Sura ya 3
Ni nene, kaka ni dada yangu, najobhili lepi ni muenga kama bhanu kiroho, lakini kama ni bhanu bha kimbhele. Kama ni bhana bhadebe mu Kristu. Nabhanywesili maziwa na si nyama, kwa ndabha mwayele lepi tayari kwa kulya nyama. Na hata henu muyelepi tayari. Kwa ndabha muenga mwakhona ni bha mbele. kwa ndabha wivu ni majifuno ghabonikile miongoni mwenu. Je, hamuishi kulengana na mbhele, na je, mwigenda lepi kama kawaida ya kibinadamu? Kwa ndabha mmonga ijobha, “Nikamfuata Paulo” Yhongi ijobha “Nikamfuata Apolo,” muishu lepi kama bhanadamu? Apolo ni niani? ni Paulo ni niani? bhatumishi bha yhola mwamini kwa khila ambayi Bwana ampelili jukumu. Nene napanda, Apolo akasopili masi, lakini K'yara akuzili. Henu, si ya kwelili wala yasopili masi ayele kyokyokhela. Lakini ni K'yara yaikuza. Henu yaipanda ni yasopili masi bhoa ni sawa, ni khila mmonga ilota kupokela ujira wake kulengana ni mbombo ya muene. Kwa ndabha tete tu bhatitenda mbombo bha K'yara, muenga ni bustani ya K'yara lijengo la K'yara. 10 Kutokana ni neema ya K'yara yanipelibhu kama mjenzi mbaha, naubhekili msingi, ni yhongi ijenga panani pa muene. Lakini munu ayele makini jinsi kaijenga panani pa muene. 11 Kwa ndabha ayelepi yaibhuesya kujenga msingi bhongi zaidi ya waijengibhu, ambabhu ni Yesu Kristu. 12 Henu, kama mmonga wa yhomo ajengili panani pa muene kwa dhahabu, hela, maganga gha thamani, mabhehe, manyasi, au mathondo, 13 Mbombo ya muene yilota kufunulibhwa, kwa muanga wa pamusi wilota kudhihirishwa ni muoto. Muota wilota kujaribu ubora wa mbombo wa khila mmonga kyafuanyili. 14 Kama kyokyokhela munu kyajengili kitabaki, muene ilokupoela zawadi. 15 Lakini kama mbombo ya munu ikiteketela kwa muoto, ilota kukabha hasara. Lakini muene ilota kuokolibhwa, kama fhela kuyepuka mu muoto. 16 Mumanyilepi kujha muenga ni hekalu lya K'yara ni ndabha roho gha K'yara itama mugati mwa yhomo? 17 Tivai munu akaliharibu lihekalu lya K'yara, K'yara ilota kumharibu munu yhola. Kwandabha hekalu lya K'yara ni takatifu, na hwiyo ni muenga. 18 Munu akalokhwidanganya tivai yeywoha yhale miongoni mwayhomo udhani ayele ni hekima katika nyakati ese, ayele tivai, “Mjinga” ndipo ilokuya ni hekima. 19 Kwandabha hekima ya dunia eye ni ujinga palongolopa K'yara kwandabha ujandikibhu, “Bhakakamula bhabheyele ni hekima kwa hila sya bhene.” 20 ni kabhele “Bwana imanya mawazo ya bhabhayele ni busara ni batili” 21 Henu munu akolokwifuna bhanadamu! Kwandabha fhenu fyoha ni f'ayhomho. 22 Tivai ni Paulo, au Apolo, au kefa, au dunia, au maisha au kifo au fhenu fafiyele, au fafilota kuya fyiha ni fayhomho. 23 Ni muenga ni bha Kristu ni wa K'yara.