Sura ya 15
Henu nikabhakhombosya, bhakaka ni bhadada, panani pa injili jhanabhahubiriri, ambajho mwajhipokili ni kujhema nayo. Kwa injili ejhe muokolibhu, kama mwibetakulikamilila kinofu lilobhi lya nabhahubiriri muenga, isipokujha mulikyerajhi mebhu. Kama hoti kyanajhipokili kwa bhumuhimu naletili kwa muenga kama kyajhijhele: Kwamba kutokana ni maandiku, Kristu afuili kwa ndabha jha dhambi sya tete, Kutokana ni majhandiku asyelibhu, ni kujha afufuiki ligono lya tatu. Ni kwamba an'homili kefa, kabhele kwa bhala kumi ni bhabhele. Kabhele abhahomili kwa wakati umonga bhakaka ni bhadada zaidi jha miatano. Bhingi bhabhi bhakona bhaomi, lakini baadhi jha bhene bhagonili lugono. Kabhele an'homili Yakobo, kabhele mitume bhoha. Mwisho ghwa ghoha, anihomili nene, kama vile kwa muana jhaahogoliki mu wakati bhubhuene lepi. Kwa kujha nene ne n'debe kati jha mitume. Nilondekalepi kukutibhwa mtume kwandabha nalitesisi likanisa lya K'yara. 10 Lakini kwa neema jha Kyara nijhele kama kama kyanijhele, ni neema jha muene kwa nene jhajhelepi mebhu. Badala jhiake, nabhombili bidii kuliko bhoha. Lakini jhajelepi nene, bali neema jha K'yara jhajhijhele mugati mwa nene. 11 Henu kama nene au bhene, twihubiri naha na twikiera naha. 12 Henu kama Kristu ahubiribhu kama jhaafufuiki kwa bhafu, iwejhe baadhi jha muenga mujobhayi bhujhelepi bhufufuo bhwa bhafu? 13 Lakini kama bhujhelepi bhufufuo bhwa bhafu basi hata Kristu kabhele afufuiki lepi. 14 Ni kama Kristu afufuikilepi, nahu mahubiri gha tete ndo pat'op'o, ni imani jha muenga pat'op'o. 15 Na tubhonekene kujha mashahidi bha udesi kumhusu K'yara, kwa ndabha twan'shudili K'yara kinyume, kujobha amfufuili Kristu, wakati amfufuili lepi. 16 Kama jhikajhelayi bhafu bhifufulibhwa lepi, Yesu ni muene basi afufulibhu lepi. 17 Ni kama Kristu afufulibhulepi, imani jha jhomu mebhu na mwakona mujhe mu dhambi sya jhomu. 18 Nhu, bala bhabhafuili kwa Kristu ni bhene bhajhanganuli. 19 Ikajhiajhi kwa maisha agha ghene tujheni bhujasiri kwa wakati bhwa wihida mugati mwa Kristu, bhanu bhoha, tete tukabhahurumila zaidi jha bhanu bhoha. 20 Lakini henu Kristu afufuiki kuhoma kwa bhafu, matunda gha kubhuandu gha bhala bhabhafuili. 21 Kwa kujha kifo kyahidili kup'etela mwanadamu, bhufufuo bhwa bhafu. 22 Kwa kujha kama bha Adamu bhoha bhifwa, nahu, kabhele kwa Kristu bhoha bhibeta kujha bhaomi. 23 Lakini khila mmonga mu mpango bhwa muene: Kristu, matunda gha kubhuandu, ni kisha bhala bhabhajhele bha Kristu bhibeta kubhombibhwa bhaomi wakati bhwa kuhida kwa muene. 24 Ndipo pawibeta kujha mwisu, pala Kristu paibeta kukabidhi bhufalme kwa K'yara dadijhitu. Ejhe ndo pala paibeta kukomesya bhutawala bhuoha ni mamlaka ghoha ni nghofu. 25 Kwa kujha lazima atabhwalayi mpaka paibetakubheka bhaadui bha muene bhoha pasi pa njayu sya muene. 26 Adui ghwa kumwisu kuharibibhwa ni kifo. 27 Kwa kujha “abhekili khila khenu pasi pa njayu sya muene.” Lakini pajhijobha “abhekili khila khenu,” ndo bhuesi kujha ejhe jhihusisha lepi bhala bhabhabhekili khila khenu pasi pa muene. 28 Bho fenu fyoha fibhekibhu pasi pa muene, kabhele muana muene ibetakubhakibhwa pasi pa muene. Ejhe jhibeta kuhomela ili kwamba K'yara dadi ajhiajhi ghoha mu fyoha. 29 Au kabhele bhibeta kubhomba kiki bhala bhabhabatisibhu kwa ndabha jha bhafu? Kama bhafu bhifufulibhwa lepi nesu kwandajhakhikhi kabhele bhibatisibhwa kwa ndabha jha bhene? 30 Na kwa ndabha jhakiki tujhe mu hatari khila lisaa? 31 Kaka ni bhal'omb'o bhangu, kup'et'ela kwitufya kwa nene kwa muenga, ambajho nijhenajhu kwa Kristu Yesu Bwana bhitu, nitangasya naha: Nifwa khila ligono. 32 Jhikanifaidila khiki, mu mtazamo bhwa mwanadamu kama nakhomene ni bhanyama bhakali okhu Efeso, kama bhafubhifufulibhwalepi? “Lekayi basi tuliajhi ni kunywa, kwa kujha kilabhu twifwa.” 33 Musikofibhu: Makundi mabhibhi ghijhonanga tabia jhinofu. 34 “Mujhelayi ni kiasi! Mutamayi mu haki! musijhendeleli kubhomba dhambi. Kwa kujha baadhi jha muenga mujhelepi ni maarifa gha K'yara. Nijobha naha kwa soni jha muenga. 35 Lakini munu jhongi ibetakujobha, “Namna jhelekhu bhafu bhifufulibhwa? Ni bhene bhibeta kuhida ni aina jhelekhu jha mb'el'e?” 36 Bhebhe ghwe n'jinga nesu! Khela kyaupandili kibhwesyalepi kujhanda kukhola isipokujha kufwa. 37 Ni khela kyawipanda sio mb'el'e ambabho wibetakujha, bali ndo mbeyu jhajhichipuili. Jhibhwesyakujha ngano au khenu khenge. 38 Lakini K'yara ibetakujhip'ela mb'el'e kama kyawigana, nu mu khila mbeyu mb'el'e ghwa muene. 39 Mibhele ghioha ghiwaninganalepi. Isipokujha, kujhe ni mb'el'e bhwa umonga bhwa mwanadamu, ni mb'el'e bhwamana bhwa mnyama, ni mb'el'e bhongi bhwa fidege, ni mb'el'e bhongi bhwa somba. 40 Kabhele kujha ni mibhele ghya kumbinguni ni mibhele ghya paduniani. Lakini bhutukufu bhwa mibhele ghya kumbinguni ndo aina jhimonga ni bhutukufu bhwa paduniani bhongi. 41 Bhujhele utukufu umonga bhwa lijobha, ni bhutukufu bhongi bhwa mwesi, ni bhtukufu bhongi bhwa mato'do. Kwa kujha litono limonga litofautiana ni litondo l'enge mu bhutukufu. 42 Nahu ndo kyaujhele kabhele bhufufuo bhwa bhafu. Kyakipandibhwa kiharibika, na kyakimela kiharibikalepi. 43 Kipandibhu mu matumizi gha kawaida, kyakimelibhwa mu bhutukufu. Kipandibhu mu bhudhaifu, kimela mu nghofu. 44 Kipandibhu mu mb'el'e ghwa asili, kimela mu mb'el'e ghwa kiroho. Kama kujhe ni mb'el'e ghwa asili, kujhe ni mb'el'e ghwa kiroho kabhele. 45 Kabhele jhilembibhu, “Munu ghwa kuanza Adamu abhombiki roho jhajhiishi.” Adamu ghwa kumwisu abhombiki roho jhajhikeka. 46 Lakini bhwa kiroho ahidilepi hoti bali ghwa asili, ni kabhele ghwa kiroho. 47 Munu ghwa kuanza ndo ghwa dunia, atengenesibhu kwa mad'opi. Munu ghwa bhubhele ihomela kumbinguni. 48 Kama vile munu jha abhombibhu kwa mad'opi, naha kabhele bhala bhabhabhombibhu kwa mad'opi. Kama vile munu ghwa kumbinguni kyaajhele, naha kabhele bhala kumbinguni. 49 Kama ambavyo kyatup'endili mfano ghwa munu ghwa mad'opi, tubeta kup'enda kabhele mfano ghwa munu ghwa mbinguni. 50 Henu tubhajobhela, kaka ni bhal'omb'o bhangu kujha mb'el'e ni damu fibhwesyalepi kubhurithi bhufalme bhwa K'yara. Bhwala bhwakuharibika kurithi bhwa kutokuharibika. 51 Langayi! Nikabhajobhela muenga sirijha bhukweli: Twibetalepi kufwa bhoha, bali twebhoha tubeta kubaadilisibhwa. 52 Twibeta kubadilisibhwa mu wakati, mu kufumba ni kufumbula kwa lihu, tarumbeta jha kumwishu, kwa kujha tarumbeta jhibetakulela, ni bhafu bhibeta kufufulibhwa ni hali jha kubhela kuharibika, na twibeta kubadilisibhwa. 53 Kwani obho bhwa kuharibika lazima ufwalayi bhwa kubela kuharibika, ni obho bhwa kufwa lazima ufwalayi bhwa kubela kufwa. 54 Lakini bhwakati obho bhwa kuharibika ukufwatikibhwajhi bhwa kubela kuharibika, ni obho bhwa kufwa ukafwalayi bhwa kubela kufwa, ndo pawibetakuhida msemo ambabho ujhandikibhu, “Kifo kimilibhu mu bhushindi.” 55 “Kifo, ushindi bhwa jhobhi ujhendaku? kifo, ujhendaku uchungu bhwa jhobhi?” 56 Bhuchungu bhwa kifo ndo dhambi, ni nghofu jha dhambi ndo sheria. 57 Lakini kubhombesya kwa K'yara, jhaakatupela tete ushindi kup'et'ela Bwana bhitu Yesu Kristu! 58 Henu, bhaganwa kaka ni bhal'ombo bhangu, mujhelayi mukangamele na musijhimbisibhu. Daima mujhibhombayi mbombo jha Bwana, kwa ndabha mumanyili kujha mbombo jha muenga kwa Bwana jha mebhu lepi.