Sura ya 2
Panahidili kwa muenga bhakaka ni bhadada bhangu, nahidili lepi kwa malobhi gha ushawishi ni hekima kama nahubiriri kueli yafihiki kuhusu K'yara. Naamwili kutokumanya kyokela panayele miongoni mwa yhomo isipokuwa Yesu kristu, ni bhebhe wausulubibhu. Na nayele muenga mu udhaifu, ni katika bhuoga, ni mu kutetemeka sana. Ni ujumbe wa nene ni kuhubiri kwa nene kwayelepi mu maneno gha ushawishi ni hekima. Badala yiaki, yhayele katika kundhihirisha roho ni nghofho, ili kwamba imani ya yhomo ikolo kuya mu hekima ya bhanadamu, bali katika nghofho ya K'yara. Henu tilongela hekima miongoni mwa bhanu bhazima, lakini si hekima ya dunia eye, au ya bhatawala bha nyakati ese, ambabho bhabhilota. Badala yiaki, tilongela hekima ya K'yara mu ukueli waufihiki, hekima yaifihiki ambayu K'yara achaguili kabla ya nyakati sa utukufu watete. Ayelelepi yeywoha yhola wa watawala bha nyakati ese yamanyili hekima eye, kama ngabhaimanyili mu nyakati sela, ngabhansulubishi lepi Bwana wa bhutukufu. Lakini kama ikiyandikibhu, “Mambo ambagho ghayele lepi lihu lighabhuene, ghayelepi mbolokoto ighabhuene, mawazo ghakufikiri lepi, mambo ambagho K'yara aghaandalili kwa ajili ya bhala bhamganili muene.” 10 Agha ni mambo ambagho K'yara aghafunuili kwatete kupetela Roho, Kwa ndabha Roho yichunguza kila khenu hata mambo gha mugati ya K'yara. 11 Kwa ndabha niani amanyili mawazo gha munu, isipokuwa roho ya munu mugati mwa muene? Hivyo kbhele ayelepi yamanyili mambo gha mugati mwa K'yara, isipokuwa Roho ya K'yara. 12 Lakini tayopilili lepi roho ya dunia, lakini Roho ambajhe ihomela kwa K'yara, ili kwamba tibhuesyai kumanya kwa uhuru mambo ghatupelibhu ni K'yara. 13 Tijobha mambo agha kwa malobhi ambagho hekima ya muene nu yibhuesya lepi kufundusya, lakini ambayu Roho yikatufundisya. Roho yitafsiri malobhi gha kiroho kwa hekima ya kiroho 14 Munu yayele lepi wa kiroho iyopa lepi mambo ambaghu ni gha Roho wa K'yara, kwa ndabha aghu ni upuuzi kwa muene. Ibhuesya lepi kughamanya kwa ndabha ghitambulibhwa kiroho. 15 Kwa yhola wa kiroho ihukumu mambo ghoha. Lakini ihukumiwa ni bhangi. 16 “Ni niani ibhuesya kughamanya mawazo gha Bwana, ambayi ibhuesya kumfundisya nuene?” Lakini tuyele ni mwazo ya Kristu.