Sura ya 5
Tupheliki taarifa kuwa kuyele zinaa miongoni mwa yhomo, aina sa zinaa ambayu iyelepi hata katikati ya bhanu bha mataifa. Tuyele ni taarifa kwamba mmonga wa yhomo igona ni ndala wa dadi munu. Ni muenga mwikisifu! Badala ya kuhuzunika? yhola yafuanyili naha ipaswa kubhosibhwa miongoni mwayhomo. Ingawa niyelepi pamonga ni muenga kimbhele lakini niyele ni muenga kiroho, nimalili kunhukumu muene yafwanyili naha, kama khela nayele. Pamwikutanika pamonga katika lihina la Bwana watete Yesu, ni roho yiangu ujele pala kama kwa nghofho sa Bwana watete Yesu, nimalili kumhukumu munu oyo. Nimalili kumkabidhi munu oyo kwa Shetani ili kwamba mbhele wa muene uharibibhwai, ili roho ya muene ibhuesyai kuokolibhwa mu ligono la Bwana. Majifuno ghayhomo sio khenukinofu. mumanyili lepi chachu kidogo yiharibu donge zima? Mwikisafishai muenga mwayhomo chachu ya muandi, ili kwamba muyelai donge lampya, ili kwamba muyelai nkate waupelili kuchachulibhwa. Kwa ndabha, Kristu, Mwana kondoo watete wa pasaka amalili kuchinjiwa. Henu tusherekelai karamu si kwa chachu ya muandi chachu ya tabia ibaya ni uovu. Badala yiaki, tusherekelai ni nkati wausopibhu lepi wa unyenyekevu wa kueli. Nayandiki mu barua ya nene kuwa mkolokuchangamana ni bhazinzi. 10 Niyelepi ni maana bhazinzi bha dunia eye, au na bhabhayele ni tamaa au bhanyang'anyi au bhabhiabudu sanamu kwa kutama patali ni bhene, basi ngaikabhapasa bhabhoka padunia. 11 Lakini henu nikabhayandikila kutokujichanganya ni yuywoha yhola yaikutibhwa mhaja au ndombho m Kristu, lakini iishi mu uzinzi au ambayi ni mwenye kutamani, au munyang'anyi, au mwabudu sanamu, au mtukanaji au mlevi. Wala mkolo kulya naku munu wa namna yhela. 12 Henu nilota kwiselesya bhuli kubhahukumu bhabhayele kwibhala ni kanisa? Badala yiaki, muenga mwabhahukumwihee bhabhayele mugati mu kanisa? 13 Lakini K'yara akabhahukumu bhabhayele kwibhala. “Mu mbhosyai munu mwovu miongoni mwayhomo.