisa Balam metoya okaigala tomota, e minana isilibodi la nagowa matauna tovitoubobuta.
17 Matausina tovituloki mina sisasopa makawala sopi iluyelu mitaga bogwa eimada. Kaina matausina makawala guugwau, utuyagila iyuvisau ilau ambaisa ambaisa. Yaubada bogwa inagi kabasi dudubila baisa dubilikitakita wala. 18 Magisi goli biyosisi matausina tapwaroru kala tosuvau, makateki eisakaulasi isilavaisi tosulosula. Mitaga matausina tovituloki mina sisasopa ikaigivakavekasi ikamnomwanasi bigimakava wala, e isailisi avai kailasi avai kailasi omitasi matausina tosuvau, mwada bisikolaisi goli. 19 E ikatotilasi baisa tosuvau mwada bitanekwaisi matausina. Mitaga ka! - matausina tovituloki titoulesi isim kasi katupipi, baisa si bubunela gegedu. Paila avai vavagi iiyosi tomota baisa bitadoki eikatupipi matauna. 20 Paila kidamwa tomota isakaulasi metoya valu watanawa uvagila pupagatu, e ibanaisi kasi bwaina paila uula inikolaisi da Guyausi deli kada Tokwatumovasi Yesu Keriso, e oluvi pupagatu makwaina iyosivau matausina e ikapusisi, matausina si bubunela kala gaga baisa tuta saina ikalisuwoli si bubunela omitibogwa. 21 Gala wala ibodi kidamwa ikugwa tomota binikolaisi makadana e oluviga bitovilasi ikoulovaisi makwaina karaiwaga bumaboma avaka iligibogwisi. Kaina ibodi sainela paila matausina kidamwa gala avai tuta bikatetasi makadana kedala bubunela bwaina. 22 E mauula matausina ikibubotaisi kidamwa makwaina bigivakala gala bisala, kawala, “Kaukwa eilagoba e itovila ikamvau,” e deli, “Kala pupagatu bunukwa tawinisau mitaga ikaimilavau ila iwabugwa.” +
i 2:1 Matausina tovitoubobuta isasopasi wala ilivalasi kidamwa bikamitulaisi Yaubada nanola. j 2:4 Obonasi mina Girisi mapilana yagala “Tataro”, osi kukonebu mapilana kasi kabomipuki minasina yaubada nakowolova karaiwaga. k 2:4 isisuaisi odudubila: Mimilisi buki pilabubogwa iginisi, “isisuaisi wa mesi saina kwedudubila”. + 2:5 2.5 Vit 6.1—7.24 + 2:6 2.6 Vit 19.24 + 2:7 2.7 Vit 19.1-16 l 2:10 Matausina anelosi; kugisi Yd 8. m 2:13 Kugisi Yd 12 deli kala katumiki. + 2:15 2.15-16 Baw 22.4-35 + 2:22 2.22 Big 26.11