21
Din Nangamgaman Ahab Sin Dagan Nabot
(21:1-11,14-24,27-29)
Malabas pay di timpo, waday napasamak manbegew sin kaob-obasan Nabot ay taga-Jezreel. Din daga na ay nay et asag-en sin palasyon Ahab ed Jezreel ay ari ed Samaria.* Sin namingsan, kanan Ahab en Nabot, “Idawat mon sak-en din minolaam si obas ta eskak si natnateng tan asag-en sin palasyok. Sokatak si mas maymayat ay kaobasan ono lakoak mo say laydem. Bayadak olay piga di kanam.”
Ngem kanan Nabot, “Pangaasim apo. Iparit Diyos ay idawat kon sik-a din daga ay nay, tan tinawid ko sin ap-apok.”
Mansasadot ya mabmabonget si Ahab ay sinmaa gapo sin inbagan Nabot. Binmaktad sin katri na ay nanasango sin dingding yan sigaana ay mangan.
Idi sinenggep si Jezebel ay asawa na, kanana, “Ay sinoy gapo ay masmasadot ka ya sigaam ay mangan?”
Kanan Ahab, “Gapo sin inbagan Nabot. Tan kanak en lakoak din ineskanas obas ono sokatak mo say laydena ngem kanana et en adi mabalin ay idawat nan sak-en.”
Kanan asawa na, “Ay baken ayan sik-a di ari isnan Israel? Bomangon ka et ta mangan ka ya manragsak ka. Alaek din inobasan Nabot para en sik-a.”
Et nan-amag si solat asi nan inpirma din ngadan ya pirman Ahab, pag nan ipatolod sin oopisyal ya mabigbig ay omili ed Jezreel. Siya na din nilaon din solat: “Man-ibilin kayo si agew ay pangitpean si dagaang ta sinopen yo din kaipoipogaw yan patokdoen yo si Nabot sin sango. 10 Man-ipatokdo kayo si doway bayanggodaw sin sangoanana ay mangipabasol en sisya ay binaosanas Diyos ya din ari. Pag kayon ibala sin lasin di siyodad ta pigpigen yo ay peslen.”
11 Inamag din oopisyal ya mabigbig ay omili din inbilin Jezebel sin solat ay inpatolod na en daida. 12  13  14 Makdeng pay di yan inpakaammo dan Jezebel en natey si Nabot.
15 Idi nadamag Jezebel ay natey si Nabot, kanana en Ahab, “Emey ka ta en ka okaen din inobasan Nabot ay taga-Jezreel ay sinigaana ay ilakon sik-a, tan enggay natey sisya.” 16 Idi dinngen Ahab ay natey si Nabot, kapika et inmey ay en nangoka.
17 Pag kanan Diyos en Elias ay taga-Tisbe, 18 “Manballalong ka ay dagos ta en ka ilan si Ari Ahab. Wadad wani sin inobasan Nabot tan laydena ay okaen. 19 Ibagam en sisya ay siya na di inbagan Diyos, ‘Makdeng baw ay peslem sisya yan alaem din sanikwa na? Sin mismo ay lugar ay nanildilan di aso sin dadan Nabot, isdi met laeng di panildilan di aso sin dadam.’ ”
20 Pinatin Elias din intogon Diyos. Idi inilan Ahab sisya, kanana, “Dinteng mo baw sak-en, sik-a ay omiibaw.”
“Aw yan,” kanan Elias ay nanongbat. “Et gapo ta inpakat mon kabaelam ay mangamag si lawa sin pangilan Diyos, 21 siya na di kanana en lak-amem ay dosa. Keddengan daka ay matey ya siya abe sin am-in ay pamilyam ay lalaki. Maga polos di mabay-an. 22 Di katet-ewa na et dosaen daka ay kaman din inyat na sin polin Jeroboam ay anak Nebat ya polin Baasa ay anak Ahias, tan binmonget si Diyos begew sin nangipangoloam sin Israelita ay manbasol. 23 Mo maipanggep en Jezebel, kanan Diyos en kanen di asos sisya sin poon di alad ay batog di ili ay Jezreel. 24 Olay sino abe ay naipoli en sik-a yan matey sin siyodad et kanen di aso. Mo pay din matey sin away et kanen di titit.”
25  26  27 Sin nanngean Ahab isdi, binisngit nan bado na, et en nanbado si sako ay say inosal na olay sin labi. Init-itpe nay dagaang na yan kanayon ay masmasadot ya nadadagsenan.
28 Pag kanan Diyos en Elias, 29 “Ay inilam di inyat Ahab ay nangipababa si nemnem na sin sangoanak? Gapo ta say inyat na di, adiak ipalak-am din dosa ay nay sin pamilya na sin timpo na mo adi et sin timpon di anak na.”
* 21:1 Manturay si Ahab ed Samaria ay kapital di Israel. Wada abey palasyo na ed Jezreel. 21:9 Mo din oopisyal di ili yan man-ibilin das agew ay pangitpean si dagaang, say pangammoan di omili ay waday nanbasol si nadagsen. Masapol ay makeddengan din nakabasol ay matey ta say adi makidosa din omili.