13
Nayu buludililama
E agisi natana mauna buludililama eililuva odabala bolita. Kala doga kasilatala e kununela kwailima kwaiyu, deli kala doga makaisina omitasi kweluwotala kulupaipi. Deli yegila igimigaga kala ginigini opwanetala. + E minana kala gigisa makawala mauna nagigasisi yagala lepoda, deli kwaibakwaila makawala nayuwela nagigasisi yagala beya, e wodola makawala natolula nagigasisi yagala laiyoni. E minana dokanikani togega ikasali la peula, la takaikaia deli la karaiwaga kwaiveka mwada biyosi minana buludililama. + Kwaitala kununela kala gigisa makawala isim kala kalibwaga ibodi bikaliga, mitaga makwaina bogwa goli leibwaina. Mitaga komwaidosi mina watanawa iyowa luposi ibokulaisi minana buludililama. Tomota komwaidosi itapwarorusi baisa minana dokanikani uula bogwa leikasali la karaiwaga baisa minana buludililama. E itapwarorusi tuvaila baisa minana buludililama, kawasi, “Availaga bipati minana buludililama? Availa gagabila bikabiliasi deli minana?”
E itagwalasi minana buludililama bilivala vavagi gaga sainela, e ikasalaisi biyosi karaiwaga paila buluwovasi nayu tubukona. + E ivitouula bikaluwou Yaubada, deli Yaubada yagala, la valu, e deli komwaidosi matausina labuma kala tosisu. Itagwalasi bikabiliasi deli Yaubada la tomota e bikalisau matausina,s e deli ikasalaisi bikaraiwogi komwaidosi mina watanawa, dala, tomota, bona deli valu. + Bidubadu mina watanawa bitapwarorusi baisa minana buludililama. Baisa matausina gala bitabani igasi wa buki mapilana bukila momova. Paila igau gala isim valu Yaubada eigini yagasi matausina availa availa bimovasi, e maigasina eikanabogwa mapilana la bukit matauna Lam matauwena goli leikatumataisi.+
Availa ilagi ibodi biligimlili. 10 Availa availa ibodi kasi naga bikatupipaisi, bogwala bikatupipaisi; availa availa ibodi kasi naga bikaligasi metoya opuluta,u bogwala bikaligasi metoya opuluta. Vavagi makwaisina ibodi bitavitusi Yaubada la tomota, paila ibodi wala biyovigasaisi si wotetila, deli bidubumaisi wala. +
11 Oluvi lagisi nayuwela buludililama iyoulapula metoya opwaipwaia. Minawena navau kala doga kaiyu, makawala natana lam kala doga, deli ibigatona kaigala makawala dokanikani natana. 12 E minana buludililama navau gala isim la karaiwaga titoulela. Mitaga itotu omatala minana nabogwa e ivigaki titoulela wodola minana nabogwa. E mauula minana buludililama ikikaraiwogi tomota. Ikaiyoli komwaidosi tosisula valu watanawa bitapwarorusi baisa minana nabogwa, minawena goli nakalibwaga. 13 E minana navau ivagi vavagi siligaga; ivabu kova bibusima metoya wa labuma bima opwaipwaia omitasi tomota komwaidosi. 14 E isinapu wala komwaidosi tosisula valu watanawa metoya vavagi siligaga makwaisina eitugwalaisi bivagi omatala minana buludililama nabogwa. E minana navau iluki komwaidosi mina watanawa bibubulaisi tokolu paila kala kamaiaba minana nabogwa, minana eiwaiyasi opuluta mitaga eibwaina wala. 15 Minana buludililama navau ikayoki tokolu kaikobula buludililama nabogwa mwada bimova, e minana tokolu igagabila bilivala e bikatumati matausina availa availa gala itagwalasi bitapwarorusi baisa minana nabogwa. 16 E minana navau ikaiyoli tomota komwaidosi, gweguya deli tokai, todidabala deli tonamakava, matausina ula deli matausina isim veisia, kidamwa bisim kasi kaivatusi oyumasi kwayakakata deli odubasi. 17 Gala availa gagabila bigimwala kidamwa gala isim kala kaivatusi, baisa goli minana buludililama navau yagala kaina kaimapula yagala bitagini kala kakalawa.
18 Vavagi baisa ibodi toninitalapula wala bikateta. Availaga toninitalapula gagabila bininamsi avaka kala katumiki minana buludililama navau kala kakalawa, paila uula tagini kala kakalawa kaimapula taitala tau yagala.v Makwaina goli kakalawa 666.
+ 13:1 13.1 Dan 7.3; YG 17.3,7-12 + 13:2 13.2 Dan 7.4-6 + 13:5 13.5-6 Dan 7.8,25; 11.36 s 13:7 Itagwalasi bikabiliasi deli Yaubada la tomota e bikalisau matausina.} Mimilisi buki pilabubogwa gala iginisi mabigasina. + 13:7 13.7 Dan 7.21 t 13:8 Kugisi YG 3.5 kala katumiki. + 13:8 13.8 Sam 69.28 u 13:10 Availa availa ibodi kasi naga bikaligasi metoya opuluta.Mimilisi buki pilabubogwa iginisi, “Availa availa bikatumataisi sesia metoya opuluta”. + 13:10 13.10 Yer 15.2; 43.11 v 13:18 kala kakalawa kaimapula taitala tau yagala. Mina Iberu deli mina Girisi gala iyosisi giniginila number, mitaga kaimapula si kabokakalawa biginisi leta wala. Mauula mimilisi yegila obonasi mina Girisi deli mina Iberu kidamwa si leta ivigaki kakalawa maigasina biboda 666, obonadasi lakatulima lakatutala kweluwolima kweluwotala kwailima kwaitala.