18
Si Elias Ya Din Mamadton Baal
(18:1-2a,17-46)
Nalabas pay di kaageagew et dinomteng sin maikatlo ay tawen, kanan Diyos en Elias, “En ka manpaila en Ahab et pawadaek di odan.” 2a Et inmey si Elias ay nanpaila en Ahab.
10  11  12  13  14  15  16  17 Idi inila na si Elias yan kanana, “Wada ka baw, sik-a ay namalpaligat sin Israelita.”
18 Ngem kanan Elias, “Baken sak-en di namalpaligat sin Israelita. Sik-a et adi ya din pamilyan amam, tan linablabsing yo din bilbilin Diyos yan nandaydayaw kayo en Baal. 19 Ed wani, ibilin mo sin amin ay ipogaw isnan intiro ay Israel ta en da omabat sin dontog ay Carmel. Itakin mo abe din 450 ay mamadton Baal ya din 400 ay mamadton Asera ay pakpakanen Jezebel.” 20 Et pinakaammoan Ahab din ipogaw sin intiro ay Israel et natopog da sin dontog ay Carmel, pati da din mamadto ay sana.
21 Sinmag-en si Elias sin amin ay ipogaw yan kanana, “Pig-an pay ay isaldeng yo ay pankakadwaen din pammati yo? Mo si Yahweh di Diyos, say dayawen yo. Mo si Baal di Diyos et say dayawen yo.” Ngem ginmiginek din kaipoipogaw.
22 Pag kanan Elias, “Es-esaak anggoy ay nabay-an sin mamadton Diyos, ngem waday 450 ay mamadton Baal. 23 Man-a kayos dowa ay bomaro ay baka. Alaen da din esa ta partien da ya tadtaden da, asi dan ipatang sin kaiw ay pangipooan ngem adi dan tetengan. Isaganak abe din esa et ipatang ko sin kaiw ay pan-ipooan ngem adiak aben tetengan. 24 Mo makdeng di, mankararag kayo sin diyos yo yan mankararagak abe en Yahweh. Din manongbat si kararag ay mangipawadas apoy yan sisya di tet-ewa ay Diyos.” Et inbogaw din amin ay ipogaw ay apolbalan da din inbaga na.
25 Siya di, kanan Elias sin mamadton Baal, “Manpili kayo si esa sin baka ta mangon-ona kayo ay mangisagana tan ad-ado kayo. Mankararag kayo sin diyos yo, ngem adi yon tetengan.” 26 Et ina da din baka yan insagana da. Nankararag da en Baal manipod sin agsapa enggana sin alas dosi. “Ay Baal, songbatam kod nan kararag mi,” kanan da ay nangibogbogaw dowan dan manaytayaw ay manliked sin altar ay inamag da, ngem magay nanongbat sin kararag da.
27 Idi man-gawa pay di agew, inlogin Elias ay siniten daida ay kanana, “Ibogaw yo pay. Diyos met si Baal. Amangan mo way naoneg ay nemnemnemena ono ad-adoy am-amagena, mo adi ya way inmeyana. Tan mo et naseseyep ya masapol ay bangonen.” 28 Inpigpigsa da din bogaw da dowan da et egden din awak da si kampilan ya gayang enggana ay mantedted din dada da tan say ogali da. 29 Intoltoloy da ay nanbogbogaw ya nankalkali ay kaman dan naboge enggana ay dandani ay alas tres ay timpon di pan-idatonan, ngem dowan et magay nannge ya nanongbat sin kararag da.
30 Makdeng pay di, kanan Elias sin kaipoipogaw, “Omasag-en kayos na.” Et sinmag-en da en sisya. Nilogiana ay nangamag sin nadadael ay altar ay nandayawan da en Diyos ed idi. 31 Nan-a si sinpo ya dowa ay bato, sag-eesa para sin tribun di polin Jacob ay nginadanan Diyos si Israel. 32 Say inosal na da san bato ay nan-amag si altar ay pan-idatonan si animal en Diyos. Nankaot si kanal ay nanliked sin altar. Din kalosong din kanal yan laonena di nganngani ay opat ay galon ay danom. 33 Piney-ana si kaiw din altar asi nan tinadtad din baka et inpatang na sin kaiw. Pag nan kanan en daida, “Pon-en yo di opat ay koli si danom ta isodag yo sin naidaton ya sin kaiw.” Et tinongpal da. 34 “Say iyat yo kasin,” kanana et pinidwa da. Binilina kasin daida et say inyat da si maikapitlo. 35 Nan-ayos din danom sin altar et napno din kanal.
36 Idi domteng din oras ay pan-idatonan, sinmag-en si Elias ay din mamadton Diyos sin altar yan kanana ay nankararag, “Sik-a ay Yahweh, Diyos ay dinaydayaw da Abraham, Isaac ya Israel, ipailam koma ed wani ay agew ay sik-a din Diyos ed Israel ya sak-en din baam, et inamag ko amin dana tan say inbilin mo. 37 Songbatam koma ay Diyos nan kararag ko ta say mapaneknekan nan kaipoipogaw ay sik-a ay Yahweh si Diyos ay mangitaoli sin pammati da en sik-a.” 38 Pag et kaekgas si Diyos si apoy et pinooana amin din naidaton, kaiw ya bato. Nakset din lota yan namgaan din kanal ay nanliked sin altar.
39 Idi inilan din kaipoipogaw di, kalakpap da yan kanan da, “Si Yahweh di Diyos, si Yahweh anggoy di Diyos.”
40 Idi siya di, binilin Elias daida, “Depapen yo din mamadton Baal. Adi yon ipalobos ay waday makalayaw.” Dinpap das daida et inpaiballalong Elias sin ginawang ay Kison yan isdi ay pinse nas daida.
41 Idi makdeng di, kanan Elias en Ahab, “En ka mangan ya man-inom tan sanay madngek ay omal-ali ay napigsa ay odan.” 42 Et en nangan ya nan-inom si Ahab, ngem si Elias yan nantikid sin toktok di dontog ay Carmel, pag manyakog-ong ay nangidomog sin ropa na sin nan-gawaan di peweg na ay mankararag. 43 Pag nan kanan sin baa na, “En ka tamangen din baybay.”
Inmey din bag-ena ay nantamang asi nantaoli yan kanana, “Maga polos met di mailak.” Namin pito ay inbaan Elias din baa na. 44 Sin maikapito ay nantaoliana yan kanana, “Waday liboo ay kaman kadakdaken di adpan di ipogaw ay komaykayang sin baybay.”
Binilin Elias din bag-ena, “En ka ibaga en Ahab ta manlogan sin kalisa na ta somaa tan into et mo edasan di odan ya adi makalsot din kalisa na.” 45 Sinkaattikan yan binmolinget ed kayang si liboo, nandagem ya nilogiana ay mandeges. Nanlogan si Ahab sin kalisa na ta somaa ed Jezreel. 46 Siya et di, nawada en Elias di panakabalin Diyos et binilkoana din bado na asi nanagtag enggana sin beddeng di Jezreel* yan inonaana si Ahab.
* 18:46 Nasurok ay 26 ay kilometro di kaaddawin di Jezreel manipod sin dontog ay Carmel.