17
Din Adi Na Nan-od-odanan Sin Timpon Elias
Waday mamadto ay manngadan si Elias ay taga-Tisbe ay sakop di Gilead. Inmey en Ahab yan kanana, “Begew sin panakabalin Yahweh ay matmatago ay Diyos di Israelita ay pansilsilbiak, magay dono ono odan isnan omal-ali ay tawen enggana ay ibagak.”
Idi makdeng di, kanan Diyos en Elias, “Komaan kas na. Emey ka sin naibandas belaan di agew ta en ka mantabon sin asag-en di kitkittoy ay ginawang ay Kerit sin naibandas belaan di agew ed Jordan. Say pan-inomam din ginawang ay doy yan binilin ko din gayang ay man-iey da si kanem.” Tinongpal na din inbagan Diyos et inmey sin kad-an di ginawang ay Kerit et nantees di. Inagsapa ya minasdem ay man-idateng din gayang si karni ya tinapay yan sin ginawang di pan-in-inomana.
Si Elias Ya Din Nalasang Ed Zarefat
Baken nabayag yan namgaan din ginawang tan adi nan-od-odan sin daga ay doy. Pag kanan Diyos en sisya, “Emey ka ay dagos ed Zarefat ay sakop di Sidon ta mantee kas di. Binilin ko di esay balo isdi ta panganen daka.” 10 Et inmey ed Zarefat.
Idi dinmateng sin segpan di ili, waday balo ay mangakkaiw. Kanana sin babai ay sana, “Man-inomak kod si danom yo.” 11 Idi em-emey din babai yan kanana, “Omya ka kod abe si esa ay tinapay.”
12 Kanan din babai ay nanongbat, “Ammon Yahweh ay Diyos mo ay maga polos di tinapay ko. Wada anggoy di sinkagamet ay arina sin koli ya at-atik ay mantikan di olivo sin garapon. Mangakkaiwak ta waday pan-oto mi yan say longbos na dis kanen mi sin anak ko ay lalaki et sigurado ay matey kamis dagaang.”
13 Ngem kanan Elias en sisya, “Adi kan madanagan. Somaa ka et ta en ka man-oto si kanen yo. Ngem pangon-onaem ay omioto si kitkittoy ay tinapay sin arina yo ta ialim, asi kan man-oto sin mabay-an si kanen yo sin anak mo. 14 Tan siya na di kanan Yahweh ay Diyos di Israelita, ‘Kadi et baken maabos din arina sin koli ya din mantika sin garapon enggana ay sak-en ay Diyos et ipawadak di odan.’ ” 15 Sinmaa et tinongpal na din inbagan Elias. Et waday inmanay ay kinkinan da Elias ya din sin-ina si inag-agew, 16 tan tinmet-ewa din kalin Diyos ay inbagan Elias et adin naab-abos din arina sin kaipaypay-ana ya din mantika sin garapon.
17 Idi baken nabayag, nansakit din anak di balo ay sana yan kinmaro ay kinmaro enggana ay natey. 18 Kanan din babai en Elias, “Sik-a ay ipogaw Diyos, sino pay di gapo ay say inamag mo nan sak-en? Ay inmali ka ay mangipanemnem en Diyos sin basbasol ko ta say matey din anak ko?”
19 Kanan Elias ay nanongbat, “Ialim san anak mo.” Et ina na sin balo din anak, pag nan iey sin kowarto ed ngato ay panteteana et inpabaktad na sin katri na. 20 Kanana ay nanpakaasi en Diyos, “Yahweh ay Diyos ko, ay olay nan balo ay pakidagdagosak yan paligatem tan nay adi kan naseg-ang sin anak na?”
21 Pag lomakbab si Elias si namitlo sin awak di anak dowan mankararag en Diyos ay kanana, “Yahweh ay Diyos ay daydayawek, pangaasim kod ta tagoem nan anak ay nay.” 22 Pinatgan Diyos din kararag Elias et natago kasin din anak. 23 Binakwan Elias et inbaba na ay en indawat en ina na yan kanana, “Ilaem, natago din anak mo.”
24 Kanan din babai ay nanongbat en Elias, “Napaneknekak ed wani ay ipogaw Diyos sik-a et din kalin Diyos ay ibagam yan tet-ewa.”