Sura ya 8
Henu kuhusu fyakulya fafitolibhu sadaka kwa sanamu: Timanya ya kwamba “tete tabhoa tuyele ni maarifa.” Maarifa ghileta majifuno, bal upendo hujenga. Ikiwa munu yeywoha yhela idhani kwamba imanya jambo fulani, munu oyu okona amanyilepi kama ikampasa kumanya. Lakini ikiwa mmonga kati ya bhang anganili K'yara, munu oyu ijulikana ni muene. Basi kuhusu kulya fyakulya fafitolibhu sadaka kwa sanamu: Timanyili kuwa “sanamu si kenu mu dunia eye,” na yakuwa ayelepi K'yara ila mmonga tu.” Kwa maana bhayele bhingi bhabhikutibhwa miungu ikiwa ni kumbinguni au duniani kama khela bhakiyele “'miungu ni mabwana bhingi.” ijapokuwa kwatete kuyele K'yara mmonga tu ambayi ni Dadi, fhenu fhoa fihomili kwa muene, nitete twiishi kwa muene, ni Bwana mmonga Yesu Kristu, ambayi kwa muene fhenu fhoa fiyele, ni kwa muene tete tuyele.” Hata naha, ujuzi obho uyelepi mugati mwa khila mmonga. Badala yiaki, bhangi bhashiriki ibada sa sanamu muandi, na hata henu bhilya fyakulya efe kana kwamba ni khenu kakitolibhu sadakakwa sanamu. Dhamiri sabhene sipotosibhu kwa ndabha ni dhaifu. Lakini kyakulya kilotahee kututhibitisha tete kwa K'yara. Tete tibhabayalepi sana kama tibelili kulya, wala wema sana ikiwa tilili. Lakini muyelai makini ya kwamba uhuru wa muenga ukolokuya ndabha ya kumkwaza yayele dhaifu mu imani. 10 Hebu fikirilai kwamba munu oyu ithibitika lepi hata muene ni muene alyai fhenu fafilolibhu sadaka kwa sanamu? 11 Henu kwa ndabha ya ufahamu wa yobhi wa ukueli juu ya asili ya sanamu, mhaja ni ndhombhobhu yayele dhaifu, ambayi kambhele Kristu afwili kwa ajili ya muene, iangamizwa. 12 Hivyo, pawifuanya dhambi dhidi ya mhaja ni ndhombhobhu ni kuzijeruhi dhamiri sa bhene sasujele dhaifu, mwitenda dhambi dhidi ya Kistu. 13 Henu, ikiwa kyakulya kisababisya kunkwaza mhaja ni ndhombho nilyalepi nyama kamwe, ili mkolokunsababishila mhaja ni ndhombho bhangu kubina.