15
Din Aari Ed Juda Enggana Sin Timpon Jehosafat
(15:2a,3,8,10-12,14,16,24)
2a Tolo ay tawen di nanturayan Abias ed Jerusalem. Inamag na amin din basol ay inam-amag ama na. Baken kaman si apo na ay David ay naimongsan di nemnem na en Yahweh ay Diyos na. Idi natey si Abias, naiponpon sin naidolinan di aap-o na sin Siyodad en David. Si Asa ay anak na di naisokat ay nan-ari, 10 et nanturay ed Jerusalem si opatapolo ya esa ay tawen. Si Maaca ay anak Absalom di apo na ay babai.
11 Si Asa yan kaman si apo na ay David. Inamag na din kosto sin pangilan Diyos. 12 Inpakaana din lallalaki ya babbabai ay mangilaklakos awak da ay mantee sin pandaydayawan sin dodontog. Kinaana abe din sinan didiyos ay inam-amag di aap-o na. 13  14 Adi na kinaan din pandaydayawan ay wada sin dodontog, ngem naimomongsan di nemnem na ay mansilbi en Diyos sin intiro ay biyag na. 15  16 Sin timpon da Asa en Baasa ay ari ed Israel, kanayon ay nan-gogobat da. 17  18  19  20  21  22  23  24 Idi natey si Asa, naiponpon sin naipayagan di aap-o na sin Siyodad en David, et naisokat ay man-ari si Jehosafat ay anak na.
Din Aari Ed Israel Enggana Sin Timpon Ahab
(15:25-30; 16:25-26,28-34)
25 Mo ed Israel abe, naisaad ay ari si Nadab ay anak Jeroboam. Naamag na sin maikadwa ay tawen ay nanturayan Asa ed Juda, et inturayana ed Israel si dowa ay tawen. 26 Iniso na din ogalin ama na, tan lawa di inam-amag na sin pangilan Diyos ya inpango na din Israelita ay manbasol.
27 Asi et wadas Baasa ay anak Ahias ay polin Issakar ay nanplano ay mamse en Nadab. Et inpapati na ay namse sin nanlikoban Nadab ya din sosoldadon di Israelita ed Gebbeton ay ilin di Filisteo. 28 Pag maisokat, et sisya di nanturay ed Israel. Naamag na sin maikatlo ay tawen ay nanturayan Asa ed Juda.
29 Idi nanturay sisya, dagos ay pinse na din am-in ay pamilyan Jeroboam. Iwed di olay es-esa ay nabay-an, ay siya met laeng di inpaipadton Diyos en Ahias ay pankalkaliana ay taga-Shilo. 30 Naamag na begew sin basbasol Jeroboam ya din nangiturongana abe sin Israelita ay manbasol ay say binmongetan Yahweh ay Diyos da.
 
Pag lawa din aari ay nansososkat ay nangituray ed Israel. Nanturay si Baasa si dowanpo ya opat ay tawen, pag matey et naisokat si Ela ay anak na. Idi nanturay si Ela si dowa ay tawen, pinsen Zimri ay nangipangolo sin kagodwan di kalisa na ay para gobat, et insaad na din awak na ay ari. Pag nan peslen din am-in ay pamilyan Baasa ay nabay-an. Ngem idi nalabas di esa ay dominggo et anggoy, insaad din kaipoipogaw si Omri ay ari da. Si Omri yan komander di sosoldado. Idi siya di, nanpokok si Zimri sin makneg ay pankamangan sin palasyo, asi na pooan, et say nateyana. Pag manturay si Omri ed Israel si sinpo ya dowa ay tawen. (15:31–16:24)
 
31  32  33  34