Sura ya 12
Kuhusu kalama sa rohoni, kaka ni dada bhayangu nilondahee mdulai kumanya. Mmanyili ya kuwa pamwayele bhapagani mwalongosibhu kufuata sanamu sasibelili kulongela, ki njela syoasela mwalongosibhu nasu. Kwa elu, nilona mmanyai kuwa ayehee yuyuoa yhola yainena kwa Roho wa K'yara nikijobha, “Yesu alaanibhu.” Ayehee yuyuoayhola yailota kujobha, “Yesu ndo Bwana,” kaibelili kuya kwa Roho ntakatifu. Basi kuyee ni kalama tofauti tofauti, bali Roho ndo ndo muene yhola. Na kuyee huduma tofauti, bali Bwana ndo muene yhola. Na kuyee ni aina sibhele sa mbhombho, kakiyele K'yara ndo muene yhola yaibhombha mbhombho syoa kup'etela bhoa. Basi kila mmonga ipelibhwa ufunuo wa Roho kwa faida ya bhoa. Mana munu mmonga apelibhu ni Roho lilobhi la hekima, ni yhongi lilobhi la maalifa kwa Roho yhola yhola. Kwa yhongi akampela imani kwa Roho muene yhola, ni kwa bhamana kalama ya kuponya kwa Roho mmonga. 10 Kwa bhamana matendo gha nghofo, ni bhamana unabii. Ni kwa bhamana ubhuezo wa kunpambanula Roho, yhongi aina mbalimbali ya lugha, ni kwa yhongi kutafusili lugha. 11 Kakiyele Roho ndo yholayhola yaibhomba mbhombho ese syoa, kumpela kila munu kalama kwa kadili ya uchaguzi wa muene yumuene. 12 Kwa mana kutya kabhele mbhele ummonga, nabhu unafiungo fingi, ni fiungo fyoa ndo fya mbhele bhola, khekhu kabhele ni Kristu. 13 Kwa mana kup'etela Roho mmonga tete tabhoa tabatizibhu kuyambhele umonga, kujobhela tuye bhayaudi au bhayunani, kujobhela tuye bhatumwa au hulu, ni tabhoa tunywesibhwai Roho mmonga. 14 Kwa mana mbhele si kiungo kimonga, bali fingi. 15 Ikayelai kigolo kilajobha, “kwa ndabha nene so kibhoko, nene si sehemu ya mbhele,” Efu yifuanyahee yisiyi sehemu ya mumbhele. 16 Ni ikayelai mbholokhoto lilajobha, “kwa kuwa nene na lihu lepi, nene si sehemu yambhele,” 17 eyu yifuanya khotokuya ulaya lihu, ngakuyendaku kwa kup'elekela? kutya mbhele bhuowa ukayelai mbholokhoto ngakuyendaku kwa kunusya? 18 Kakiyele K'yara abhekili kila kiungo kya mbhele mahali paki kutya kaapangili muene. 19 Ni kutya fyoa ngafiyele kiungo kimonga, mbhele nganyele ndaku? 20 Efu henu fiungo fingi, kakiyele mbhele ummonga. 21 Lihu libhwesya lepi kulijobhela kibhoko, “Niyelepi ni haja ni bhebhe.” Wala mutu wibhwesyalepi kuujobhela magolo, niyee ni haja ni muenga.” 22 Kakiyele fiungo fya mumbhele fyafibhonekana kuya ni heshima kidogo fihitajika zaidi. 23 Ni fiungo fya mbhele fyatizanila fiye ni heshima kidogo, tukafipela heshima zaidi, ni fiungo fya yhoti fyafibelili kuya ni mvuto fiyele ni unofu zaidi. 24 Ni henu fiungo fya yhoto fyafiyele ni mvuto fiyele hee ni haja kupelibhwa heshima, kwa kuwa tayari fiyele ni heshima. kakiyele K'yara afiunganisi fiungo fyoa pamonga, na afipelili heshima zaidi fhela fafibelili kuheshimibhwa. 25 Akhetili ekhu ili pasiyi mgawanyiku kup'etela mbhele, bali fiungo fyoa fitunzanai kwa upendo wa ummonga. 26 Ni wakati fiungo kimonga kikalamalai, fiungo fyoa filamala kwa pamonga. Au wakati kiungo kimonga kikaheshimiwai, fiungo fyoa fihobholelai kwa pamonga. 27 Henu muenga ndo mbhele wa Kristu, ni kiungo kila kimonga ki kyene. 28 Ni K'yara abhekili kup'etela mulikanisa hosi mitume, pili manabii, tatu bhalimu, kabhele bhala bhoa bhabhitenda matendo mabhaa, kabhele kalama sa uponyaji, bhala bhabhisaidila, bhala bhifuanya mbhombho ya kulongosya, ni bhoa bhabhayele ni aina mbalimbali sya lugha. 29 Ko tete tabhoa ta mitume? Tete tabhoa ni manabii? tete tabhoa tabhalimu? Ko tete tabhoa tifuanya matendo gha miujiza? 30 Ko tete tabhoa tuye ni kalama ya uponyaji? tete tabhoa tilongela kwa lugha? Tete tabhoa titafusili kwa lugha? 31 Mlondai sana kalama sasiyele sibhaa. Nani nilabhalasya njela ya iyele inofu kuzidi.