19
Din Inmeyan Elias Sin Dontog Ay Sinai
Dinad-at Ari Ahab en Jezebel ay asawa na amin din inamag Elias ya din namseana sin amin ay mamadton Baal. Idi dinngen Jezebel di, waday inbaa na en Elias ay nangibaga, “Mo adiak amagen en sik-a din inamag mo sin mamadton Baal sin kaman nina ay oras si bigat, olay pomse da din diyos.”
Inmegyat si Elias et linmayaw ta say adi da peslen. Intakina din baa na et inmey da ed Beerseba ay sakop di Juda yan tinaynanas di. Naninsin-agew si Elias ay nandad-an ay inmey sin kadardaratan. Waday dintengana ay kaiw et tinmokdo sin sidom na yan inkararag na ay matey koma. Kanana, “Sik-a ay Diyos, enggay adiak maanosan na, isonga taoliem kod nan biyag ko tan maga met laeng di naitkenak sin aap-ok.” Idi makdeng di yan binmaktad et naseyep sin sinidoman di kaiw.
Idi siya di, wada et di anghel ay nangiwit en sisya yan kanana, “Bomangon ka ta mangan ka.” Manmokilang pay, wada di inila na ay tinapay sin kad-an di toktok na ay naoto sin man-atong ay bato ya esay koli ay danom, et nangan ya nan-inom pag bomaktad kasin. Nantaoli kasin din anghel Diyos et giniwit na yan kanana, “Bomangon ka ta mangan ka tan addawi di pandad-anam.” Binmangon si Elias et nangan ya nan-inom. Pinmigsa sin kinana ay sana et nandan si opatapolo ay agew ya labi enggana ay dinmateng ed Sinai* ay nanpappailaan Diyos. Sinenggep si esa ay liyang et isdi ay naseyep sin labi.
Kanan Diyos en sisya, “Sinoy am-amagem isna ay Elias?”
10 Kanan Elias, “Inpakat ko din amin ay kabaelak ay nansilsilbi en sik-a ay Yahweh, Diyos ay Manakabalin Amin, ngem din Israelita yan dinokogan da din intolag mo. Dinadael da din aaltar mo yan pinse da amin din pankalkaliam, et sak-en anggoy di nabay-an yan nay layden da abe ay pomse.”
11 Kanan Diyos en sisya, “Bomala ka ta pomika ka sin sangoanak sin toktok di dontog tan sak-en ay Diyos et nganngani ay malabasak.”
Idi siya di, wada et di napigsa ay dagem ay nangosokos sin dontog et napitapitak dan bato, ngem maga si Diyos ay naikoyog sin dagem. Idi sinmaldeng din dagem, nanyegyeg, ngem magas Diyos sin yegyeg. 12 Makdeng din yegyeg yan way apoy, ngem magas Diyos sin apoy. Idi makdeng din apoy, waday nainayad ay ayasak. 13 Idi dengngen Elias din ayasak, in-opop na din tak-ep di bado na sin ropa na, pag bomala et pinmika sin segpan di liyang. Pag et waday kali ay kanana, “Sinoy am-amagem isna ay Elias?”
14 Kanan Elias, “Yahweh, Diyos ay Manakabalin Am-in, inpakat ko di amin ay kabaelak ay nansilsilbi en sik-a, ngem din Israelita yan nilinglingan da din intolag mo. Dinadael da din aaltar mo yan pinse da amin sin kampilan din pankalkaliam et sak-en anggoy di nabay-an yan nay layden da abe ay pomse.”
15 Kanan Diyos en sisya, “Mantaoli ka sin dinan mo ta emey ka sin kadardaratan ed Damascus. Mo domateng kas di, emey ka sin siyodad ta dotokam si Hazael ay man-ari ed Syria 16 yan dotokam abes Jehu ay anak Nimsi ay man-ari ed Israel. Dotokam si Eliseo ay anak Safat ay taga-Abel Mehola ay say maisokat en sik-a ay mamadto. 17 Din makalisi sin kampilan Hazael, peslen ton Jehu yan din makalisi en Jehu et peslen Eliseo. 18 Ngem bay-ak di pito ay libo ay Israelita. Daida din adi nandayaw en Baal ya adi nang-ongo sin rebolto na.”
Din Nangayagan Elias En Eliseo Ay Kasokat Na
19 Inmey si Elias et dintengana si Eliseo ay man-al-alado. Waday sinpo ya dowa ay paris ay napakoan ay baka ay on-onodena yan sisya di mangial-alado sin maodi ay paris. Kinaan Elias din tak-ep di bado na yan in-amag na en Eliseo. 20 Kataynan si Eliseo sin baka na et inonod nas Elias yan kanana, “Palobosam kod sak-en ay en manpakada omona en da amak en inak ta asiak makikoyog en sik-a.”
Kanan Elias ay nanongbat, “Emey ka adi. Adiak pilpiliten sik-a.”
21 Siya di, tinaynan Eliseo et sinmaa. Ina na din ial-alado na ay baka et pinalti na. Say intongo na din alado ya pako ay nangiotoana sin karni pag nan idawat sin ipogaw et kinan da. Idi makdeng di, inmonod en Elias et nansilbi en sisya ay kabadang na.
* 19:8 Din kanana sin Hebreo et: Horeb. Di esa ay ngadana et Sinai. 19:19 Din nangamagan Elias sidi et sinyal ay si Eliseo di maiskat en sisya ay mamadto.