Sura ya 14
Mubhulondayi luganu ni kunoghela nesu karama sya roho, zaidi nesu mubhwesiajhi kuhomesya bhunabii. Ndabha muene jha ijobha kwa lugha ijobhalepi ni bhanu bali ijobha ni K'yara. Ndabha ajhelepi jhaijhelebhwa ndabha ijobha mambo ghaghakifighili mu roho. Lakini muene jhaihomesya bhunabii, ijobha ni bhanu ni kubhajenga, kubhapela muoyo, ni kubhafariji. Muene jha ijobha kwa lugha ikwijenga muene, lakini muene jha ihomesya bhunabii akalijenga likanisa. Henu ninoghel muenga mwebhoha munenajhi kwa lugha. Lakini zaidi jha aghu, ninoghela muhomesiajhi bhunabii. Muene jhaihomesya bhunabii ndo mbaha kuliko muene jha ijobha kwa lugha (labda ajhiajhi ghwa kutafsiri), ili kwamba likanisa libhwesiajhi kujengibhwa. Lakini henu, kaka ni dada bhangu, nikahidayi kwa muenga ni kujobha kwa lugha, nibetakubhafaidila kiki muenga? nihotola lepi, isipokujha nijobha namu kwa njela jha ufunuo, au kwa njela jha maarifa, au bhunabii, au kwa njela jha lifundisu. Ikajhiajhi fenu fyafibeli kujha ni bhuomi kama filimbi au kinubi fikabelayi kuhomesya sauti syasijhele ni tofauti jhibeta kutambulika bhuli, khenu kaelekhu kikinibhwa? Kwa ndabha jhikajhelayi baragumu betakuhomesya sauti jhajhibeli kumanyikana, ni kwa namna jhel'eku munu ibeta kumanya jha kujha ndo muda ghwa kwiandala kwa vita? Fefuefu ni muenga. Mkahomesiajhi kwa lumilu lilobhi lya libelikujha dhahiri, ndo namna jhelekhu munu ibeta kujhelebhwa kyamwijobha? Mwibetakujha mwilongela, na ajhelepi jhaibetakubhajhelebhwa. 10 Ijhelepi shaka kujha kujhe ni lugha simehele nesu paduniani, na ajhelepi hata jhimonga jhajhibelikujha ni maana. 11 Lakini ikajhiajhi nimanyilepi maana jha lugha, nibetakujha ne n'hesya ghwa muene jha ijobha kwa lugha, ni muene jha ijobha ibetakujha n'hesya kwa nene. 12 Mebhu ni muenga. Kwa kujha mwinoghela nesu kulola bhuthihirisu bhwa roho, mulondajhi kujha munoghelayi nesu kulijenga likanisa. 13 Nahu, muene jha ijobha kwa lugha na asomajhi kupelibhwa kutafsiri. 14 Kwa ndabha nikas'okayi kwa lugha, roho jhanene jhis'oma, lakini luhala lwangu lujhelepi ni matunda. 15 Nikhetayi khikhi? Nibetakusoma kwa roho jhangu. Lakini kabhele nibeta kus'oka kwa luhala lwangu. Nibetakujhemba kwa roho jhiangu, na nibetakujhemba kwa luhala lwangu kabhele. 16 Kama ndo mebhu, ukan'tufiajhi K'yara kwa roho, muene jhaajhele n'hesya ibetakujhedeka bhuli “Amina” pawihomesya kabhombesilu, kama ijhelebhwalepi gha wijobha? 17 Ndabha bhukweli bhebhe ghwibhombesya kinofu, lakini jhola ijengibhwa lepi. 18 Nikambombesya K'yara kwa ndabha nijobha kwa lugha nesu jha muenga mwebhoha. 19 Lakini mu kanisa heri nijobhayi malobhi mahanu kwa bhufahamu bhwa nene ili nikabhajhi kubhamanyisya bhamana, zaidi jha kujobha malobhi elfu kumi gha lugha. 20 Kaka ni dada jhangu, musijhi bhana mu kufikiri kwa muenga. Badala jhiake, kuhusiana ni bhuofu, mujhelayi kama bhana bhadebe. Lakini mu kufikiri kwa muenga mukajhelayi bhanu bhazima. 21 Jhilembibhu mu sheria, “Kwa bhanu bha lugha samana ni kwa milomo ghya bhahesya nibetakujobha ni bhanu abha. Bhwala hata naha bhibetalepi kunip'eka,” ijobha Bwana. 22 Naha, lumilu ndo ishara, sio kwa bhiamini, bali kwa bhabelikukiera. Lakini kupisya unabii ndo ishara, sio kwa bhabeli kukiera, bali kwa ndabha jha bhabhikiera. 23 Agha, ikajhiajhi likanisa lyoha libhonganiki pamonga ni bhoha bhajobhayi kwa lugha, ni bhahesya ni bhabhabeli kukiera bhajhingili, je, bhibhwesyalepi kujobha kujha mujhe ni wazimu? 24 Lakini ikajhiajhi mwebhoha mwihomesya unabii ni jhaabelikukiera au n'hesya akajhingila, ibeta kushawishibhwa ni ghoha ghaibetakupeleka. Ibeta kuhukumibhwa ni ghoha ghaghijobhibhwa. 25 Siri sya muoyo bhwa muene ngasifunulibhu. Matokeo ghake, ngaabinili kifudifudi ni kumwabudu K'yara. Ngaajhedekili kujha K'yara ajhe pagati pa tete. 26 Khelekhu kyakikyesya henu, kaka ni nd'omb'o bhangu? Pamwibhonene pamonga, kila mmonga ajhe ni Zaburi, mafundisu, mafunulibhu, lugha au tafsiri. Mubhombayi khila khenu ili kwamba mulijengayi kanisa. 27 Kama jhejhioha jha ijobha kwa lugha bhajhelayi bhabhele au bhadatu, ni khila mmonga mu zamu. Ni khila munu atafusirijhi kyakijobhibhu. 28 Lakini kama ajhelepi munu ghwa kutafsiri, basi khila mmonga bhabhi atamayi kinunu mugati mu kanisa. Basi khila mmonga alongelayi muene ni kwa K'yara. 29 Ni manabii bhabhele au bhadatu bhajobhayi kwa lugha, ni bhamana bhap'olek'esiajhi kwa kupambanula kyakyajobhibhu. 30 Lakini jhaatamili akafunulibhwajhi lijambo mu huduma, jhola ambajhe ajobheghe na agudamayi. 31 Kwakujha khila mmonga bhinu ibhwesya kuhomesya bhunabii bhwa muene umonga badala jha bhongi ili kwamba khila mmonga abhwesiajhi kwimanyisya ni bhoha bhabhwesiajhi kupelibhwa muoyo. 32 Kwa kujha roho sya manabii sijhele pasi pa bhulolesi bhwa manabii. 33 Kwa kujha K'yara sio K'yara ghwa machafuko bali ghwa imani. Kama kyajhijhele ku makanisa ghoha gha bhaamini, 34 Jhilondeke bhadala bhatamayi kinunu mu kanisa. Kwa kujha bhiruhusibhwa lepi kulongela. Badala jhiake, bhilondeka kujha mu bhunyenyekevu, kama kabhele sheria kyajhijobha. 35 Kama kijhele kyokyoha bhinoghela kwimanyisya, basi bhabhakhotayi bhagosi bhabhi kunyumba. Kwa kujha soni kwa n'dala kulongela mu kanisa. 36 Je lilobhi lya K'yara lyahomili kwa muenga? Je, libhafikili muenga tu? 37 Kama munu akibhuene kujha ndo nabii au bhwa mu roho, jhilondeka aghamanyayi mambo ghanikabhale mbela jha kujha ndo malaghisu gha Bwana. 38 Lakini kama amanyilepi agha, mundekayi asimanyikibhu. 39 Henu, kaka ni bhal'ombo bhangu, mulandayi nesu kuhomesya unabii, na musin'besi munu jhejhioha kujobha kwa lugha. 40 Lakini mambo ghoha ghabhombekayi kwa unofu ni kwa bhutaratibu.