18
Babiloni vilouveka bogwa ikapusi
E oluvi agisi taitala anelosi tuvaila leibusi metoya wa labuma leima. Matauna isim la karaiwaga kwaiveka, e visigala ivisigili komwaidona watanawa. Idou kaigala kaigaveka, kawala, “Bogwa ivabwaisi minana. Babiloni vilouveka bogwa ikapusi. Yaluwa deli baloma gaga idadadilasi ikikatudewasi oluwalela mapilana valu. Navilesi mauna nayoyowa avaka avaka namigigaga deli naiyayana isisuaisi baisa mapilana. + Paila mapilana valu wainila imomwaisi boda komwaidosi,h makaina waini saina kaipeula ikalimwali makawala nakalimwala la bubunela. E makawala goli natana nakalimwala, mapilana valu tomotala ititamnabaisi guyousi watanawa e deli imitugagasi, e togigimwala watanawa isisiniveka si guguwa paila uula mapilana valu tomotala saina mina mitiguguwa deli mina gugoveka.” +
Oluvi aligivau kaigila metoya wa labuma, kawala,
“Ei! Kusunapulasi yokomi uli tomota! Kusilavaisi mpana valu. +
Gala ibodaimi bukumitugagasi deli mapilana tomotala tomitugaga,
deli gala ibodaimi bikapilakaimi matausina kasi mipuki.
Paila si mitugaga gala yomala, +
kidamwa bitakouguguli komwaidona, dabala magugulona bila isakaila labuma.
Ka, Yaubada iluluwai si bubunela gaga.
Kusakaisi matausina makawala leisakaimi. +
Kumapwaisi matausina sivayu makawala leivigakaimi.
Makwelana leivimomwaimi sopi kaipeula,
taga yokomi bukutavilaisi kasi viga kwepeuligaga.
Paila makawala si koni kala kwaiveka,
deli si guguwa kasi katububula gala bitakaibiga, +
e makawala goli kuvigakaisi kala vakaila kasi mmayuyu deli vilamsi.
Paila makawala natana vivila onanola titoulela eililivala, kawala,
‘Ka, yeigu giyouvila asisu baisa,
paila gala kwabuya yeigu.
Gala avai tuta babani kipogogu.’
Mapaila gala kwaitala momwa komwaidona uvagila mwau biviloubusiki mapilana -
lelia, kipogogu, deli molusaula.
Igau bivakammwaisi mapilana wa kova,
paila Guyau Yaubada Toyakalela mapilana, e matauna saina Topeuligaga.”
E guyousi watanawa leibokulaisi mapilana valu eibubunasi makawala matausina tokwailasi tokwalimwala. E tutala bigisaisi valu mseula igigabu makwaina, komwaidosi bivalamsi bikayoyusi paila mapilana. + 10 Itotusi kaduwonaku, uula ikukolaisi mapilana tomotala kasi mmayuyu e ikaibigasi kawasi, “Wooi, valu vilouveka! Wooi, Babiloni viloukabalaki. Gala imomwa e lokubodi kam mipuki.”
11 Matausina togigimwala watanawa ivalamsi deli ikikayoyaisi mapilana, uula gala tuvaila avai tomota bigigimwala si guguwa. + 12 Gala availa bigimoli si goula, siliba, dakuna kwevivivila deli waitunatoula. Gala availa bigimoli si karekwa yaminibwaita deli yavivivila, e karekwa kasi bweyani makawala dairarugu deli marakana. Gala availa bigimoli si gai migisi migawelu migawelu, deli si doga, si meku, si tanumnumta barasi deli aiyani, si dakuna bekwa. + 13 Gala availa bigimoli gau, vana maiina simasimina, kaituva, deli bulami mapula mwau. Gala availa bigimoli si waini, si luya, si pwarawa deli si witi, si bulumakau deli si sipi, si wosa deli si waga kaibibiu. E gala availa bigimoli tomota uwosi deli goli bilomasi. 14 Togigimwala ilukwaisi mapilana, kawasi, “Komwaidona vavagi bwaina lokusisavalaisi bogwa eimileiwausi, e komwaidona mi veiguwa e kami katububula leibutusi, deli gala tuvaila bukubinivauwaisi makwaisina.” 15 Matausina togigimwala bogwa eitodabalasi metoya osi gigimwala mapilana valu bitotusi kaduwonaku uula ikukolaisi mapilana tomotala kasi mmayuyu. Matausina bivalamsi, e bikayoyusi, + 16 kawasi, “Wooi! Wooi valu vilouveka! Mapilana valu tomotela eisisikamsi kasi kwama yaminibwaita bweyanisi makawala dairarugu deli marakana, e eisisikamsi kasi katububula kalugologusasi goula, dakuna kwevivivila deli waitunatoula. 17 E gala imomwa komwaidona si veiguwa kasi katububula eimileiwausi.” +
Komwaidosi toliwaga deli usogelu, myovau deli tokuyuva eitotusi kaduwonaku, 18 eigigisaisi valu mseula igigabu e ikikayoyusi kawasi, “Baisa gala kwaitala valu bipati valu makwaina vilouveka.” + 19 Ikapokasi iluvalovasi tubumyou iloula odubasi. E ivalamsi ikayoyusi kawasi, “Wooi, wooi valu vilouveka. Paila komwaidosi toliwaga tosisula mapilana eitodabalasi metoya guguwala mapilana valu. E gala imomwa komwaidona la vavagi imileiwausi.” +
20 Kumwasawasi yokomi mina labuma paila eimileiwausi makwaina valu. Kumwasawasi yokomi Yaubada la tomota, e aposetolo deli tovitoubobuta. Paila Yaubada bogwa leikamogi mapilana paila uula vavagi makwaisina avaka avaka eivigakaimi matausina. +
21 E oluvi anelosi topeuligaga ikau dakuna vakaila makawala kwaitabwabogwa simata e ilavi ila obolita, kawala, “Baisa makawala vilouveka Babiloni igau saina minimani bikatusouwaisi bila e gala tuvaila bitagisivau migila. + 22 Butula gita deli tousiwosi, e butula lilolilo deli tauya, gala tuvaila bitaligivau metoya mapilana valu. Towotetila gala availa bibinivau la paisewa metoya mapilana valu, e butula dakuna kabotutu witi gala tuvaila bitalagi. ++ 23 Gala tuvaila kaitapa visigala bitagisi migila, e gala tuvaila bitalagi kaigasi vavaigilavau mapilana valu. Omitibogwa mapilana valu la togigimwala komwaidosi eitodabalasi valu watanawa, e tomeguva si meguva pilasisasopa bogwa leisipulokaisi komwaidosi mina watanawa.”
24 Babiloni ibani kala mipuki uula tovitoubobuta deli Yaubada la tomota kasi katumata baisa iyomituli kala pakula mapilana valu, e komwaidosiga matausina eikatumataisi ovalu watanawa baisa iyomituli pikolela mapilana valu. +
+ 18:2 18.2 Ais 13.21; 21.9; Yer 50.39; 51.8; YG 14.8 h 18:3 wainila imomwaisi boda komwaidosi.Mimilisi buki pilabubogwa iginisi, “boda komwaidosi eidoumlabasi metoya wainila”. + 18:3 18.3 Ais 23.17; Yer 51.7 + 18:4 18.4 Ais 48.20; Yer 50.8; 51.6,45 + 18:5 18.5 Vit 18.20-21; Yer 51.9 + 18:6 18.6 Sam 137.8; Yer 50.29 + 18:7 18.7-8 Ais 47.7-9 + 18:9 18.9-10 Isi 26.16-17 + 18:11 18.11 Isi 27.31,36 + 18:12 18.12-13 Isi 27.12,13,22 + 18:15 18.15 Isi 27.31,36 + 18:17 18.17 Ais 23.14; Isi 27.26-30 + 18:18 18.18 Isi 27.32 + 18:19 18.19 Isi 27.30-34 + 18:20 18.20 Kak 32.43; Yer 51.48 + 18:21 18.21 Yer 51.63-64; Isi 26.21 + 18:22 18.22 Ais 24.8; Isi 26.13 + 18:22 18.22-23 Yer 7.34; 25.10 + 18:24 18.24 Yer 51.49