4
Itapwarorusi walakaiwa wa labuma
Oluvi agisi kilisala e ka! lulu duyokapogega wa labuma. E makaigana laligibogwi butula makawala tauya leilivala baisa yeigu tuvaila ikaibiga, kawala, “Kumwena kuma bavitulokaim bukugisi avaka iboda igau bikaloubusi.” E nanakwa Baloma Tobumaboma iviyelu nanogu, e agisi takaikaia wa labuma deli taitala isisu otakaikaia makwaina.+ E matauna isisu baisa migila ivivivila makawala kwevivivila dakuna kwebubweyani yasipa deli kaneliani.y E lubakaidoga itavini itapatu takaikaia, migila migatala kala soba makawala kwevivivila dakuna semitamata emerodi.z E takaikaia kweluwoyu kwaivasi tuvaila itoulaisi itapataisi makwaina takaikaia, e tailuwoyu taivasia tommoya isisuaisi baisa makwaisina, kasi kwama yapupwakau deli kulupaipi goula eisikomasi opwanetasi. Metoya otakaikaia makwaina isunapulasi kavikavila ikavila deli butula pilapala itutu. Kailima kaiyu kaitapa ilululusi omatala takaikaia. Makaisina goli baisa Yaubada la baloma tailima taiyu. + E tuvaila emaima omatala takaikaia isisu kwaitala vavagi makawala milaveta kwevivivila kala mimilakatila makawala kauniwavila obolita. ++
E navasi nammomova tuvaila itavinaisi itapataisi opapala takaikaia, e ivakasau matala ouwosi, ovitakosi deli otuboulosi, matilawokuva wala. Natana namomova migila makawala mauna nagasisi yagala laiyoni; nayuwela namomova migila makawala bulumakau namwala; natolula namomova migila makawala tomota migila; e navasila namomova migila makawala mluveka ikukwailuba. E minasina nammomova pinupanesi pilalima pilatala, deli matila ivakasau ouwosi matilawokuva wala ambaisa ambaisa. E iusiwosisi yumyam bugibogi, gala isisomatasi iusiwosisi wala. Kawasi, +
“Tobumaboma, tobumaboma, tobumabomʹe Guyau!
Ka, matauna Guyau Yaubada kala kikila,
Topeuligaga matauna,
eisibogwa, tuta baisa isisu, e bisigaga.”
E minasina nammomova iusiwosisi kala yakaula kala kamaiaba kala nokagutoki matauna Tosivagasi isisu otakaikaia. 10 E tutala minasina iusiwosisi, matausina tailuwoyu taivasi tommoya ikikavaginasi baisa matauna Tosivagasi isisu otakaikaia e ititapwarorusi baisa matauna. Ikauwaisi kasi kulupaipi e ililavaisi iloula omatala takaikaia, e ikaibigasi, kawasi,
11 “Mwa! Yoku ma Guyausi ma Yaubadasi,
ibodaim bukukuli kam yakaula, kam kwamaiaba,
deli bakakavisaisi m peula.
Paila bogwa kububuli vavagi komwaidona,
e isisuaisi tommomova paila uula nanom makawala.”
+ 4:2 4.2-3 Isi 1.26-28; 10.1 y 4:3 Kugisi makasana Biga Kala Katumiki. z 4:3 Kugisi makasana Biga Kala Katumiki. a 4:4 Kala bawa tommoya ikibuboti Yaubada la tomota Kabutubogwa deli Kabutuvau, paila dalela mina Isireli kala bawa dilaluwotala dilayu, deli Keriso la aposetolo kala bawa tailuwotala taiyu. + 4:5 4.5 Sun 19.16; Isi 1.13; Sek 4.2; YG 1.4; 8.5; 11.19; 16.18 + 4:6 4.6 Isi 1.22 + 4:6 4.6-7 Isi 1.5-10; 10.14 + 4:8 4.8 Ais 6.2-3; Isi 1.18; 10.12