Sura ya 13
Tujobhai kuya ninena kwa lugha sa bhanadamu ni sa malaika. Kakiyele kutya ni dulili upendo, niyele shaba yayilela au upatu wa wivuma. Ni ndabha niyele ni kalama ya unabii ni ufahamu wa kueli sa sifighibhu ni maalifa, ni kuwa niyele ni imani ya kuhamisya kid'onda. Kakiyele ikayelai nidulili upendo, nene khenu hee. Ni tujobhelai ndabha nipisya miliki jha nene jhioha ni kubhalesya bha b'onji ni kujha nikabhuh'omesya mb'el'e bhuangu ili nihomibhwayi ni kunyanyibhwa muoto. Lakini kama nidulili luganu jhikanitangalila lepi khenu. Luganu lwisindamala ni kutangatila. Luganu lwikitufya lepi au kwifuna. Kijhelepi kiburi au bhupasioli. Bhwilonda lepi mambo gha muene, wibhonalepi bhuchungu manyata, bhwala bhwibhalangalepi mabhibhi. Bhwihobhokela lepi bhudhalimu. Badala jhiake, bhwihobhoka mu bhukweli. Luganu lwisindmala mambo ghoha, bhwikiera mambo ghoha bhujhe ni bhujasiri bhuoha mu mambo ghoha, ni kusindamala mambo ghoha. Luganu lwisindwa lepi. Ikajhiajhi bhujhe bhunabii, bhuoha bhwip'eta. Ikajhiajhi lugha, sibetakuleka. Ikajhiajhi kujha ni maarifa, ghibetakul'ota. Kwa kujha tumanyili kwa sehemu na twibhomba bhunabii kwa sehemu. 10 Lakini pajhihida hela jha jhikamiliki, jhela jhajhibeli kujha kamili jhibeta kulota. 11 Bhonijhi ne muana, najobhili kama muana, ifikirireghe kama muana, niamuleghe kama muana. Bho nijhele ne n'nyuluala, nabhekhili patali ni nene mambo gha bhuana. 12 Kwa kujha henu twilola kama kiobho, kama sura mu ngisi, lakini wakati bhola twibetakubhona mihu kwa mihu. Henu nimanyili kwa sehemu, lakini bhwakati bhola nibetakumanya nesu kama ni nene kyanimanyikene nesu. 13 Lakini henu mambo agha madatu ghitamisya: Imani, tumaini lya lihida, ni luganu. Lakini lya lijhele libhaha nesu jha agha ndo luganu.