25
Din Naabakan Di Jerusalem
(25:1-12,21b)
Sin pitsa 10 di maikasinpo ay bowan sin maikasiyam ay tawen ay nanturayan Zedekias, inmey si Nebukadnezzar ay ari ed Babilonia ya din amin ay sosoldado na ed Jerusalem. Nankampo da sin lasin di siyodad et nan-amag das somakyaban da sin nanniliked ta way iyat da ay manadael sin alad na. Nilikob da din siyodad enggana sin maikasinpo ya esa ay tawen ay nanturayan Zedekias. Sin pitsa 9 di maikap-at ay bowan, kinmaro din betil sin siyodad et enggay magay makan. Sin agew ay doy, nilokawan din kalaban da din batog ay alad di siyodad. Idi nalabi, pag et lomayaw si Zedekias ya amin ay sosoldado na sin labi olay mo nililikob din taga-Babilonia si daida, tan nandan da sin liteb sin nan-gawaan di dowa ay batog sin asag-en di garden di ari et tinmagtag da ay nanturong sin tanap ed Jordan. Ngem inapayaw din taga-Babilonia si daida et indasan da sin tanap ed Jerico. Nansiasian din sosoldadon Zedekias et tinaynan das sisya, isonga dinpap din taga-Babilonia sisya et in-ey da en Nebukadnezzar ed Ribla et isdi ay kineddenganas sisya. Pinse da din lallalaki ay an-ak na sin sangoanana pag dan boldingan sisya. Kinadinaan da si bronsi et in-ey da ed Babilonia.
Sin pitsa 7 di maikalima ay bowan, sin maika-19 ay tawen ay nanturayan Ari Nebukadnezzar ed Babilonia, inmey ed Jerusalem si Nebuzaradan ay komander di gowardiyan di ari. Pinooana din Timplon Diyos, din palasyo ya amin ay importanti ay bebbeey isdi. 10 Binakas abe din sosoldado na din alad di siyodad. 11 Inpakaan Nebuzaradan ed Babilonia din amin ay ipogaw ay nataynan sin siyodad, din nanaynan sin kakailian da ta maitapi da sin taga-Babilonia, ya din man-ili abe sin away di siyodad. 12 Ngem binay-ana din kabibitegan ta daida di man-obla sin kaobasan ya papayew. 13  14  15  16  17  18  19  20  21b Siya di din kaistoryaan di nanbalinan di taga-Juda ay balod sin addawi ay ili. 22  23  24  25  26  27  28  29  30