Sura ya 10
Nilonda muenga mmanyai kaka ni dada bhayangu ya kuwa dadi bhitu bhayele pasi mu liwingu ni bhoa bhapetili mu bahari. Bhoa bhabatisibhu bhayela bha Musa mugati muliwingu ni mugati mubahari, ni bhoa bhayele kyakulya khela khela kya roho. Bhoa bhanyuili kinywaji khela khela kya roho. Maana bhanyuili kuhomela mu muamba wa roho waubhafwatili, ni muamba bhola wayele ndo Kristu. Lakini K'yara abhaghanili lepi sana ni bhingi bha bhene, ni maiti ghabhene sasambisibhu mujangwani. Basi mambo agha ghoa ghayele mfano kwa yhoto, ili tete tusiyi bhanu bhakutamani mabaya kutya ni bhala bhabhakhetili. Msiyi waabudu sanamu, kutya bhamana bhabhi kiyele. Eye ndo kutya kakiyandikibhu, “Bhanu bhatamili pasi kulya ni kunywa ni kuyinuka kukina ki tamaa sa mapenzi.” Tusikheti uashelati kutya bhamana bhene kabhaketili. Bhafuili ligono limonga bhanu ishilini na tatu elfu kwa ndabha ya elu. Wala tusinjalibu Kristu, ni kutya bhamana kabhaketili ni kuhalibikibhwa ni liyoka. 10 Ni kabhele msinung'uniki, kutya bhingi bha bhene kabhanung'uniki ni kumang'asibhwa ni malaika wa mauti. 11 Basi mambo aghu ghabhombiki kujo mifano kwa yhoto. ghayandikibhu ili kutuonya tete - tabhafikilibhu ni kumalika ki zamani. 12 Kwa elu kila akajibhona ayhemili ayelai ngangali asihidi kubina. 13 Kuyelehee lijalibu lalibhakabhili muenga laliyelehee kawaida ya bhanadamu. Ila K'yara ndo mwaminifu. Akabhaleka lepi mjalibibhuayi kup'eta ubhueso bhuinu. Pamonga ni lijalibu muene alabhapela ndiangu wa kupitila, ili mubhwesyai kustaimili. 14 Kwa elu, bhapendwa bhangu, mujiikhembelai ibada yalisanamu. 15 Nijobha ni muenga kutya bhanu bhenye akili, ili muamulai juu gha nijobha. 16 Kikhombi kya balaka katibaliki, so ushilika wa mbhele wa Kristu? 17 Kwa ndabha nkate ummonga, tete bhatuyele tabhingi mbhele ummonga, tete tabhoa tiyhop'holela n'kate ummonga kwa pamonga. 18 Mbhalangai bhanu bha Israeli: Ko! bhala bhoa bhabhilya zabihu so bhashiliki mu mazabau? 19 Nijobha kiki kabhele? ya kuya sanamu khenu? au yakuya kya kulya kakapisibhu sadaka kwa sanamu ndo khenu? 20 Kakiyele nijobha juu ya fhenu fhela fabhipisya sadaka bhanu bhapagani bha Mataifa, ya kuya bhipisya fhenu efe kwa mapepo ni si kwa K'yara. Nani nilondalepi muenga kushilikiana ni mapepo! 21 Mwibhuesya lepi kunywelela kikhombi kya Bwana ni kikombi ka mapepo. mwibhuesya lepi kuya ushilika mu meza ya Bwana ni mu meza ya mapepo. 22 Au tukamsopela Bwana bhuifu? tuyee ni nghofo zaidi ya muene? 23 “Fhenu fyoa ni halali,” kakiyele si syoa fafifuayi. “Fhenu fyoa ni halali,” kakiyele si syoa fyafijenga bhanu. 24 Ayehee hata mmonga ngaalondili manofu gha muene tu. Badala yaki, kila mmonga ngaalondili manofu gha njinu. 25 Mwibhuesya kulya kila fhenu kakigolisibhwa kusoko bila kukhota - khtai kwajia ya kumanya. 26 Mana “dunia ndo mali ya Bwana, ni fyoa fafimemisibhwa.” 27 Ni munu yaiaminilepi kubhaalika kulya, ni mwilonda kulota, mliayi kyoakhela kaakabhapela bila kukhota masuali gha zamili. 28 Kakiyele munu akabhajobhela, “kyakulya ekhe kitokene ni sadaka ya bhapagani,” msile. Eye ndo kwajia ya muene yaabhajobhili, na kwajia ya zamili. 29 Ni nene nimanishahee zamila sya yhomo, bali zamili ya yhola yhongi. Maana kwandabha yakiki uhuru wanene uhukumiwai ni munu yhongi? 30 Ikayelai nene nitumila kyakulya kwa shukulani, kwandayakiki nilighibhwai kwa khenu ka nikishukuili kwa muene? 31 Kwa elu, kyoakhela kamwilya ni kunywa, au kyoakhela kamwifwanya, mfwanyai ghoa kwajia ya utukufu wa K'yara. 32 Msibhakosesi Bhayaudi au bhayunani, au kanisa la K'yara. 33 Mjalibuayi kutya nene kanijalibu kubhagana bhanu bhoa kwa mambo ghoa. Nilondahee faida yayhoni, bali ya bhingi. Ni nene ni kheta naa ili bhabhwesyai kuokholewa.