Sura ya 7
Kuhusu mambo ghamnyandikili: Kuyele wakati ambapu ni kinofu ngosi akolokugona ni ndala munu. Lakini kwa ndabha ya majaribu mingi gha zinaa khila ngosi ayelai ni ndala wa muene, na khila ndala ayelai ni ngosi munu. Ngosi ipasika kumpela ndala haki ya muene ya ndobho, ni khela khela ndala ni muene kwa ngosi munu. Si ndala yayele ni mamlaka juu ya mbhelhe wa muene, ni ngosi. Khela khela, ngosi ni muene ayelepi ni mamlaka juu ya mbhele wa muene, bali ndala ayenaku. Mkolokuyimana pamwigona pamonga, isipokwa mkubalianaa kwa muda maalum. Mketai naha ili kukabha muda wa maombi. Kisha mwibhuesya kukhelhebhukilana kabhele pamonga, ili kwamba Shetani akolokuhida kubhajaribu kwa kukosa kiasi. Lakini nijobha agha mambo kwa hiari na si kama amri. Nitamani kila mmonga ngayele kama nene kaniyele. Lakini khila mmonga ayele ni karama ya muene kuhoma kwa K'yara. Oyo ayele ni karama eye, ni yhola karama yhela. Kwa bhabelili kugegekibhwa ni bhajane niobha kwamba, ni kinofu kwa bhene kama bhabakili bila kugegekibhwa, kama kaniyele nene. Lakini kama mwibhuesyalepi kwizuila, bhipasibhwa kugegekibhwa kwa ndabha heri kwa bhene kugegekibhwa kuliko kuyaka tamaa. 10 henu kwa bhala bhabhagegekibhu nikabhaphela amri, nelepi bali ni Bwana. “Ndala akolokutengana ni ngosi munu.” 11 Lakini kama kajitenga kuhoma kwa ngosi munu, abakilai mewa bila kugegekibhwa au vinginevyo apatanai ni ngosi munu. Ni “Ngosi akolokumphela talaka ndala munu.” 12 Lakini bhakili, nijobha - nene, si Bwana -kwamba kama ndongo yeywoha yhola ayele ni ndala yaiaminilepi na iridhika kuishi ni muene, ipasibhwa lepi kundeka. 13 Kama ndala ayele ni ngosi yakamwamini lepi natiai iridhika kuishi ni muene, akolokundeka. 14 Kwa ngosi yabelili kuamini itasika kwa ndabha ya imani ya ndala munu. Ni ndala yabelili kuamini itakasika kwa ndabha ya ngosi munu yaiamini. Viginevyo Bwana bhuinyu ngabhayelepi safi, lakini kwa kueli bhatakasiki. 15 Lakini mwenzi yaiaminilepi kabhokai na alotai. Kwa namna eyu, mhaja au ndhombho bhifungibhwalepi ni fiapo fya bhene. K'yara atukutili kwa amani. 16 Wimanyala bhuli kama ndala, huenda ilota kumwokola ngosibhu? Au wimanya bhuli kama ngosi, huenda ilotakumwola ndalabhu? 17 Khila mmonga tu aishi maisha kama Bwana akibhagabhili, khila mmonga kama K'yara akibhakutili bhene. Obho ni mwongozo wa nene kwa makanisa ghoha. 18 Ayele yataharibhu pakutibhu kuamini? Akolokujaribu kubhoka alama ya tohara ya muene. 19 Ayele yeywoha yhola yakutibhu mu imani ataharibhulepi wala yabelili kutahiribhwa kuyelepi matatizo. Kakujele ni matatizo ni kutii amri sa K'yara. 20 Khila mmonga abakilai mu wito kayele pakutibhu ni K'yara kuamini. 21 Wayele mtumwa wakati K'yara pakukutili? Ukolokujali kuhusu eyu. Lakini kama wibhuesya kuya huru, fuanyai naha. 22 Kwa mmonga yaikutibhwa ni Bwana kama mtumwa ni munu huru mu Bwana. Kama khela, yayele huru pakutibhu kuamini ni mtumwa wa Kristu. 23 Mmali kugholibhwa kwa thamani, henu mkolokuya bhatumwa bhanadamu. 24 Mhaja ni ndhombho bhangu, mu maisha ghoghoha khila mmonga watete twakutibhwai kuamini, tubakilai khela. 25 Henu, bhala bhoa ambabho bhabhabelili kugega kamwe, nujihe ni amri kuhoma kwa Bwana. Lakini nikabhaphela maoni ghangu kama nikiyele kwa huruma sa Bwana, sasiaminika 26 Henu nifikirila naha kwa ndabha ya usumbufu, ni kinofu ngosi abakilai kama kayele. 27 Ufungibhu kwa ndala ni kiapo kya ndobho? Kolokulonda uhuru kuhoma henu. Uyele huru kuhoma kwa ndala au ugegekibhu lepi? Ukolokulonda ndala. 28 Lakini kama ugegeli ufanyili lepi dhambi Na kama ndala agegekibhu lepi agegekibhu, afanyililepi hambi. Bado bhala bhigegana bhikabha masumbufu gha aina mbalimbali. Ninene nilonda nibhaepusyai aghu. 29 Lakini nikabhabhoka naha, mhaja ni ndhombho bhangu mudani ufupi. Tangu henu ni kuyendelela, bhla bhabhayele ni bhadala bhaishyai kama bhayehenabhu. 30 Bhoa bhabhayele ni huzuni bhakifuanyai kama bhayele bhayelepi ni huzuni, ni bhoa bhabhinuna khenu kyokyokhela, kama bhamiliki hee kyokyokhela. 31 Na bhoa bhabhishughulika ni ulimwengu, bhayelai kama bhashughuliki lepi nabhu. Kwa ndabha mitindo ya dunia yifikira muishu bhwaki. 32 Nilonda muyelai huru kwa masumbufu ghoa, ngosi yabelili kugega akajihusisha ni henu fafikamhusu Bwana, namna ya kumpendesya muene. 33 Lakini ngosi yagegili kajihusisha ni mambo gha dunia, namna ya kumpendesya mdalamunu, 34 agawanyiki ndala yabelili kugegekibhwa au bikira kajihusisha ni fhenu kuhusu Bwana, namna ya kujitenga katika mbhelhe ni mu roho. Lakini ndala yagegekibhu kajihusisha ni fhenu dunia, namna ya kumfurahisya ngosi munu. 35 Nijobha naha kwa faia ya yhomo mwayhomo, na mbhekalepi nteghu kwayhomo. Nijobha naha kwa khela ni haki, ili kwamba mwibhuesya kwibheka wakfu kwa Bwana bila kikwazo kyokyokhela. 36 Lakini kama munu ifikirila ibhuesyalepi kuntendela kwa heshima mwana wali bha muene, kwa ndabha ya hisia sa muene sejele ni nghofho sana, lekai ageganai ni muene kama kaganili. Siyo dhambi. 37 Lakini kama afuanyili maamuzi ghakutokugega, na kuyelepi haja ya lazima, na kama ibhuesya kutawala hamu ya muene ilokufuanya kinofu kama agegilepi. 38 Henu, ambayi akangega mwanamwali wa muene ifuanya kinofu, na yeywoha yhola ambayi ichagula kutokugega ilokufuanya kinofu zaidi. 39 Ndala afungibhu ni ngosi munu wakati ayele hai. Lakini kama ndala kafwai, ayele huru kugegekibhwa ni yuywoha yhola yaaganili, lakini katika Bwana tu. 40 Nakhona mu maamuzi ghayhoni ilotakuya ni furaha zaidi kama kaiishi kayele. Na nifikirila kuya ninene kabhele niyele ni Roho wa K'yara.