Sura ya
Mmonga wa yhomo paiya ni tatizo ni njini ithubutu kulota kwa mahakama gha wasio haki kuliko palongolo pa bhaumini? Mmanyililepi kuwa bhaumini bhilota kuuhukumu ulimwengu? Ni kama mwilota kuuhukumu ulimwengu, mwibhuesya lepi kuamula mambo ghaghabelili kuya gha muhimu? Mumanyili kuya tilokubhahukumu malaika? kwa kiasi gani zaidi, tibhuesya kuamula mambo gha maisha agha? Kama tibhuesya kuhukumu mambo gha maisha agha, kwandayakiki mwithubutu kupeleka mashitaka mbele ya bhabhiyemalepi mukanisa? Nijobha agha kwa aibu yayhomo. kuyelepi yayele ni busara miongoni mwayhomo wa kutosha kubheka mambi sawa kati ya ndongo ni ndongo? Lakini kama kaiyele henu, mwamini mmonga ilota kumahakama dhidi ya muumini yhongi ni mashitaka aghu ghibhekibhwa palongolo pa hakimu yaibelakuamini! Ukueli ni kwamba kuyele matatizo katikati ya bhakristo ghaghaletili tayari usumbufu kwa yhomo. Kwandayakiki nkulokuteseka kwa mabaya? Kwandayakiki mwiyedekhela kukofibhwa? Lakini mutendeli uovu ni kukofya bhangi, ni abhubai ni mhaja ni ndombho bhinyu! Mumanyilepi kwamba bhabhayelepi haki bhilota lepi kurithi ufalme wa K'yara? Nkolokuamini udesi, bhasalati, bhabhiabudu sanamu, bhazinzi, bhafiraji, bhalawiti, 10 bhefi, bhachoyo, bhalefi, bhanyang'anyi, bhatukanaji- kuyelepi miongoni mwa bhene yailokurithi ufalme wa K'yara. 11 Ni abhubai bhayele baadhi ya bhene ni muenga. Lakini nimali kutakasika, lakini nimalikuyosibhwa, lakini nnimali kutengwa kwa K'yara, lakini mufuanyili haki mbele sa K'yara mu lihina la Bwana Yesu Kristu ni kwa Roho wa K'yara watete. 12 “Fhenu fhoa ni halali kwanene,” Lakini si khila khenu kiyele ni faida. “Fhenu fhoa ni halali kwanene,” lakini nilotalepi kutawalibhwa ni kimonga cha efu. 13 “Kyakulya ni kwa ajili ya lileme, ni lileme ni kwa ajili ya kyakulya, lakini K'yara ilotakufiyasya fyoa. Mbhele ubhombibhu lepi kwa ajili ya ukahaba, badala yiaki, mbhelhe ni kwa ajili ya Bwana, ilotakuuhudumila mbhelhe. 14 K'yara amfufuili Bwana ni tete kabhele ilota kutufufula kwa nghofho sa muene. 15 Mumanyililepi kwamba mibhele yayhomo ujele muunganiko ni Kristu? Mwibhuesya bhuli kufibhosya fiungo fya Kristu nilota kufiunganisha ni kahaba? Yibhuesekanikalepi! 16 Mumanyilepi kwamba yaiungana ni kahaba ayele mbhele umonga ni muene? Kama andiko likijobha, “Bhabhele bhilotakuya bhele umonga.” 17 Lakini yaiungana ni Bwana uja roho imonga pamonga ni muene. 18 Mwiikhembhelai zinaa! “Khila dhambi yaakaifuanya munu ni kwibhala ni mbhele wa muene. Lakini zinaa, munu hutenda dhambi dhidi ya mbhelhe wa muene wayobhi. 19 Mumanyili kuya mibhele yayhomo ni hekalu la Roho mtakatifu, yaitama mugati mwayhomo, yhola ambayi mwapelibhu kuhoma kwa K'yara? mumanyilepi kwamba si muenga mwayhomo? 20 Kwamba mwagolibhu kwa thamani. Henu mumtukuzai K'yara kwa mibhele yayhomo.