2
Din Pamagbaga Ta Manbabawi Din Kaipoipogaw
(2:1-2,12-17)
Mananggoyob kayo ed Zion ay nasantoan ay dontog Diyos ta manpayegpeg din ipogaw sin daga si egyat da, tan enggay dandani din agew ay pangokoman Diyos en daida. Kasasadot din agew ay sana, tan palalo ay mabolinget ya manliliboo. Pag et domateng di napigsa ya adi kabilang ay sosoldado* ay kaman din bigla ay domatngan di sey-ang sin toktok di dontog. Magay is-iso na ay napasamak ed idi ya olay sin omal-ali ay timpo. 10  11 
12 Ngem kanan Diyos en olay ed wani, naimposoan di iyat yo ay manbabawi ta sagongen yos sisya. Itpe yo di dagaang yo, man-oga ya manladingit kayo. 13 Masapol ay napasnek kayo ay manbabawi, tan adi omanay din pamisngitan yos bado yo ay mangipaila si babawi yo. Mantaoli kayo en Yahweh ay Diyos yo, tan naanos ya managseg-ang sisya. Baken nalaka ay bomonget mo adi et managlayad. Nakasagana ay mamakawan ya adi na itoloy ay mandosa. 14 Bareng manbalbaliw din nemnem Yahweh ay Diyos yo et seg-angana ya bindisyonanas dakayo. Mo siya di, wada kasin di idaton yon sisya ay arina ya arak.
15 Mananggoyob kayo sin dontog ay Zion ta sinopen yo din kaipoipogaw yan ibilin yo ay itpe da di dagaang da. 16 Isagana yos daida, tan nasantoan na ay masinopan tako. Sinopen yos daida am-in: din nankakay, nankababkes ya anan-ak pati din mansossoso. Olay kaas-asawa na, masapol ay bomala da sin beey da. 17 Din papadi ay mansilsilbi en Diyos sin nan-gawaan di altar ya segpan di Timplo yan masapol ay man-oga da ay mankararag yan kanan da, “Sik-a ay Diyos, seg-angam koma nan ipogaw mo. Adi ka kod ipalobos ay laslasoyen ya sis-iyekan di odom ay nasyon dakami ay mangwani, ‘Into pay din Diyos yo?’ ”
Din Kasin Namindisyonan Diyos Sin Ili Ya Ipogaw Na
(2:18-19,21-27)
18 Makdeng pay ay tinongpal da din bilbilin ay doy, inpailan Diyos din layad na sin ili ay pinili na et sineg-angana din ipogaw na. 19 Kanan Diyos en daida, “Ed wani ipawadak en dakayo di sabog, arak ya mantikan di olivo enggana ay waday omanay para en dakayo. Polos ay adiak kasin baybay-an dakayo ay laslasoyen di odom ay nasyon. 20 
21 “Sik-a ay daga, adi ka emegyat mo adi et manragsak ka gapo sin nakaskasdaaw ay inam-amag ko. 22 Dakayo ay atap ay animal, adi kayo emegyat, tan ginmabay kasin din logam sin panpaspastolan. Manlames din kakaiw et ad-ado di lames din igos ya obas.
23 “Manragsak kayo ay ipogaw ed Zion gapo en sak-en ay Diyos yo. Tan indawat ko din kostokosto ay damo ay odan en dakayo. Ipawadak din masapa ya maodi ay odan ay kaman ed idi. 24 Mapnon to si bakakew ya sabog din pan-irikan yan manleplepyas abe si arak ya mantika din pankargaan yo. 25 Sokatak din dinadael di nansososkat ay dodon ay kaman kon sosoldado ay inbabbaak sin kad-an yo sin oneg di pigay tawen. 26 Manpennek kayon to ay mangan ya dayawen yos sak-en ay Diyos yo ay nangamag si nakaskasdaaw en dakayo. Polos ay adi kasin maibabain din ipogaw ko. 27 Sin timpo ay doy, ammoen yo ay wadaak sin kad-an yo ay Israelita ya sak-en si Yahweh ay Diyos yo, magay odom. Polos ay adi kasin maibabain din ipogaw ko.”
Din Nabanol Ay Agew Ay Omalian Diyos
(2:28-32)
28 “Mo makdeng di, ibaak din Ispiritok ta senggep sin olay sino ay ipogaw. Din an-ak yo et ibaga da din ipaibagak en daida, din babbaro et waday ipailak en daida ay kaman iitaw ya din nankakay et wada abey ipaiitaw kon daida. 29 Olay din lallalaki ya babbabai ay bag-en et ibaak din Ispiritok ay senggep en daida. 30 Awni et ipailak di nakaskasdaaw ed daya ya isnan daga. Maila dan to di dada, apoy ya kaeegyat ay asok. 31 Awni kadi et bomolinget din agew, ya din bowan yan domalangdang ay kaman dada. Asi pay domateng din nabanol ay agew ay magay kais-oana ay omaliak ay Diyos. 32 Yan am-in da ay manpakaasi en sak-en et maisalakan da. Tan wada dan to di piliek ay makalasat ed Jerusalem.”
* 2:2 Kanan di odom en dodon di kaiarigan din sosoldado ay nay. Kanan aben di odom en tet-ewa ay dodon di ibagbagan Joel, ngem ibagbaga na abe din sosoldado ay taga-Assyria ay domateng sin tapin di agew. 2:2 Di esa abe ay kaiologan nina sin Hebreo et: et kaman dan bolinget ay maisak-eb sin kadontodontog. 2:28 Din kanana sin Hebreo et: …ibokbok ko din Ispiritok sin olay sino ay ipogaw.