Joel
Maipanggep Sin Libro Ay Nay
Naey di insolat Joel ay esa ay mamadton Diyos. Sin timpo na, mayat di biyag di man-ili ed Juda tan bininbindisyonan Diyos si daida, ngem neyneyna et inmaddawi dan Diyos ya baken naimposoan di nanaydayawan da en sisya, isonga inbaan Diyos di ad-ado ay dodon ay nanadael sin molmola ya inpasaldeng na abe din odan. In-arig Joel din dodon sin sosoldadon Diyos yan inbaga na ay da nay ay kaeegyat ay napasamak et sinyal ay wadan to di nakarkaro ay panosaan Diyos sin kaipoipogaw mo adi dan manbabawi. Binagbagaanas daida ta ibabawi dan lawa ay am-amagen da ta pakawanen ya kasin bindisyonan Diyos si daida. Inbaga na abe din inkarin Diyos ay wadan to di timpo ay pangibaaan Diyos sin Ispirito na sin am-in ay ipogaw (2:28).
Din Linaona
Din pamagbagan Joel begew sin inmalian di dodon 1:1–2:27
Din panggepen Diyos ay amagen sin tapin di agew 2:28–3:21
1
Din Dinadael Di Kadodododon
(1:1-12)
Siya na di inpaibagan Diyos en Joel ay anak Petuel. Dengngen yo nan ibagak, dakayo ay nankakay ya am-in ay ipogaw isnan Juda. Nemnemen yo kod mo waday kaman nina ay napasamak sin timpo yo ono sin timpon di aap-o yo. Dad-aten yo sin aan-ak yo ta dad-aten da sin aan-ak da ya dad-aten abe din aan-ak da sin mais-isned en daida. Nansosokat day dodon ay nanadael sin mola. Din binay-an di namangpango yan inabos din naiskat. Bomangon kayo ay makabeteng! Man-oga kayo, tan enggay nadadael din obas ay amagen da komas baro ay arak.
Kaman esa ay nasyon di nanadael sin ili tako. Napigsa da ya adi da kabilang. Matadem din bab-a da ay kaman saong di layon. Ginolpi da ay dinadael din mola tako ay obas. Kinibikiban da abe din kaiw tako ay igos. Ginotlo da din pingi da ya inokisan da et enggay kinmilat da. Manladingit kayo koma ay kaman di esay balasang ay nanbabados sako ay mangipaila sin sakit di nemnem na gapo ta natey din mangasawa koma en sisya. Magay bakakew ya arak ay maidaton sin Timplo, isonga manladingit din papadi ay mansilsilbin Diyos. 10 Kaman aben manladingit din lota, tan nadadael din papayew ya din maani isdi, nango din obas ya natey din kakaiw ay olivo. 11 Manladingit kayo ay manmolmola ya mangay-ayowan sin kaobasan, tan nadadael din bakakew, sabog ya am-in abe ay mola. 12 Enggay nango din obas ya igos yan natey am-in ay kaiw ay manlames si makan, et sigurado ay namaga din ragsak di kaipoipogaw. 13  14  15  16  17  18  19  20