19
Oluvi alagi butula makawala si mogega saina tobobawa wa labuma ikaigivakavekasi kawasi, “Taiyakawolaisi Yaubada. Paila matauna Tokwatumova, deli kala kalugologusa la peuligaga gala yomala. E la yakala makwaisina mokwita deli duwosisia goli. Paila leikamogi minana nakalimwala siligaga, minana goli la kailasi eiyogagi valu watanawa. E leimipuki minana paila leikatumati matausina la towotetila Yaubada.” + E iyakaulasi tuvaila kawasi, “Taiyakawolaisi Yaubada. Paila mapilana valu vilouveka igigabu mseula bibobwau wala tuta gala kala vigimkovila.” + E matausina tommoya tailuwoyu taivasi deli minasina nammomova navasi ikavaginasi itapwarorusi baisa Yaubada ola takaikaia, kawasi, “Emeni.i Taiyakawolaisi Yaubada.”
Matauna Lam la veivai pakala
E butula kaigila metoya otakaikaia ikaibiga, kawala, “E yokomi la towotetila Yaubada, deli komwaidomi gweguya deli tokai, availa availa kukwamiabaisi matauna, kuyakawolaisi Yaubada!” + E alagi butula makawala si mogega saina tobobawa, makawala luma kala kaipolu, e makawala butula pilapala itutu. E ikaibigasi, kawasi, “Taiyakawolaisi Yaubada. Paila Guyau da Yaubadasi Topeuligaga matauna Giyouveka. + Ibodi bitamwasawasi bitagigilasi. Taiyakawolaisi matauna saina Tovakaigaga. Paila tuta bogwa leima matauna Lam bivai, e matauna la kwava ikikatubaiasa. E matauna la kwava bogwa itugwali bisikam kala kakapula yaminabwaita yavivivila yamigileu.” Miyana goli baisa bitadoki Yaubada la tomota si mitukwaibwaila.
E anelosi ilukwaigu, kawala, “Kugini baisa makawala. Yokomi availa availa okubanaisi kami kaikivi bukusuvisi Lam ola veivai pakala bukumwasawasi goli.” E anelosi ikaibiga, “Baisaga Yaubada la biga kwekamokwita.” + 10 E akavagina baisa opwaipwaia mwada batemmali matauna. Mitaga ibuyoyaigu kawala, “Desi. Yeigu yoku deli samwa tawotetilasi, komwaidodasi goli tasilasolasi biga kwekamokwita avaka Yesu ikimitali. Kutemmali Yaubada.”
Paila vavagi makwaisina avaka Yesu ikimitali baisa wala iuviyelu ninasi tovitoubobuta.
Wosa napupwakau kala tosila
11 Oluvi agisi labuma iulisaim e ka, wosa napupwakau. E kala tosila matauna yagala Tokimadagi deli Tokamokwita. Matauna iiyakala e ikikabilia e ka, iuvagi komwaidona duwosisia. + 12 Matala kala gigisa makawala kova ilululu e opwanetala eisikam kulupaipi bidubadu. E yegila eiginisi otapwala matauna mitaga igikikium wala maigana, mesinaku wala matauna ikateta avai yegila. + 13 E kala kakapula ikatugiaki buyaviwokuva. E idokaisi yagala matauna “Yaubada la Biga”. 14 E mina labuma si tokwabilia isilaisi bidubadu wosa napupwakau eisikamsi kasi kakapula yaminibwaita yapupwakau yamigileu. 15 Owodola eisusunapula kavitala puluta kavikakata, e makaviwena biyosi bikalisuwoli valu watanawa. E matauna biguyoi mina watanawa, makawala giyougaga oyamala gai kaipuwopuwa. E bivapupoi kawailuwa waini okabopola makwaina, baisa Yaubada Topeuligaga la ninamwau kwevakaigaga. + 16 Okala kakapula e okaikela isim yegila eiginisi, “Kini si Kini, e gweguya si Guyau”.
17 Oluvi agisi taitala anelosi itowalai kalasia. E kaigala kaigaveka idou iluki mauna nayoyowa komwaidona iyoyowasi, kawala, “Kulosi bukutogugulasi igau Yaubada bivagi paka kwaiveka. + 18 Kulosi bukukwamsi vilionesi kini deli kumatoula kasi tokugwa e tokwabilia, e vilionesi wosa deli kasi tosila, komwaidosiga tomota vilionesi goli, ula deli matausina isim veisia, gweguya deli tokai.”
19 E agisi buludililamaj e guyousi watanawa deli si tokwabilia isigugulasi budotala mwada bikabiliasi deli matauna eisila minana wosa deli la tokwabilia. 20 E ikatupipaisi buludililama deli matauna tovitoubobuta tokwayapilak matauwena leivagi vavagi siligaga omatala buludililama. Paila matauna tovitoubobuta tokwayapila leisipuloki matausina e iginisi kaivitusila buludililama deli eisipuloki matausina eitapwarorusi baisa la tokolu buludililama. Eisipuloki matausina metoya makwaisina vavagi siligaga. E buludililama deli tovitoubobuta tokwayapila ilavaisi tommomova ilosi makwaina milaveta koval baisa ilululu deli salipam maiinela saina peuluvagasi. + 21 E makaina puluta owodola matauna tosila wosa napupwakau ikatumtuli si tokwabilia buludililama sola tovitoubobuta tokwayapila. E mauna nayoyowa komwaidona ilosi ikamkomasi vilionesi tokwabilia ikomatasi.
+ 19:2 19.2 Kak 32.43; 2 Gwe 9.7 + 19:3 19.3 Ais 34.10 i 19:4 Mabigana kala kivila, “Mokwitala!” + 19:5 19.5 Sam 115.13 + 19:6 19.6 Sam 93.1; 97.1; 99.1; Isi 1.24 + 19:9 19.9 Md 22.2-3 + 19:11 19.11 Sam 96.13; Ais 11.4; Isi 1.1 + 19:12 19.12 Dan 10.6 + 19:15 19.15 Sam 2.9; Ais 63.3; Yoe 3.13; YG 14.20 + 19:17 19.17-18 Isi 39.17-20 j 19:19 Minana eisubogwa ililuva metoya obolita (kugisi YG 13.1-10). k 19:20 Baisa buludililama nayuwela iyoulapula metoya opwaipwaia (kugisi YG 13.11-15). l 19:20 Kugisi YG 14.10; 20.10. m 19:20 Kugisi makasana Biga Kala Katumiki. + 19:20 19.20 YG 13.1-18