Sura ya 4
Efe ndifyo munu atubhalangili tete, kama bhatumishi bha Kristu ni bhawakilishi bha siri sa ukueli sa K'yara. Katika ele, kakilondeka kwa uwakili ni kwamba bhayele bha kutumainibhwa. Lakini kwanene nene ni khenu kidebe sana kuya nihukumiwa ni muenga au hukumu ya kibinadamu. Kwa ndabha nikihukumu lepi hata nene na muene. Nihukumulepi nene na muene, eye iyelepi ni maana kuwa nene niyele ni haki. Ni Bwana yakanihukumu. Henu, mkolokutama hukumu juu ya lilyoha lhela kabla ya wakati, kabla ya kuhida kwa Bwana. ilotakuleta munuru mambo ghaghafihiki mugiza ni kufunula makusudi gha mioyo. Ndipo khila mmonga ilotakupokela sifa sa muene kuhomela kwa K'yara. Henu, kaka ni dada yangu, nene na muene ni Apolo nitumili kanuni ese kwa ajili ya yhomo. Ili kwamba kuhoma kwatete mwibhuesya kujifunza maana gha lusumu, “Kolokulota zaidi ya kakiyandikibhu.” Eye ni kwamba kuyele mmonga wa yhomo yaki yakiunila juu ya yhongi. Maana ni niani yaibhona tofauti kati ya muenga ni yhongi? Ni kiki kauyenaku kawapokili bure? Kamaumalikupokela bure, kwandayakiki mwikifuna kama mwaketili naha? Tayari myenafu fhoha ambafyo ngamwilonda! Tayari muyele ni utajiri! Muyandili kutawala - na kwamba mwimiliki zaidi ya tete tayhotho! Kueli, nikabhatakila umiliki unofu ili kwamba tumilikiai pamonga ni muenga. Kwa henu nidhani K'yara atubhekili tete mitume kama atuvasiri wa muishu mu mustari wa maandamano ni kama bhanu bhabhahukumibhu kukhomibhwa. Tuyele kama tamasha kwa ulimwengu, kwa malaika na kwa bhanadamu. 10 Tete ni bhajinga kwa ajili ya Kristu, lakini muenga ni bhabhayele ni hekima mu Kristu. Tu bhanyonge, lakinimuenga muyele ni nghofho. Mwiheshimibhwa, lakini tete tidharaulibhwa. 11 Hata saa eye tuyele ni njala ni kiu, tuyelepi ni nghofho, tiyele ni mapigo, kabhele tiyelepi ni pakuishi. 12 Tifuanya mbombo kwa bidii, kwa mabhokho ghayhotho ka bhene. Pathidharaulibhwa, tibalikibhwa, Wakati ptitesibhwa, tivumilila. 13 Patilighibhwa, tikelebhusya kwa upole, tiyele, ni tukakhona tibhalangibhwa kuwa kama kutawala ni dunia ni takataka kwa mambo ghoha. 14 Nujandikilepi mambo agha kubhaaibisya muenga, lakini kubhakerebhukila muenga kama bhana bha nene yanibhaganili. 15 Hata kama muyele ni bhalim makumi elfu mu Kristu, bhayelepi bha dadi bhingi kwa ndabha nijele dadi yhinu mu Yesu Kristu kuphetela injili. 16 Henu nikabhasihi mnigai nene. 17 Eyu ndiyo sababu namtumili kwa yhomo Timotheo, mpendwa wa nene ni muana mwaminifu mu Bwana. Ilotakubhakhombosya njela syangu mu Kristu, kama kanifundisya kila mahali ni khila kanisa. 18 Henu baadhi ya muenga bhikisifu bhikikheta, kana kwamba nihida lepi kwa muenga. 19 Lakini nilota kuhida kwa yhomo kitambo, kama Bwana akaganai. Ndipo nilotakumanya si malobhi gha bhene tu bhabhikisifu, lakini nilota kubhona nghofho sa bhene. 20 Kwa ndabha Ufalme wa K'yara wiyalepi mu malobhi bali mu nghofho. 21 Mwilonda kiki? Nihida kwa yhomo ni ndonga au kwa upendo ni katika roho ya upole?