4
Din Namadangan Eliseo Sin Nalasang Ay Naotangan
(4:1-7)
Sin namingsan, inmey en Eliseo din asawan di esa ay pankalkalian Diyos ay esa sin grupon di mamadto yan kanana, “Apo, natey si asawak. Ammom met ay pinatpateg na si Diyos, ngem ed wani yan inmali din nangiotang. Magay ibayad ko, isonga kanana en alaena din doway lalaki ay anak ko ta panbalinenas bag-ena.”
Kanan Eliseo ay nansalodsod, “Sinoy maibadang ko en sik-a? Ibagam kod di wada ay sanikwam sin beey mo.”
Kanan din babai, “Apo, maga polos malaksig si at-atik ay lanan di olivo.”
Kanan Eliseo, “En ka manbolod sin am-in ay tinokmang mo si ad-ado ay koli ay magay naigto. Mo idateng mo sin beey yo, senggep kayo sin aan-ak mo ta in-eb yo, pag kayon ilogi ay pey-an si lana din amin ay koli et din mapno yan ikasin yo.”
Tinaynan din babai si Eliseo yan sinenggep sisya ya din aan-ak na sin beey da et inin-eb da. Idawdawat din aan-ak na din koli dowanan peypey-an. Idi napno da amin din koli, kanana sin esa ay anak na, “Man-iali kayo si esa.”
Ngem kanan da, “Enggay nisa.” Idi siya di, sinmaldeng din lana ay man-ayos.
Binmela din babai ay en nangipaammo en Eliseo yan kanan Eliseo en sisya, “En ka ilako din lana ta say ibayad mo sin otang mo. Omanay din mabay-an ay panbiyag yo sin an-ak mo.”
Din Nakaskasdaaw ay Inamag Eliseo ed Sunem
(4:8-37)
Sin namingsan ay inmeyan Eliseo ed Sunem, inayagan di esay baknang ay babai ta makikan sin beey da. Manipod isdi, kanayon ay maspad ay makikan mo emey isdi ay ili. Kanan din babai sin asawa na, “Masiguradok ay nasantoan ay ipogaw Diyos din lalaki ay doy ay kanayon ay mandagdagos sin beey ta. 10 Man-amag ta si kitkittoy ay kowarto sin ngato, asi tan pey-an si katri, lamisaan, tokdoan ya pansilawan ay osalena ta isdi ay mandagdagos mo omali isnan beey ta.”
11 Sin namingsan ay inmey si Eliseo isdi, en binmaktad sin akin ngato ay kowarto. 12 Kanana en Gehazi ay baa na, “En ka ayagan din babai.” Inayagana et en pinmika din babai sin kad-ana. 13 Kanan Eliseo en Gehazi, “Ibagam en sisya mo sino di maitolong ko ay isobalit isnan kinasiged na en daita. Amangan mo laydena ay enak makikali sin ari ono sin komander di sosoldado para en sisya.”
Ngem kanan din babai, “Wada met amin ay kasapolak isnan ilik ay kad-an di kakailiak.”
14 Dinamag Eliseo en Gehazi, “Sino ngin ngarud di maidawat ko?”
Kanan Gehazi, “Magay anak da yan enggay nakay si asawa na.”
15 Pag kanan Eliseo, “Ayagam sisya.” Inayagana et pinmika din babai sin segpan. 16 Kanan Eliseo, “Sin siya na ay timpo sin omali ay tawen, manbakwa ka si anak ay lalaki.”
Ngem kanan din babai, “Apo, ipogaw daka en Diyos isonga adi ka koman iet-etekan nan mansilbi en sik-a.” 17 Ngem nawad-an din babai et nan-anak si lalaki sin kaman nidi ay timpo sin inmali ay tawen ay kaman din inbagan Eliseo.
18 Dinmakdake din anak yan sin namingsan inmonod en ama na ay wada sin kad-an di man-an-ani. 19 Idi siya et di, bigla ay kinalianas ama na yan kanana, “Aney! Din toktok ko!”
Pag kanan ama na sin esa ay bag-ena, “Iey mo en ina na.” 20 Binakwan din bag-en ay in-ey sin inan di anak et binabakwan ina na enggana ay alas dosi, pag et matey din anak. 21 In-ey na din anak sin akin ngato ay kowarto, pag nan pabaktaden sin kaseyseyepan din mamadton Diyos. Binmala et in-eb na. 22 Inayagana si asawa na yan kanana, “Pangaasim kod ta man-ibaa kas na si esa ay bag-en ya dangki ta emeyak ay dagos sin kad-an din ipogaw Diyos, asiak mantaoli.”
23 Kanan asawa na ay mandamag, “Sinoy gapo ay emey ka en sisya ed wani ay agew yan baken beskan di bowan ay pan-idatonan tako* ono agew ay pan-illengan?”
Ngem kanan din babai, “Olay adi.” 24 Inpaiamag na din silyan di dangki yan nangabayo, pag na et kanan sin bag-ena, “Dagdagem din dangki. Adi kan pan-inayaden begew en sak-en mo adiak ibaga.” 25 Et inmey sin kad-an di mamadton Diyos sin dontog ay Carmel.
Idi tinamang Eliseo din babai sin addawi pay laeng, kananan Gehazi ay baa na, “Dooy ay omal-ali din babai ay taga-Sunem. 26 Dalasem, managtag ka ay en mangabat ta damagem mo mayat met laeng di kasasaad na, si asawa na ya din anak da.”
Idi dinamag Gehazi, kanan din babai ay nanongbat, “Mayat amin.”
27 Idi domateng sin kad-an Eliseo sin dontog, kapakod sin sikin Eliseo. Itodon koman Gehazi ngem kanan Eliseo, “Bay-am, tan palaloy ladingit na, ngem nay adi inpaammon Diyos en sak-en di gapo na.”
28 Kanan din babai, “Apo, adiak met nankedaw en sik-a si anak yan kanak abe en adi ka koman omietek ay mangidawat si pannamnamaak.”
29 Binilin Eliseo si Gehazi ay kanana, “Bilkoam san badom ta itagtag mo nan sokod ko ta ipatang mo sin ropan di anak. Adi kan somalsaldeng ay mangkablaaw mo waday abatem yan mo kablaawan das sik-a, adi ka masapol ay songbatan.”
30 Ngem kanan din inan di anak, “Isapatak en sik-a ya din matmatago ay Diyos ay adiak taynan sik-a.” Isonga pinmika si Eliseo et nakikoyog en sisya.
31 Nangon-ona si Gehazi ay inpatang na din sokod sin ropan di anak, ngem magay mailas nanbaliwana ay kailaana ay mabiyag isonga nantaoli ay en nangabat en Eliseo yan kanana, “Adi met binmangon din anak.”
32 Idi somawang si Eliseo, wada din anak ay naipapabaktad sin katri na yan magay biyag na. 33 Sinenggep pag nan in-eb et ang-anggoy da ay dowa sin anak, pag mankararag en Diyos. 34 Pag lomakpap sin awak di anak dowanan itakap din tepek, mata ya takkay na sin tepek, mata ya takkay di anak et inmatong din awak di anak. 35 Kinmaan si Eliseo ay mandinad-an sin kowarto asi kasin lomakpap sin awak di anak. Kaakbis din anak si namin pito yan kiniyat na din mata na. 36 Inpaayag Eliseo en Gehazi din babai ay taga-Sunem. Idi domateng yan kanana, “Alaem nan anak mo.” 37 Sinenggep et nanyakog-ong ay nandokmog sin sangoanan Eliseo, asi na alaen din anak na, pag bomala. 38  39  40  41 
Din Namakanan Eliseo Si Sin-Gasot Ay Ipogaw
(4:42-44)
42 Sin namingsan, waday lalaki ay napod Baal Salisa ay nangiey en Eliseo si kaap-apit na ay mais ay naidamdam ya dowanpo ay tinapay ay napo sin sabog ay nangon-onaen da ay inani. Kanan Eliseo sin baa na, “Ipakan mo dana sin papasolot ko ay mamadto.”
43 “Ngem adi met omanay sa si sin-gasot ay ipogaw,” kanana ay sinombat.
Kanan aben Eliseo, “Idawat mo od en daida, tan inbagan Diyos ay mangan da ay kosto yan wada pay di mabay-an.” 44 Siya di, insango na en daida et tinmet-ewa din inbagan Diyos, tan nangan da am-in yan wada abey nabay-an.
* 4:23 Mo maibasar sin bilin Diyos (Bilbilang 28:11-15), tonggal beskan di bowan yan man-idaton din Israelita si aanimal ay mapooan. 4:27 Ogalin di ipogaw sidi, mo manpakod da sin sikin di pankedawan da, say iyat da ay mangipadagsen sin kedawen da.