14
Din Inpadton Ahias Maipanggep En Jeroboam
(14:1-14,17-20)
Sin doy ay timpo, nansakit si Abias ay anak Jeroboam. Idi siya di, kanan Jeroboam sin asawa na, “Emey ka ed Shilo sin kad-an di pankalkalian Diyos ay nangipadto ay man-ariak ed Israel, ngem masapol ay ilibak mo di kaipogaw mo ta adi da ammoan ay sik-a si asawak. Man-itakin ka si sinpo ay tinapay, odom ay makan, ya anig ta emey ka sin kad-ana, et ibaga na di mapasamak sin anak.” Tinongpal asawan Jeroboam din inbaga na et dinagdagos na ay inmey sin beey Ahias ed Shilo.
Sin doy ay timpo, nagodab si Ahias tan enggay nakay. Ngem inbabagan Diyos en sisya ay wada ay emey din asawan Jeroboam ay mangilibak sin kaipogaw na ay mansalodsod maipanggep sin sakit di anak da. Inbagan aben Diyos di isongbat na. Isonga idi dinngen Ahias din danegdeg di dapana sin segpan yan kanana, “Senggep ka. Ammok ay sik-a si asawan Jeroboam. Apay nga panggep mo ay sikapan sak-en ta say adiak ilasinan sik-a? Waday lawa ay ipadamag ko en sik-a. En ka ibaga en Jeroboam ay siya na di inbagan Yahweh ay Diyos di Israelita, ‘Pinilik sik-a sin kaipoipogaw et insaad kos sik-a ay mangituray sin Israelita ay ipogaw ko. Sinoktobak din turay di polin David et indawat kon sik-a ngem baken kan kaman si David ay baak. Tan si David yan tinongpal na din bilbilin ko ya inpapasnek na ay nangonod sin laydek et say inamag na anggoy din kosto sin pangilak. Madagdagsen di basbasol mo mo din amin ay namangpango mo sik-a. Dinaydayaw mo di natenaw ay balitok ay naamag si sinan didiyos. Dadlon ka aben dinokogan ya linaslasoy sak-en, isonga binmongetak en sik-a. 10 Gapo isdi, ipalak-am ko sin pamilyam di lawa ay mapasamak. Peslek amin ay lalaki sin polim, nakay ono anak. Kaman din iyat di manpoos logit di iyat ko sin polim enggana ay maabos da. 11 Kanen di aso din polim ay matey sin siyodad yan kanen di titit din matey sin away.’ Siya na di inbagan Diyos.”
12 Intoloy Ahias ay nangibaga sin asawan Jeroboam, “Somaa ka ed wani. Sin kosto ay oras ay domatngam sin ili yo, matey din anak yo. 13 Iladingitan di amin ay Israelita asi dan iponpon. Sisya anggoy di mayat di iyat na ay maiponpon sin polin Jeroboam, tan anggoy na si napnekan Apo Diyos ay daydayawen di Israelita. 14 Wadan to di isaad Diyos ay man-ari isnan Israel et say mangabos sin pamilyan Jeroboam. Baken mabayag mo adi et mapasamak ay dagos.” 15  16 
17 Idi nakdeng ay nankali din mamadto, sinmaa din asawan Jeroboam ed Tirza. Idi kosto ay senggep sin pantew, natey din anak da. 18 Pag dan iponpon et nanladladingit am-in ay Israelita ay kaman met laeng din inpaibagan en Ahias ay pankalkaliana.
19 Din odom ay naamag sin timpon Jeroboam ay kaman din nakigobatana ya din inyat na ay nanturay et naisolat da sin libro ay kaistoryaan di biyag di aari ed Israel. 20 Dowanpo ya esa ay tawen di nanturayan Jeroboam, pag matey et naiponpon. Naisokat ay nan-ari si Nadab ay anak na.
Din Nanturayan Ari Rehoboam Ed Juda
(14:21-26,29-31)
21 Mo pay ed Juda, opatapolo ya esa di tawen Rehoboam ay anak Solomon sin naisaadana ay ari. Nanturay si sinpo ya pito ay tawen ed Jerusalem ay din siyodad ay pinilin Diyos sin amin ay tribun di Israelita ay say panbeeyana. Si Naama ay Ammonita di ina na. 22 Lawa di inam-amag din man-ili ed Juda sin pangilan Diyos. Gapo sin basol da, nasursurok di inyat da ay nangipabonget en sisya mo din ap-apo da. 23 Sin amin ay toktok di dontog ya poon di kaiw ay mayat si panlidoman, nan-am-amag da abe si pandayawan da si sinan didiyos. Nantootood da abes bato ay pandaydayawan da ya posti ay pangidaydayaw da en Asera ay didiyosen da. 24 Asi et naisepsep ay waday mantee sin pandaydayawan da ay mangilaklako sin kinalalaki ya kinababai da. Inamag da amin ay kadodogis sin pangilan Diyos ay kaman din am-amagen di sigod ay man-ili ay inpakaan Diyos ta maisokat da ay Israelita.
25 Sin maikalima ay tawen ay nanturayan Rehoboam, ginobat Sisak ay arin di Egipto ed Jerusalem. 26 Ina na amin ay gameng sin Timplo ya sin palasyo pati da din kasay ay nam-es si balitok ay inpaamag Solomon. 27  28 
29-30 Kanayon abe ay nan-gogobat da Rehoboam en da Jeroboam. Mo din odom ay napasamak sin nanturayan Rehoboam ya din am-in ay inamag na, naisolat da sin libro ay kaistoryaan di biyag di aari ed Juda. 31 Idi natey si Rehoboam, naitapi sin naiponponan di aap-o na sin Siyodad en David. Naisokat ay nan-ari si Abias ay anak na.