22
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
Din Nateyan Ahab Ay Natongpalan Din Inpadton Micayas
(22:29-30,34-38,40)
Idi siya di, adi nan-gogobat din Israelita ya taga-Syria si dowa ay tawen. Sin maikatlo ay tawen, nantolag da Ahab en Jehosafat ay ari ed Juda ay mantinolong da ay makigobat en Benhadad ay ari ed Syria ta taolien da din siyodad ay Ramot sin sakop di Gilead. Tan kambaw adi intaolin Benhadad din siyodad ay doy ay say nakitolagana en Ahab ed idi. Waday mamadton Diyos ay manngadan si Micayas ay nangipadto ay matey si Ahab sin gobatan ya maabak din Israelita. Ngem inpapilit pay dedan Ahab din wadas nemnem na. (22:1-28)
29 Siya di, inmey da Ari Ahab en Ari Jehosafat ay en makigobat ed Ramot. 30 Kanan Ahab en Jehosafat, “Mo ilogi tako ay makigobat, ibadom din osal di ari, ngem mo sak-en pay, ilimed ko mo sinoak.” Et naitapi din arin di Israelita sin gobatan ay adi maimatonan. 31  32  33  34 Ngem naitompong ay waday soldadon di Syria ay nangibinat sin pana na yan napontaan si Ari Ahab sin nansisilpoan di salida na. “Aney! Napontaanak!” kanan Ahab sin mangiturturong sin kalisa na. “Manbowilta ka ta omaddawi ta!”
35 Pomigsa ay pomigsa din gobat dowan pay si Ahab yan inpapika da sin kalisa na ay makisasango sin sosoldadon di Syria. Intoltoloy din dada na ay omay-ayos enggana ay nabasa din det-an di kalisa. Idi malablabi, natey. 36 Idi dandani ay madipos din agew, nan-asibogaw da ay nangwani, “Somaa di esa ya esa sin kosto ay ili na.”
37 Siya na di nateyan Ahab ay ari ed Israel. Pag dan iey din awak na ed Samaria et inponpon da. 38 Waday posong isdi ay pan-amsan di babbabai ay nangilaklako sin awak da. Say nangowasan da sin kalisan Ahab ay para gobat et dinildilan di aso din dada na ay say inbagan Diyos ay maamag. 39 
40 Idi nakdeng di, naisokat ay ari si Ahazias ay anak na.
Din Nanturayan Jehosafat Ed Juda
(22:41-44,50)
41 Sin maikap-at ay tawen ay nanturayan Ahab ed Israel, naisaad ay ari ed Juda si Jehosafat ay anak Asa. 42 Mantawen si Jehosafat si 35 sin nanbalinana ay ari yan nanturay ed Jerusalem si 25 ay tawen. Si Azuba ay anak Silai di ina na. 43 Inamag na din kosto sin pangilan Diyos ay kaman si Asa ay ama na, ngem adi nan dinadael din pandaydayawan di ipogaw si sinan didiyos ay wada sin dodontog, et intoltoloy da ay nan-ipoo si daton ya insinso isdi. 44 Sin nanturturayan Jehosafat, nakikapya sin ari ed Israel. 45  46  47  48  49  50 Natey si Jehosafat et naiponpon ay naitapi sin aap-o na sin siyodad apo na ay David. Si Jehoram ay anak na di naisokat en sisya ay nan-ari. 51  52  53