14
Din Inkarin Diyos Ay Kasinan Bindisyonan Din Ipogaw Na
Dakayo ay Israelita, sagongen yo si Yahweh ay Diyos yo, tan din basbasol yo di begew sin ligat yo. Mantaoli kayo koma en Diyos et ikararag yo na en sisya, “Linisam kod din basbasol mi ya awatem koma nan kararag mi ta say idaydayaw mis sik-a ay say daton mi. Adi makaisalakan din taga-Assyria en dakami ya enggay magay kabayo mi. Isaldeng mi ay manaydayaw si didiyosen ay inamag mi, tan sik-a di pankamangan di naolila.”
Kanan Diyos, “Agasak to si daida sin kinasukir da et ipailak di naimposoan ay layad ko, tan nakaan din bonget ko en daida. Maiarigak si dono sin Israelita et mansabong da ay kaman kalalily ya manlamot da ay kaman din kakaiw ed Lebanon. Omando din pingi da et mapteng di kailaan da ay kaman olivo, yan manseng-ew da ay kaman din kaiw ay sidro ed Lebanon. Mantaoli dan sak-en et ayowanak kasin daida. Gomabay dan to ay kaman pagey ya manlames da ay kaman obas. Madamdamag da ay kaman din arak ed Lebanon. Sino pay di pakasapolan di taga-Israel si didiyosen yan wadaak ay mangidawat sin kedawen da ya mangayowan en daida? Maiarigak si magabay ay bebe ay panlidoman da. Sak-en di kapoan di am-in ay bindisyon da.”
Din nalaing, maawatan ya patgan da koma din naisolat isna. Tan doritso ya kosto di danan ay itdon Diyos, pandanan di nalinteg ngem kaisokbaan di managbasol.