3
Kasi biga toekalesia mapilana Sadisi
“Kugini baisa ekalesia si anelosi mapilana Sadisi.
“Biga mabigasina metoya baisa matauna isisii Yaubada la baloma tailima taiyu deli iiyosi utuyam nalima nayu. Anikoli avaka kuuvagaisi. Anikoli tomota eidokaimi mwada kumwamovasi ilagoli lokukwaligasi. Mapaila kumamatasi e kesala avaka kuiyosisi kukimmovaisi paila makateki bikaligimolila. Paila bogwa labani baisa avaka lokuvagaisi gala bwaina komwaidona omatala Yaubada. E mapaila bukululuwaisi avaka eivitulokaimi deli ammakawala makwaina lokulagaisi. Kukwabikuwolaisi goli e bukuninavilasi metoya omi mitugaga. Kidamwa gala bukumamatasi bawokaiami makawala toveilau bivasilam, e gala bukunikolaisi goli avai tuta lawa. + Mitaga taivilemi mina Sadisi lokuyamataisi kami kwama yamigileu. E yokomiga deli yeigu bitaliloulasi kada kwamasi yapupwakau,s paila baisa ibodaimi makawala. Matausina availa availa itomgwagasi bisikomasi makawala kasi kwama yapupwakau, e deli gala bakosuweu yagasi mapilana bukila momova.t E omatala Tamagu deli la anelosi omitasi bakamitububuli kidamwa matausina uli tomota. +
“Availa ilagi ibodi biligimlili avaka Baloma iluluki mabudosina ekalesia.
Kasi biga toekalesia mapilana Piladepia
“Kugini baisa ekalesia si anelosi mapilana Piladepia.
“Biga mabigasina metoya baisa matauna tobumaboma deli tokamokwita; iiyosi Debida la buluva,u e avaka biulaim gala availa gagabila bikatubodi, e avaka bikatubodi gala availa gagabila biulaim. + Anikoli avaka kuuvagaisi. Anikoli kidamwa kupapeulasi sitana; lokubokulaisi ulo vituloki e lokutugwalaimi baisa yeigu. E bogwa laulaim yoyu omitami e gala availa gagabila bikatubodi makaduyona. Ka, kulegasi! Mabudona Setani la tomota, matausina goli ikayupalaisiv mwada mina Yudia mitaga gala, bakomikikani bimaisi omitami bikavaginasi bitemmalaimi. E komwaidosi binikolaisi kidamwa yeigu ayebwailimi. + 10 Yokomi lokukwabikuwolaisi ulo karaiwaga mwada bukupeulokaisi; mapaila yeigu bayamataimi paila tuta matutona tuta mwau makateki bitokaia baisa ovalu komwaidona. Ka, tuta matutona kasi uwakola komwaidosi mina watanawa. 11 Makateki goli bawokaiami. E kuyamataisi avaka lokusisiaisi, kidamwa gala availa bilebu kami mapu butia. 12 Baisa availa availa bitomgwagasi bavigaki lipumatala ola Bwala Kwebumaboma ulo Yaubada e gala avai tuta bisilavi makwaina. E baisa matausina bagini ulo Yaubada yagala. Tuvaila bagini yagala ulo Yaubada la valu, mapilana goli Yerusalem vilouvau. Paila igau ulo Yaubada bivabu mapilana bima metoya wa labuma. E tuvaila bagini yagagu igavau owowola matauna. +
13 “Availa ilagi ibodi biligimlili avaka Baloma iluluki mabudosina ekalesia.
Kasi biga toekalesia mapilana Lewodisia
14 “Kugini baisa ekalesia si anelosi mapilana Lewodisia.
“Biga mabigasina metoya baisa matauna idokaisi yagala Emeni,w matauna ikimadagi la silasola e ikamokwita, matauna uulelax komwaidona avaka Yaubada leibubuli. + 15 Anikoli avaka lokuuvagaisi. Anikoli yokomi mi bubunela makawala sopi gala tula gala yuviyavi. Mwada goli mi bubunela kaina tula kaina yuviyavi. 16 Mitaga mi bubunela makawala sopi suluduwaku wala, gala tula, gala yuviyavi, e mauula makateki bapulisauwaimi metoya owodogu. 17 Paila kukwaibigasi, kawami, ‘Ka, saina bidubadu da guguwasi e tasibwabwailasi goli. Gala avaka bitabweilisi.’ Mitaga galaga kukwatetasi ammakawala saina mina mitigibugibu yokomi inokapisaimi bidubadu tomota. Paila yokomi tonamakava, mina mdumwadu deli tokwau. 18 Mapaila alukwaimi, kumakaiagusi bukugimolaisi goula, goulatoula goli, kidamwa bukubanaisi mi veiguwa. Tuvaila bukugimolaisi kami kwama yapupwakau e bukusikamsi kidamwa bukukwatubodaisi mi kimwadu biwokuva kami mmosila. Tuvaila goli bukugimolaisi avaka bibodi bukuputumaisi mitami mwada bimitalala mitami e bukugisaisi. 19 Yeigu abubuyoyu deli amimipuki komwaidosi availa availa tombwailigu. Mapaila bukupwaitukulasi bukuninavilasi metoya omi mitugaga. + 20 Ka! Atotu owodola lulu anopipisi; kidamwa availa ililagi kaigagu biulaim yoyu, basuvi basikaili e deli bakakam. 21 Baisa availa availa bitomgwagasi batugwali matausina bisilaisi otaligu ogu takaikaia, makawala goli yeigu bogwa latomgwaga e tuta baisa asisu otalila Tamagu ola takaikaia.
22 “Availa ilagi ibodi biligimlili avaka Baloma iluluki mabudosina ekalesia.”
+ 3:3 3.3 Md 24.43-44; Lk 12.39-40; YG 16.15 s 3:4 Ikibuboti tomgwaga deli mwasawa. t 3:5 Baisa Yaubada isaili yagasi komwaidosi la tomota (kugisi YG 13.8; 20.12,15). + 3:5 3.5 Sun 32.32-33; Sam 69.28; Md 10.32; Lk 12.8; YG 20.12 u 3:7 Makwaina buluva kabutuvitusila Mesaia la guyau kala peula, paila matauna dalela guyau Debida goli. Yaubada eikatotila kidamwa taitala Debida dalela biguyoi Yaubada la tomota (kugisi Ais 22.22; VA 2.20-31). + 3:7 3.7 Yob 12.14; Ais 22.22 v 3:9 Kugisi 2.9 deli kata katumiki. + 3:9 3.9 Ais 43.4; 49.23; 60.14 + 3:12 3.12 Ais 62.2; 65.15; YG 21.2 w 3:14 Keriso matauna kibila yamala Yaubada, kidamwa bitanikolaisi mokwita Yaubada bogwa bivagi komwaidona avaka eiluki la tomota (kugisi 2 Kr 1.20-22). x 3:14 matauna uulela: Gagabila bitagini, “matauna guyoula”. + 3:14 3.14 Big 8.22 + 3:19 3.19 Big 3.12; Ib 12.6