12
Natana vivila deli natana dokanikani tougega nabweyani
Oluvi kabutuvatusi kwaiveka iyoumatila wa labuma. Natana vivila isisu, eisikam kalasia, itotu odabala tubukona, e opwanetala minana eisikoma utuyam naluwotala nayu paila kulupaipi. Bogwa eitotu kaivalulu, e makateki bivalulu. Igigadi bivalulu e paila kala mmayuyu iukuwakula.
E kabutuvatusi kwaiyuwela iyoumatila wa labuma. Isisu natana dokanikani nabweyani saina naveka togega, e kununela kwailima kwaiyu deli kala doga kasilatala, deli kununela makwaisina eisikam kwailima kwaiyu kulupaipi. + E yeyunela iyosi utuyamla pilatala metoya katupotolu makatuposina wa labuma ibia e ilavi ilosi opwaipwaia. E minana dokanikani itotu omatala minana vivila makateki bivalulu mwada avai tuta latula biuni bikoma magudina. + E minana vivila iuni la kuluta tau matauwena igau biguyoi komwaidosi mina watanawa, makawala giyougaga oyamala gai kaipuwopuwa. Mitaga nani wala ikauwaisi magudina ilauwaisi iuyokaisi Yaubada ola takaikaia. + E minana vivila isakaula ila oviloupakala ikiwada. Paila mapilana Yaubada leikatubiasi la kabosisu minana e bisisii baisa yam kala bawa lakatuluwotala lakatuyu kweluwolima kweluwotala (1,260 yam).
E baisa tuta ivitouula bikabiliasi wa labuma. Budotala matauna Maikelip deli la anelosi ikikabiliasi deli budoyuwela minana dokanikani deli la anelosi. + Mitaga minana dokanikani imama, e ibokavilaisi gala itagwalasi minana deli la anelosi bisigagasi wa labuma. E minana togega saina naveka iyabaisi goli! Baisa minana keiyuna nabogwa, yagala Diabolo kaina Setani, leisisinapu valu komwaidona. Ilavaisi ila odabala pwaipwaia e komwaidosi la anelosi deli. +
10 E oluvi alagi kaigila kaigaveka metoya wa labuma, ikaibiga kawala, “Baisa tuta Yaubada la katumova bogwa leima. Baisa tuta Yaubada eimila Guyau e bitagisi la peula. Baisa tuta la Mesaia eiyomitali la karaiwaga. Paila sedaiasi kasi totabinona bogwa ilavaisi metoya wa labuma. Ka, matauwena totabinona omitibogwa eitotu omatala Yaubada, e yumyam bugibogi ititabinaki sedaiasi. + 11 E sedaiasi leikalisuwolaisi totabinona metoya obuyavila Lam deli paila uula titoulesi si silasola kwekamokwita; e itugwalaisi titoulesi baisa okaliga. 12 Mapaila ibodi bukumwasawasi yokomi mina labuma komwaidomi. Mitaga wooi! valu watanawa deli bolita. Paila Diabolo leimakaiami e igibuluwa sainela paila inikolibogwi tuta pikekita wala gagabila bisisu bitamnabi mina watanawa.”
13 Tutala minana dokanikani bogwa ikateta kidamwa leilavaisi matauna ima ovalu watanawa, ivitouula bibokavili minana vivila leiuni la kuluta tau. 14 E isakaisi minana pilayu pinupanela mluveka, kidamwa biyowa bila ola kabosisu viloupakala. Baisa goli bikiwadaisi minana kwaitolu taitu bubotalaq bisibwabwaila baisa, e minana dokanikani gala gagabila bikoma. + 15 E minana tougega ikasau sopi metoya owodola, saina kwaiveka sopi makawala sakala, kidamwa bitayelu bilokaia minana bidumyelu. 16 Mitaga minana ibani kala pilasi metoya opwaipwaia. Ikapogega wodola pwaipwaia imom sopi makwaina leisunapula metoya owodola dokanikani. 17 E dokanikani igibuluwa sainela baisa minana vivila e ila mwada bikabiliasi deli kesala tubula minana, baisa availa availa goli ikabikuwolaisi Yaubada la karaiwaga deli itugwalaisi titoulesi baisa biga kwekamokwita avaka Yesu leikimitali. 18 E dokanikani minana itotur olumata.
+ 12:3 12.3 Dan 7.7 + 12:4 12.4 Dan 8.10 + 12:5 12.5 Sam 2.9; Ais 66.7 p 12:7 Taitala anelosi kasi tokugwa. + 12:7 12.7 Dan 10.13,21; 12.1; Yd 9 + 12:9 12.9 Vit 3.1; Lk 10.18 + 12:10 12.10 Yob 1.9-11; Sek 3.1 q 12:14 Kugisi YG 11.2 kala katumiki. + 12:14 12.14 Dan 7.25; 12.7 r 12:18 itotu.Mimilisi buki pilabubogwa iginisi, “E yeigu atotu olumata”, e ivigakaisi kala vitouula YG 13.1.