Sura ya 9
Nene si huru? Nene si mtume? Nene nsmbwene lepi Yesu Bwana watete? muenga si matunda gha mbombo ya nene katika Bwana? Ikiwa nene si mtume kwa bhangi angalau ni mtume kwa yhomo muenga. Kwa maana muenga ni uthibitisho wa utume wanene katika Bwana. Obho ndio utetezi wanene kwa bhala bhakanichunguza nene. Je tuyelepi ni haki ya kulya ni kunywa? Tuyelepi ni haki kutola ndala ya amini kama yakibhikheta mitume bhangi, ni bhalongo bha Bwana, ni Kefa? Au ni nene namwene ni Barnaba ambavo twipasibhwa kufuanya mbombo? Niani yaifuanya ya muene? Ni niani yaipanda mzabibu na akolokulya matunda ghaki? Au ni niani yaichunga likundi yaibela kunywa maziwa ghaki? Je nijobha agha kwa mamlaka gha kibinadamu? Sheria ni yhene yijobha hee naha? Kwa ndabha iyandikibhu katika sheria ya Musa, “Kolokuikhonga ng'ombi kinywa payilya nafaka.” Ni ukueli kwamba apa K'yara ijali ng'ombi? 10 Au je ijobhalepi kwa ajili ya tete? ujandikibhu kwa ajili ya tete, kwa ndabha yhola yailheme nafaka yikampasa kulhema kwa matumaini, ni muene yaifuna yikampasa afunai kwa matarajio gha kushiriki mu mavuno. 11 Ikiwa twapandili fhenu fya rohoni miongoni mwayhomo, Je! Ni lisu libhaha kwa tete tukavunai fhenu fya mumbhele kuhoma kwa yhomho? 12 Ikiwa bhangi bhakakabhili haki eye kuhoma kwa muenga, Je! tete si zaidi? Hata naha, tukadai hee haki eye. Badala yiaki, twavumilili mambo ghoa badala ya kuya kikwazo kya injili ya Kristu. 13 Mumanyili lepi ya kuwa bhoa bhabhifuanya mbombo hekaluni? bhikabha kyakulya kya bhene kuhoma hekaluni? Mumanyili lepi ya kuwa bhoa bhabhitenda mbombo madhabahuni bhikabha sehemu ya khela kakitolibhu madhabahuni? 14 Kwa jinsi eyu eyu, Bwana alaghisi ya kuwa bhoa bhoa bhabhikaitangasya injili sheriti bhakabhai kuishikutokana ni eyu injili. 15 Lakini nikabhadai haki sioa esu. Na niyandika hee agha ilii jambo lilyoha lhela lifuanyikai kwa ajili ya nene. Ni heri nene nifwai kuliko munu yuywoha kubatilisya khoni kujisifu kwa nene. 16 Maana ikiwa nihubiri injili, niyelepi ni sababu ni lazima nifuanya naha, ni ole wangu nikabelai kuhubiri injili! 17 Kwa maana nikafuanyai naha kwa hiari ya nene, nuja ni thawabu. Lakini ikiwa si kwa hiari, nakhona nujele ni jukumu lanipelibhu kuya wakili. 18 Basi thawabu yanene kiki? ya kuwa panihubiri, nilola kuipisya injili pasipo gharama ni bila kutumila kwa utimilifu wa haki ya nene yaniyenayu mu injili. 19 Maana japo niyele huru kwa bhoa, nafuanyiki mtumwa wa bhoa, ili kwamba nibhuesyai kubha kabha bhingi zaidi. 20 Kwa bhayahudi wayele kama myahudi ili nikabhakabhai bhayahudi kwa bhala bhabhayele chini ya sheria nayele kama mmonga wa bhene yayele chini ya sheria ili nibhakabhai bhala bhabhayele chini ya sheria. Nafuanyili naha ingawa nene binafsi nayelepi chini ya sheria. 21 Kwa bhala bhabhayele nje ya sheria, nayele kama mmonga wa bhene nje ya sheria, ingawa nene binafsi nayelepi nje ya sheria ya K'yara, bali chini ya sheria ya Kristu. Nafuanyili naha ili nibhakabhai bhala bhabhayele nje ya sheria. 22 Kwa bhayele bhanyonge, ili nayele mnyonge ili nibhakabhai bhabhayele bhanyonge. Niyele hali sioa kwa bhanu bhoa ili kwa njela syoa nikabhai kubhaokola baadhi. 23 Ninene nifuanya mambo ghoa kwa ajili ya injili, ili nikabhai kushiriki katika baraka. 24 Mumanyili lepi ya kuwa mu mbio bhoa bhabhishindana bhipinga mbio, lakini yaipokela tuzo ni mmonga? Henu mkembhelai mbio ili mkabhai tuzo. 25 Mwana michezo kajizuila mu ghoa pauja mu mafunzo. Abhu bhifuanya naha ili bhapokelai taji yaiharibika, lakini tete twivembhela hela ili tukabhaa taji yaibela kuharibika. 26 Henu nene nikhembhela lepi bila sababu au ni kukomana numi kama kutobha mpongho. 27 Lakini ikautesya mbhele wa nne ni kuufuanya kama mtumwa, ili kwamba nijapokwisha kubhahubiri bhangi, nene na muene ni kholho kuya wa kubelekilibhwa.