16
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
25 Ngem lawa di inam-amag Omri sin pangilan Diyos yan madagdagsen pay di basbasol na mo din amin ay nangon-ona ay nanturay mo sisya. 26 Inonodana amin din inamag Jeroboam ay anak Nebat ya inpangoloana din Israelita ay nanbasol, isonga binmonget si Yahweh ay Diyos da gapo sin magay silbi na ay sinan didiyos ay daydayawen da. 27  28 Idi natey si Omri yan naiponpon ed Samaria et si Ahab ay anak na di naisokat ay ari.
29 Din naisaadan Ahab ay anak Omri ay man-ari ed Israel yan naitompong sin maika-38 ay tawen ay nanturayan Asa ay ari ed Juda. Dowanpo ya dowa ay tawen di nanbeeyana ed Samaria ay mangituray sin Israelita. 30 Nakarkaro di basol ay inam-amag Ahab ay anak Omri mo din nanturturay ay nangon-ona mo sisya. 31 Baken napnek sin nangam-amagana si kaman din basol Jeroboam ay anak Nebat. Inasawa na abe si Jezebel ay anak Etbaal ay ari ed Sidon et nansilbi ya nandayaw en Baal. 32 Nan-amag si altar ay para en Baal sin timplon Baal ay inamag na ed Samaria. 33 Tinood na abe di posti ay pangidaydayaw da en Asera. Nasursurok pay din inamag Ahab ay nangipabonget en Diyos mo din amin ay nangon-ona mo sisya ay nan-ari ed Israel.
34 Sin timpon Ahab, binangon kasin Hiel ay taga-Betel din alad ya eneb ed Jerico. Et natongpal din inpaipadton Diyos en Josue ay anak Nun, tan idi nakdeng ay insaad na din fondasyona, natey si Abiram ay besag na, yan idi inamag na din eneb na, natey abe si Segub ay anongos na.*
* 16:34 Din inpadton Josue et madtengan sin Josue 6:26.