Omona Ay Cronicas
Maipanggep Sin Omona Ya Maikadwa Ay Cronicas
Din olog di Cronicas et “naisolat ay naam-amag.” Din linaon din Omona ya Maikadwa ay Cronicas et din kasin naidad-atan di wada sin Omona ya Maikadwa ay Samuel ya Omona ya Maikadwa ay Libro Maipanggep Sin Aari. Gapo ta madtengan din is-istoryan di aari sin libro ay nay da, at-atik di versikulo ay naitapis na.
1
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54